Esri Blog

Esri Blog

  อุตสาหกรรมการผลิตมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น แม้จะต้องเผชิญกับปัญหาขนส่งระหว่างประเทศ ปัญหาด้าน Supply chain...

  ปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าในสหรัฐฯ นับว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก เห็นได้จากหน่วยงานด้านพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy...

เข้าถึงข้อมูลร่วมกัน เพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำ - 3 บทเรียนเพื่อการทำงานร่วมกันในองค์กรที่เต็มไปด้วยข้อมูล   เนื่องจากข้อมูลที่มากมายทั่วทั้งองค์กร...

  ปัจจุบันผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าจากธุรกิจที่ใส่ใจความยั่งยืนมากขึ้น บริษัทผู้ผลิตและผู้ค้าชั้นนำทั่วโลกจึงตอบรับความต้องการด้วยวิธีการหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ที่เรียกว่า “Sustainable sourcing” ซึ่งเป็นการหาแหล่งวัตถุดิบที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยี...

  ทราบหรือไม่ว่า Digital twin ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติการนั้นมีความละเอียดมาก และได้กลายเป็นระบบพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับบันทึกข้อมูลทรัพย์สินต่าง...

  ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ไม่มีความแน่นอน องค์กรต่าง ๆ จำเป็นต้องทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบริษัทเทคฯ...