Real Estate

Real Estate

รายได้เพิ่มขึ้น 30% ภายใน 3 ปี


บริษัทต้องเข้าใจใน “Local Insight” ตั้งแต่วัฒนธรรม-ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่น ความเชื่อ หรือค่านิยมของท้องถิ่นจึงทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ ในฐานะบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำสำหรับธุรกิจค้าปลีกในสหรัฐอเมริกา กลุ่มศูนย์การค้า (TSCG) ได้เพิ่มการใช้ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อให้ลูกค้าได้ผลตอบแทนที่สูงสุดจากกลยุทย์การเลือกทำเลที่ตั้ง

ใช้ประโยชน์สูงสุดจาก Location


บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จจะรู้ว่าโอกาสนั้นมาจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพื้นที่นั้นๆ ด้วยเทคโนโลยี GIS ผนวกเข้ากับข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งจะช่วยให้บริษัทเข้าใจถึงปัจจัยที่ผลักดันการเติบโต สามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำและตรงความต้องการ และความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

Turn location into action.

เปลี่ยนข้อมูลกระดาษให้กลายเป็นภาพแผนที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปใช้ในการวิเคราะห์การเลือกทำเลที่ตั้งโครงการ ทำการตลาด รวมไปถึงการบริหารผลตอบแทนการเช่าพื้นที่ให้ได้กำไรสูงสุด

Find and understand the best opportunities.

เข้าใจโอกาสทางการตลาดและใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นอย่างรวดเร็ว แผนที่และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ช่วยทำให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Professional marketing material in minutes.

สรุปข้อมูลรายงานด้วย Infographic ที่สวยงามและน่าสนใจ ในรูปแบบ Interactive สร้างความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งได้

Improve collaboration across the business.

ทุกคนสามารถมองเห็นและวางแผนการทำงานร่วมกันได้ ปรับปรุงการดำเนินงาน และลดต้นทุนที่จะเกิดขึ้นเพื่อสามารถทำกำไรได้มากที่สุด

การประยุกต์ใช้งาน GIS กับอุตสาหกรรมกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้องการหาพื้นที่ที่มีศักยภาพ

โดย (Mixed- use development) เป็นโครงการที่ผสมผสานทั้งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย และอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรม Mix Use จึงเป็นโครงการที่มีทั้ง ศูนย์การค้า สำนักงาน ความบันเทิง และที่อยู่อาศัย ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าการพัฒนาโครงการในรูปแบบอื่นๆ รวมถึงยังมีผลดีต่อการพัฒนาเมืองที่มักจะได้รับการส่งเสริมจากรัฐ เพราะที่ดินในส่วนนั้นจะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโครงการ

การประยุกต์ใช้งาน GIS กับอุตสาหกรรมกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

นักวิเคราะห์ตลาดค้นหาโอกาสใหม่ ๆ

เมื่อการวิเคราะห์ตลาดคือปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในปัจจุบันทำให้นักวิเคราะห์ และผู้พัฒนาอสังหาฯ จำเป็นต้องปรับตัวและหันมาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน Mixed Use Development กันมากขึ้น

การประยุกต์ใช้งาน GIS กับอุตสาหกรรมกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เปรียบเทียบแต่ละโครงการเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุน

ปัจจุบันนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนักลงทุน สามารถประเมินความเป็นไปได้ทางการเงิน ว่าทำเลที่ตั้งใดของโครงการให้ผลตอบแทนและกำไรที่ดีที่สุด

การประยุกต์ใช้งาน GIS กับอุตสาหกรรมกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เลือกพื้นที่ที่ดีที่สุด

เมื่อตรวจสอบข้อมูลและแบบจำลองทางการเงินเรียบร้อยแล้วนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะทราบว่า ทำเลนี้ตรงกับงบประมาณของเขาหรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านการเงิน

Case Study

TSCG ผู้นำด้านผู้ให้บริการอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกา

TSCG ผู้นำด้านผู้ให้บริการอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกา นำเอาโซลูชั่นจาก Esri ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคและข้อมูลตลาด

CBRE บริษัทชั้นนำด้านอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกา

CBRE บริษัทชั้นนำด้านอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาใช้ GIS เข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจ

รายได้เพิ่มขึ้น 30% ภายใน 3 ปี


บริษัทต้องเข้าใจใน “Local Insight” ตั้งแต่วัฒนธรรม-ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่น ความเชื่อ หรือค่านิยมของท้องถิ่นจึงทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ ในฐานะบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำสำหรับธุรกิจค้าปลีกในสหรัฐอเมริกา กลุ่มศูนย์การค้า (TSCG) ได้เพิ่มการใช้ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อให้ลูกค้าได้ผลตอบแทนที่สูงสุดจากกลยุทย์การเลือกทำเลที่ตั้ง

ใช้ประโยชน์สูงสุดจาก Location


บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จจะรู้ว่าโอกาสนั้นมาจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพื้นที่นั้นๆ ด้วยเทคโนโลยี GIS ผนวกเข้ากับข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งจะช่วยให้บริษัทเข้าใจถึงปัจจัยที่ผลักดันการเติบโต สามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำและตรงความต้องการ และความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

Turn location into action.

เปลี่ยนข้อมูลกระดาษให้กลายเป็นภาพแผนที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปใช้ในการวิเคราะห์การเลือกทำเลที่ตั้งโครงการ ทำการตลาด รวมไปถึงการบริหารผลตอบแทนการเช่าพื้นที่ให้ได้กำไรสูงสุด

Find and understand the best opportunities.

เข้าใจโอกาสทางการตลาดและใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นอย่างรวดเร็ว แผนที่และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ช่วยทำให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Professional marketing material in minutes.

สรุปข้อมูลรายงานด้วย Infographic ที่สวยงามและน่าสนใจ ในรูปแบบ Interactive สร้างความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่งได้

Improve collaboration across the business.

ทุกคนสามารถมองเห็นและวางแผนการทำงานร่วมกันได้ ปรับปรุงการดำเนินงาน และลดต้นทุนที่จะเกิดขึ้นเพื่อสามารถทำกำไรได้มากที่สุด

การประยุกต์ใช้งาน GIS กับอุตสาหกรรมกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้องการหาพื้นที่ที่มีศักยภาพ

โดย (Mixed- use development) เป็นโครงการที่ผสมผสานทั้งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย และอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรม Mix Use จึงเป็นโครงการที่มีทั้ง ศูนย์การค้า สำนักงาน ความบันเทิง และที่อยู่อาศัย ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าการพัฒนาโครงการในรูปแบบอื่นๆ รวมถึงยังมีผลดีต่อการพัฒนาเมืองที่มักจะได้รับการส่งเสริมจากรัฐ เพราะที่ดินในส่วนนั้นจะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโครงการ

การประยุกต์ใช้งาน GIS กับอุตสาหกรรมกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

นักวิเคราะห์ตลาดค้นหาโอกาสใหม่ ๆ

เมื่อการวิเคราะห์ตลาดคือปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในปัจจุบันทำให้นักวิเคราะห์ และผู้พัฒนาอสังหาฯ จำเป็นต้องปรับตัวและหันมาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน Mixed Use Development กันมากขึ้น

การประยุกต์ใช้งาน GIS กับอุตสาหกรรมกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เปรียบเทียบแต่ละโครงการเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุน

ปัจจุบันนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนักลงทุน สามารถประเมินความเป็นไปได้ทางการเงิน ว่าทำเลที่ตั้งใดของโครงการให้ผลตอบแทนและกำไรที่ดีที่สุด

การประยุกต์ใช้งาน GIS กับอุตสาหกรรมกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

เลือกพื้นที่ที่ดีที่สุด

เมื่อตรวจสอบข้อมูลและแบบจำลองทางการเงินเรียบร้อยแล้วนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะทราบว่า ทำเลนี้ตรงกับงบประมาณของเขาหรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านการเงิน

Case Study

TSCG ผู้นำด้านผู้ให้บริการอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกา

TSCG ผู้นำด้านผู้ให้บริการอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกา นำเอาโซลูชั่นจาก Esri ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคและข้อมูลตลาด

CBRE บริษัทชั้นนำด้านอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกา

CBRE บริษัทชั้นนำด้านอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาใช้ GIS เข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจ