Location Intelligence

Location Intelligence

Location Intelligence

Insights that
transform decision-
making

DEFINITION

What is location intelligence ?

Location intelligence เกิดขึ้นจากการนำ Geospatial data
ไปสร้างภาพและทำการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มความเข้าใจ ค้นหาข้อมูลเชิงลึก
ใช้ประกอบการตัดสินใจ และช่วยในการทำนายอนาคตได้ดียิ่งขึ้น
การเพิ่มเลเยอร์ของข้อมูลด้านภูมิศาสตร์เข้าไปใน Smart map หรือ
Dashboard เช่น ข้อมูลประชากร การจราจร และสภาพอากาศ
ทำให้องค์กรสามารถรับรู้เหตุการณ์สำคัญว่ากำลังเกิดขึ้นที่ไหน
ทำไมจึงเกิดขึ้น และรู้ข้อมูลเชิงลึกว่าอะไรทำให้เกิดเหตุการณ์นั้น
ยิ่งปัจจุบันเมื่อโลกก้าวสู่ยุค Digital Transformation องค์กรต่าง ๆ
จึงเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยี GIS มาใช้ขับเคลื่อนเทคโนโลยี
Location intelligence มากยิ่งขึ้น

DEFINITION

What is location
intelligence ?

Location intelligence เกิดขึ้นจากการนำ Geospatial data ไปสร้างภาพและทำการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มความเข้าใจ ค้นหาข้อมูลเชิงลึก ใช้ประกอบการตัดสินใจ และช่วยในการ ทำนายอนาคตได้ดียิ่งขึ้น การเพิ่มเลเยอร์ของข้อมูลด้าน ภูมิศาสตร์เข้าไปใน Smart map หรือ Dashboard เช่น ข้อมูลประชากร การจราจร และสภาพอากาศ ทำให้องค์กร สามารถรับรู้เหตุการณ์สำคัญว่ากำลังเกิดขึ้นที่ไหน ทำไม จึงเกิดขึ้น และรู้ข้อมูลเชิงลึกว่าอะไรทำให้เกิดเหตุการณ์นั้น ยิ่งปัจจุบันเมื่อโลกก้าวสู่ยุค Digital Transformation องค์กรต่าง ๆ จึงเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยี GIS มาใช้ขับเคลื่อนเทคโนโลยี Location intelligence มากยิ่งขึ้น

What does location
intelligence do ?

มากกว่า 90% ของผู้นำทางธุรกิจทั่วโลกต่างเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยี Location
intelligence จะสามารถพาองค์กรและชุมชนไปสู่ความสำเร็จได้ ไม่ว่าจะเป็น
ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้างาน หรือฝ่ายปฏิบัติการ ก็สามารถใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อ
สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในด้านการวางแผน การทำนาย
และการแก้ปัญหาในแบบองค์รวม เมื่อข้อมูลด้านโลเคชันที่มีความสัมพันธ์กัน
ถูกแสดงผ่านแผนที่ แอปพลิเคชัน หรือ Dashboard ยิ่งทำให้ผู้ใช้ได้มองเห็น
ข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่ได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ แพทเทิร์น
และเทรนด์ซึ่งข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ล้วนเป็นแต้มต่อทางธุรกิจขององค์กร
ที่นำไปใช้

What does location
intelligence do ?

มากกว่า 90% ของผู้นำทางธุรกิจทั่วโลกต่างเชื่อมั่นว่า เทคโนโลยี Location intelligence จะสามารถพาองค์กร และชุมชนไปสู่ความสำเร็จได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูง หัวหน้างาน หรือฝ่ายปฏิบัติการ ก็สามารถใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อ สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในด้านการวางแผน การทำนาย และการแก้ปัญหาในแบบองค์รวม 
เมื่อข้อมูลด้านโลเคชันที่มีความสัมพันธ์กันถูกแสดงผ่านแผนที่ แอปพลิเคชัน หรือ Dashboard ยิ่งทำให้ผู้ใช้ได้มองเห็น ข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่ได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ แพทเทิร์น และเทรนด์ ซึ่งข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ล้วนเป็น แต้มต่อทางธุรกิจขององค์กรที่นำไปใช้

How do organizations
use location data ?

ข้อมูลโลเคชันทำให้องค์กรรับรู้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้
ทำให้หลายองค์กรชั้นนำได้นำการวิเคราะห์ด้าน Location data ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาและค้นหาโอกาสใหม่ ๆ และโซลูชันด้าน Location intelligence
ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งสำหรับระบบ Business intelligence
(BI) ปัจจุบัน Location intelligence ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี GIS
ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรต่าง ๆ ครอบคลุมในทุกอุตสาหกรรม
ซึ่งเทคโนโลยี GIS นับว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการจัดการ สร้างภาพ วิเคราะห์
และเข้าใจความสำคัญของข้อมูลด้านโลเคชันอย่างแท้จริง และเพราะเทคโนโลยี
GIS มีรากฐานทางวิทยาศาสตร์จึงทำให้องค์กรได้รับข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้
จริงผ่านการรวมดาต้าหลากหลายประเภทเข้าด้วยกัน

How do organizations
use location data ?

ข้อมูลโลเคชันทำให้องค์กรรับรู้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถ สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ทำให้หลายองค์กรชั้นนำได้ นำการวิเคราะห์ด้าน Location data ไปใช้ในการ แก้ปัญหาและค้นหาโอกาสใหม่ ๆ และโซลูชันด้าน Location intelligence ได้กลายเป็นเครื่องมือ สำคัญอย่างยิ่งสำหรับระบบ Business intelligence (BI) ปัจจุบัน Location intelligence ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี GIS ได้สร้างการ เปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรต่าง ๆ ครอบคลุมในทุก อุตสาหกรรม ซึ่งเทคโนโลยี GIS นับว่าเป็นซอฟต์แวร์ ที่ช่วยในการจัดการ สร้างภาพ วิเคราะห์ และเข้าใจ ความสำคัญของข้อมูลด้านโลเคชันอย่างแท้จริง และเพราะเทคโนโลยี GIS มีรากฐานทางวิทยาศาสตร์ จึงทำให้องค์กรได้รับข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง ผ่านการรวมดาต้าหลากหลายประเภทเข้าด้วยกัน

What is location
intelligence software ?

Location intelligence ช่วยให้ผู้ใช้งานนำ Geospatial data
เพื่อสร้างแผนที่ และวิเคราะห์ได้แบบ Real-Time เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไป
ใช้ได้จริง ซึ่ง Location intelligence นับว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยให้
การแชร์ข้อมูลเชิงลึกด้าน Geospatial กับผู้บริหารและผู้มีอำนาจตัดสินใจเป็น
ไปได้ง่ายผ่านแผนที่และ Dashboard นอกจากนั้น นักวิเคราะห์ยังสามารถใช้
ซอฟต์แวร์นี้เพื่อรวบรวมข้อมูลได้ทุกประเภท เช่น ข้อมูลด้านประชากร
ข้อมูลสถานที่สำคัญ ข้อมูลด้าน CRM หรือข้อมูลด้าน Supply chain เป็นต้น

What is location
intelligence software ?

Location intelligence ช่วยให้ผู้ใช้งานนำ Geospatial data เพื่อสร้างแผนที่ และวิเคราะห์ได้ แบบ Real-Time เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไป ใช้ได้จริง ซึ่ง Location intelligence นับว่าเป็น เครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยให้ การแชร์ข้อมูลเชิงลึกด้าน Geospatial กับผู้บริหารและผู้มีอำนาจตัดสินใจเป็น ไปได้ง่ายผ่านแผนที่และ Dashboard นอกจากนั้น นักวิเคราะห์ยังสามารถใช้ ซอฟต์แวร์นี้เพื่อรวบรวม ข้อมูลได้ทุกประเภท เช่น ข้อมูลด้านประชากร ข้อมูล สถานที่สำคัญ ข้อมูลด้าน CRM หรือข้อมูลด้าน Supply chain เป็นต้น

Why is location
intelligence important ?

ความท้าทายต่าง ๆ ทั้งของภาคเอกชนและภาครัฐมักเชื่อมโยงกับคำถามที่
เกี่ยวข้องกับโลเคชัน และในหลายกรณีศึกษาแสดงให้เห็นว่า Location
intelligence สามารถตอบโจทย์ได้หลากหลายมิติ ตั้งแต่ความยั่งยืน
วิกฤติสภาพภูมิอากาศ ไปจนกระทั่งการวิเคราะห์ Real-time เพื่อรับรู้
Operational intelligence ของธุรกิจ เช่น อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์
และร้านค้าปลีก หากขาดข้อมูลด้านภูมิศาสตร์แล้ว อาจทำให้องค์กรพลาดข้อมูล
ที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจทางธุรกิจได้ Location intelligence จึงมีบทบาท
สำคัญอย่างยิ่งในการตัดสินใจทางธุรกิจในยุคปัจจุบันนี้

Why is location
intelligence important ?

ความท้าทายต่าง ๆ ทั้งของภาคเอกชนและภาครัฐ มักเชื่อมโยงกับคำถามที่ เกี่ยวข้องกับโลเคชัน และในหลายกรณีศึกษาแสดงให้เห็นว่า Location intelligence สามารถตอบโจทย์ได้หลากหลายมิติ ตั้งแต่ความยั่งยืน วิกฤติสภาพภูมิอากาศ ไปจนกระทั่งการวิเคราะห์ Real-time เพื่อรับรู้ Operational intelligence ของธุรกิจ เช่น อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ และร้านค้าปลีก หากขาดข้อมูลด้านภูมิศาสตร์แล้ว อาจทำให้องค์กร พลาดข้อมูล ที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจทางธุรกิจได้ Location intelligence จึงมีบทบาทสำคัญ อย่างยิ่งในการตัดสินใจทางธุรกิจในยุคปัจจุบันนี้