Banking


เรื่องราวสู่ความสำเร็จ

วิธีที่ ANZ ใช้การทำแผนที่กับการควบรวมกิจการกับ National Bank


ในช่วงของการควบรวมกิจการกับ National Bank ANZ ประเทศนิวซีแลนด์ ใช้ซอฟต์แวร์ ArcGIS เพื่อช่วยรักษาและดึงดูดลูกค้า ตั้งแต่การสร้างแบรนด์ ไปจนถึงขยายขอบเขตการให้บริการลูกค้า ข้อมูลการทำแผนที่และการวิเคราะห์ทำให้มั่นใจได้ว่าธนาคารสามารถตอบสนองลูกค้าได้

สถาบันการเงินที่ประสบความสำเร็จต้องเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคในท้องถิ่น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคนั้น เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของธนาคาร ดังนั้นการใช้แผนที่ขั้นสูงและการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ทำให้ธนาคารเห็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ซับซ้อนได้ ซึ่งจะช่วยในการวางแผนตัดสินใจทางด้านธุรกิจ

รู้ข้อมูลเชิงลึกก่อนดำเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินจำนวนมหาศาลอย่างรวดเร็วเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและโอกาสในการแข่งขัน

ค้นหาตลาดและโอกาสใหม่ ๆ

ทำให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าและตลาด เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน

ความมั่นใจว่าลูกค้าคือคนสำคัญ

การเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า และพัฒนาการบริการ เพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้าที่มากยิ่งขึ้น

การประยุกต์ใช้งาน GIS ในธุรกิจธนาคาร

ผู้จัดการธนาคารต้องมองเห็นโอกาสในการเติบโต

บริษัทที่ให้บริการทางการเงินนี้ต้องสามารถระบุพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการเปิดสาขาใหม่ของธนาคาร ขั้นแรกนักวิเคราะห์จะรวบรวมข้อมูลเจ้าของบัญชีเพื่อกำหนดว่าบัญชีใดมีมูลค่าสูงและมีโอกาสในการเติบโต

การประยุกต์ใช้งาน GIS ในธุรกิจธนาคาร

วิเคราะห์ศักยภาพของทำเลพื้นที่

การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าตลาดในพื้นที่ใดมีการเติบโตทั้งจำนวนบัญชีและยอดรวมบัญชีต่อหัว และตลาดในพื้นที่ใดยังมีการเติบโตต่ำ

การประยุกต์ใช้งาน GIS ในธุรกิจธนาคาร

ด้านประชากรช่วยส่งเสริมการตลาดและการวางแผนการขยายงาน

ข้อมูลด้านประชากรช่วยส่งเสริมการตลาดและการวางแผนการขยายงาน – อินโฟกราฟิกแสดงคุณลักษณะของพื้นที่ใกล้เคียงที่สำคัญเพื่อแจ้งวิธีส่งเสริมทางการตลาดที่ดีที่สุด เมื่อกำหนดเป้าหมายลูกค้าที่มีศักยภาพ ทำให้ทราบถึงกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่นำไปสู่ความสำเร็จในการขยายสู่ตลาดสำคัญ ๆ


เรื่องราวสู่ความสำเร็จ

วิธีที่ ANZ ใช้การทำแผนที่กับการควบรวมกิจการกับ National Bank


ในช่วงของการควบรวมกิจการกับ National Bank ANZ ประเทศนิวซีแลนด์ ใช้ซอฟต์แวร์ ArcGIS เพื่อช่วยรักษาและดึงดูดลูกค้า ตั้งแต่การสร้างแบรนด์ ไปจนถึงขยายขอบเขตการให้บริการลูกค้า ข้อมูลการทำแผนที่และการวิเคราะห์ทำให้มั่นใจได้ว่าธนาคารสามารถตอบสนองลูกค้าได้

สถาบันการเงินที่ประสบความสำเร็จต้องเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคในท้องถิ่น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคนั้น เป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของธนาคาร ดังนั้นการใช้แผนที่ขั้นสูงและการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ทำให้ธนาคารเห็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ซับซ้อนได้ ซึ่งจะช่วยในการวางแผนตัดสินใจทางด้านธุรกิจ

รู้ข้อมูลเชิงลึกก่อนดำเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินจำนวนมหาศาลอย่างรวดเร็วเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและโอกาสในการแข่งขัน

ค้นหาตลาดและโอกาสใหม่ ๆ

ทำให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าและตลาด เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน

ความมั่นใจว่าลูกค้าคือคนสำคัญ

การเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า และพัฒนาการบริการ เพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้าที่มากยิ่งขึ้น

การประยุกต์ใช้งาน GIS ในธุรกิจธนาคาร

ผู้จัดการธนาคารต้องมองเห็นโอกาสในการเติบโต

บริษัทที่ให้บริการทางการเงินนี้ต้องสามารถระบุพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการเปิดสาขาใหม่ของธนาคาร ขั้นแรกนักวิเคราะห์จะรวบรวมข้อมูลเจ้าของบัญชีเพื่อกำหนดว่าบัญชีใดมีมูลค่าสูงและมีโอกาสในการเติบโต

การประยุกต์ใช้งาน GIS ในธุรกิจธนาคาร

วิเคราะห์ศักยภาพของทำเลพื้นที่

การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าตลาดในพื้นที่ใดมีการเติบโตทั้งจำนวนบัญชีและยอดรวมบัญชีต่อหัว และตลาดในพื้นที่ใดยังมีการเติบโตต่ำ

การประยุกต์ใช้งาน GIS ในธุรกิจธนาคาร

ข้อมูลด้านประชากรช่วยส่งเสริมการตลาดและการวางแผนการขยายงาน

อินโฟกราฟิกแสดงคุณลักษณะของพื้นที่ใกล้เคียงที่สำคัญเพื่อแจ้งวิธีว่งเสริมการทางการตลาดที่ดีที่สุดเมื่อกำหนดเป้าหมายลูกค้าที่มีศักยภาพ ทำให้ทราบถึงกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่นำไปสู่ความสำเร็จในการขยายสู่ตลาดสำคัญ ๆ