3D Visualization & Analytics

3D Visualization & Analytics

3D Visualization & Analytics

Smart 3D GIS
การทำงานกับข้อมูล GIS แบบสามมิติ


เพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลและความคิดสร้างสรรค์ด้วยบริบท (context) ของโลก รอบ ๆ ตัวเราในการนำเสนอ วิเคราะห์และสื่อสาร

สนับสนุนการออกแบบและวางผังเมือง


จำลองทัศนียภาพของบริบทเมือง (Context) พร้อม Texture อาคารเสมือนจริงด้วยเทคนิคการสร้างโมเดลแบบ Procedural Modelling (สร้างโมเดลจากชุดคำสั่งพร้อมกันครั้งละหลายๆ อาคาร) ด้วยโปรแกรม ArcGIS CityEngine

วางผังแบบเปรียบเทียบในรูปแบบ 3D Side by Side Scenario พร้อมแสดง Dashboard การใช้ประโยชน์อาคารและประชากรในแต่ละ Scenario

รองรับการทำงานร่วมกับ Autodesk Revit Model เพื่อการออกแบบรายละเอียดและ ต่อยอดการบริหารจัดการอาคารอย่างเต็มรูปแบบ

ผู้มีส่วนในการออกแบบเห็นภาพตรงกัน และร่วมกันวิพากษ์เมืองเสมือนในรูปแบบ 3 มิติด้วยเทคโนโลยี AR (Artificial Reality)

เพิ่มมิติด้านการวิเคราะห์เชิงพื้นที่


วิเคราะห์ผลกระทบของอาคารที่มีต่อสภาพแวดล้อม เช่น ทิศทางของแสงและเงา, แนวทางการมองเห็น หรือพื้นที่จุดอับ เป็นต้น

คำนวณเส้นทางอพยพภายในอาคาร หรือการทำ Indoor Routing

ประเมินพื้นที่รับแสง สำหรับประเมินสถานการณ์เกาะความร้อน (Urban Heat Island) และคำนวณพื้นที่สำหรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

ยกระดับการแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ


ระบุพื้นที่ออกแบบ หรือพื้นที่ที่เกิดปัญหาบนแผนที่ 3 มิติ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน

รองรับการแสดงผลทั้งบน PC, Tablet และอุปกรณ์โมบาย ในรูปแบบของ Web Services

แสดงข้อมูลที่เก็บได้จาก Sensor ต่างๆ หรือข้อมูลเชิงสถิติบนพื้นที่ เพิ่มมุมมองให้เห็นถึงแนวโน้มของข้อมูล และความเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา

แผนที่เมือง 3 มิติแบบเบ็ดเสร็จ แสดงอาคารพร้อมกับชั้นข้อมูล GIS อื่นๆ เช่น ตำแหน่งสถานที่สำคัญ, ตำแหน่งที่จอดรถ, พืชพรรณ เพื่อการถ่ายทอดลักษณะบริบทของเมืองแบบสมจริงพร้อมข้อมูลเชิงคุณภาพ

Smart 3D GIS
การทำงานกับข้อมูล GIS แบบสามมิติ


เพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลและความคิดสร้างสรรค์ด้วยบริบท (context) ของโลก รอบ ๆ ตัวเราในการนำเสนอ วิเคราะห์และสื่อสาร

สนับสนุนการออกแบบและวางผังเมือง


จำลองทัศนียภาพของบริบทเมือง (Context) พร้อม Texture อาคารเสมือนจริงด้วยเทคนิคการสร้างโมเดลแบบ Procedural Modelling (สร้างโมเดลจากชุดคำสั่งพร้อมกันครั้งละหลายๆ อาคาร) ด้วยโปรแกรม ArcGIS CityEngine

วางผังแบบเปรียบเทียบในรูปแบบ 3D Side by Side Scenario พร้อมแสดง Dashboard การใช้ประโยชน์อาคารและประชากรในแต่ละ Scenario

รองรับการทำงานร่วมกับ Autodesk Revit Model เพื่อการออกแบบรายละเอียดและ ต่อยอดการบริหารจัดการอาคารอย่างเต็มรูปแบบ

ผู้มีส่วนในการออกแบบเห็นภาพตรงกัน และร่วมกันวิพากษ์เมืองเสมือนในรูปแบบ 3 มิติด้วยเทคโนโลยี AR (Artificial Reality)

เพิ่มมิติด้านการวิเคราะห์เชิงพื้นที่


วิเคราะห์ผลกระทบของอาคารที่มีต่อสภาพแวดล้อม เช่น ทิศทางของแสงและเงา, แนวทางการมองเห็น หรือพื้นที่จุดอับ เป็นต้น

คำนวณเส้นทางอพยพภายในอาคาร หรือการทำ Indoor Routing

ประเมินพื้นที่รับแสง สำหรับประเมินสถานการณ์เกาะความร้อน (Urban Heat Island) และคำนวณพื้นที่สำหรับติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

ยกระดับการแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ


ระบุพื้นที่ออกแบบ หรือพื้นที่ที่เกิดปัญหาบนแผนที่ 3 มิติ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน

รองรับการแสดงผลทั้งบน PC, Tablet และอุปกรณ์โมบาย ในรูปแบบของ Web Services

แสดงข้อมูลที่เก็บได้จาก Sensor ต่างๆ หรือข้อมูลเชิงสถิติบนพื้นที่ เพิ่มมุมมองให้เห็นถึงแนวโน้มของข้อมูล และความเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา

แผนที่เมือง 3 มิติแบบเบ็ดเสร็จ แสดงอาคารพร้อมกับชั้นข้อมูล GIS อื่นๆ เช่น ตำแหน่งสถานที่สำคัญ, ตำแหน่งที่จอดรถ, พืชพรรณ เพื่อการถ่ายทอดลักษณะบริบทของเมืองแบบสมจริงพร้อมข้อมูลเชิงคุณภาพ