Health and Human Services

Health and Human Servicesเรื่องราวสู่ความสำเร็จ

 

การตอบสนองต่อวิกฤตปัญหาคนไร้บ้าน


การค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านในชุมชนท้องถิ่นหลายแห่งที่ปัญหามีความซับซ้อน โดยการสำรวจกรอบพื้นที่เพื่อให้องค์กรสามารถตรวจสอบและต่อสู้กับคนไร้บ้านทั่วทั้งชุมชนรวมถึงสำรวจกรณีศึกษาจากเมืองต่างๆ

สร้างชุมชนที่มีคุณภาพดี


ด้วยซอฟต์แวร์ ArcGIS คุณสามารถเห็นช่องโหว่ของประชากร ระบุทรัพยากรของชุมชน เปิดใช้งานระบบเฝ้าระวังโรค และเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ชุมชนมีคุณภาพดีขึ้น

แพลตฟอร์มการทำแผนที่และการวิเคราะห์สำหรับทุกคน

ให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลที่แม่นยำถูกต้องและปลอดภัยที่สุด ทำให้ง่ายต่อการค้นหาแบ่งปันและวิเคราะห์ข้อมูล

เข้าถึงแผนที่ได้ทุกแห่ง

ใช้งานแผนที่โดยผ่านโปรแกรมพื้นฐานอย่างง่าย เช่น Excel, PowerPoint และ Online – เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลเชิงพื้นที่จากสำนักงาน

การตัดสินใจโดยมีข้อมูลเป็นที่ตั้ง

การตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพของประชากร ทำให้เข้าใจชุมชนของคุณอย่างแท้จริง สามารถจัดสรรทรัพยากรตามงบประมาณที่มีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Case Study

คู่มือการใช้ Smart Map ในการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับ COVID-19 รวมทั้งการติดตามประสิทธิผล

Location intelligence เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการตอบสนองเชิงรุกต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงสามารถประเมินสถานการณ์และเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองต่อสถานการณ์เรื่องราวสู่ความสำเร็จ

 

 

 

การตอบสนองต่อวิกฤตปัญหาคนไร้บ้าน


การค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านในชุมชนท้องถิ่นหลายแห่งที่ปัญหามีความซับซ้อน โดยการสำรวจกรอบพื้นที่เพื่อให้องค์กรสามารถตรวจสอบและต่อสู้กับคนไร้บ้านทั่วทั้งชุมชนรวมถึงสำรวจกรณีศึกษาจากเมืองต่างๆ

สร้างชุมชนที่มีคุณภาพดี


ด้วยซอฟต์แวร์ ArcGIS คุณสามารถเห็นช่องโหว่ของประชากร ระบุทรัพยากรของชุมชน เปิดใช้งานระบบเฝ้าระวังโรค และเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ชุมชนมีคุณภาพดีขึ้น

แพลตฟอร์มการทำแผนที่และการวิเคราะห์สำหรับทุกคน

ให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลที่แม่นยำถูกต้องและปลอดภัยที่สุด ทำให้ง่ายต่อการค้นหาแบ่งปันและวิเคราะห์ข้อมูล

เข้าถึงแผนที่ได้ทุกแห่ง

ใช้งานแผนที่โดยผ่านโปรแกรมพื้นฐานอย่างง่าย เช่น Excel, PowerPoint และ Online – เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลเชิงพื้นที่จากสำนักงาน

การตัดสินใจโดยมีข้อมูลเป็นที่ตั้ง

การตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพของประชากร ทำให้เข้าใจชุมชนของคุณอย่างแท้จริง สามารถจัดสรรทรัพยากรตามงบประมาณที่มีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Case Study

คู่มือการใช้ Smart Map ในการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับ COVID-19 รวมทั้งการติดตามประสิทธิผล

Location intelligence เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการตอบสนองเชิงรุกต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงสามารถประเมินสถานการณ์และเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองต่อสถานการณ์