Health and Human Services

Health and Human Services


เรื่องราวสู่ความสำเร็จ

 

การตอบสนองต่อวิกฤตปัญหาคนไร้บ้าน

 

การค้นหาแนวทางในการยุติปัญหาคนไร้บ้านในชุมชนท้องถิ่นนั้น เป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อน กรณีศึกษานี้จะช่วยบอกแนวทางในการสำรวจพื้นที่ เพื่อให้องค์กรสามารถตรวจสอบและรับมือกับปัญหา รวมถึงสำรวจกรณีศึกษาจากเมืองต่างๆ

สร้างชุมชนที่มีคุณภาพ


ด้วยซอฟต์แวร์ ArcGIS ช่วยให้เห็นช่องโหว่ของประชากร ทำให้สามารถระบุทรัพยากรที่จำเป็นของชุมชน  และเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าด้วยกัน  

แพลตฟอร์มการทำแผนที่และการวิเคราะห์สำหรับทุกคน

ให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลที่แม่นยำถูกต้องและปลอดภัยที่สุด ทำให้ง่ายต่อการค้นหาแบ่งปันและวิเคราะห์ข้อมูล

เข้าถึงแผนที่ได้ทุกแห่ง

ใช้งานแผนที่โดยผ่านโปรแกรมพื้นฐานอย่างง่าย เช่น Excel, PowerPoint และ Online – เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลเชิงพื้นที่จากสำนักงาน

การตัดสินใจโดยมีข้อมูลเป็นที่ตั้ง

การตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพของประชากร ทำให้เข้าใจชุมชนของคุณอย่างแท้จริง สามารถจัดสรรทรัพยากรตามงบประมาณที่มีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Case Study

คู่มือการใช้ Smart Map ในการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับ COVID-19 รวมทั้งการติดตามประสิทธิผล

Location intelligence เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการตอบสนองเชิงรุกต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงสามารถประเมินสถานการณ์และเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองต่อสถานการณ์


เรื่องราวสู่ความสำเร็จ

 

การตอบสนองต่อวิกฤตปัญหาคนไร้บ้าน

การค้นหาแนวทางในการยุติปัญหาคนไร้บ้านในชุมชนท้องถิ่นนั้น เป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อน กรณีศึกษานี้จะช่วยบอกแนวทางในการสำรวจพื้นที่ เพื่อให้องค์กรสามารถตรวจสอบและรับมือกับปัญหา รวมถึงสำรวจกรณีศึกษาจากเมืองต่างๆ

สร้างชุมชนที่มีคุณภาพ


ด้วยซอฟต์แวร์ ArcGIS ช่วยให้เห็นช่องโหว่ของประชากร ทำให้สามารถระบุทรัพยากรที่จำเป็นของชุมชน  และเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าด้วยกัน  

แพลตฟอร์มการทำแผนที่และการวิเคราะห์สำหรับทุกคน

ให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลที่แม่นยำถูกต้องและปลอดภัยที่สุด ทำให้ง่ายต่อการค้นหาแบ่งปันและวิเคราะห์ข้อมูล

เข้าถึงแผนที่ได้ทุกแห่ง

ใช้งานแผนที่โดยผ่านโปรแกรมพื้นฐานอย่างง่าย เช่น Excel, PowerPoint และ Online – เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลเชิงพื้นที่จากสำนักงาน

การตัดสินใจโดยมีข้อมูลเป็นที่ตั้ง

การตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพของประชากร ทำให้เข้าใจชุมชนของคุณอย่างแท้จริง สามารถจัดสรรทรัพยากรตามงบประมาณที่มีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Case Study

คู่มือการใช้ Smart Map ในการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับ COVID-19 รวมทั้งการติดตามประสิทธิผล

Location intelligence เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการตอบสนองเชิงรุกต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงสามารถประเมินสถานการณ์และเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองต่อสถานการณ์