Telecommunications

Telecommunications

Telecommunications

Geometric Networks

แบบจำลองข้อมูล (Data Model) ที่ดีที่สุดบนโปรแกรม ArcMap
ในการสร้างโมเดลเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานอันทรงประสิทธิภาพ

เพิ่มความรวดเร็วในการทำงานและการตอบสนอง


ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยี GIS  Esri นำเสนอแพลตฟอร์มที่สามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลหรือระดับองค์กรเพื่อช่วยให้คุณก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจ


การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร


เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายและการดำเนินงาน ด้วยการรวมระบบ OSS / BSS เข้ากับความสามารถของการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ซึ่งทำให้การภาคสนามทำงานอย่างคล่องตัวมากขึ้น


การเติบโตของรายได้


ช่วยให้มั่นใจผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) และการเติบโตของรายได้ที่สูงขึ้น ค้นหาโอกาสใหม่ ๆ และเพิ่มศักยภาพให้กับการวิเคราะห์เชิงพื้นที่


เพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า


ปรับปรุงประสบการณ์และความเชื่อมั่นของลูกค้า ดึงดูดลูกค้าด้วยเทคโนโลยีการทำแผนที่และการนำเสนอที่น่าสนใจ


การปรับปรุงเครือข่าย


รองรับการเปิดตัว 5G, ไฟเบอร์และซอฟต์แวร์ที่กำหนดเครือข่าย (SDN) สนับสนุนวิศวกรรมระยะไกลด้วยเครื่องมือและข้อมูลทางภูมิศาสตร์ นับว่าเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสื่อสารโทรคมนาคม ครอบคลุมการทำงาน ตั้งแต่การจัดการการวางแผนเครือข่าย การปฏิบัติการ และการรับประกัน


การบริการในรูปแบบดิจิทัล


GIS ถือว่าเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ แผนที่และการวิคราะห์เชิงพื้นที่ ทำให้เทคโนโลยี IoT เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน

GIS ทำให้ได้เปรียบในการแข่งขันทางด้านโทรคมนาคม


Location Intelligence เป็นพื้นฐานสำคัญของบริการโทรคมนาคมทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น Cable, Wireless, และ Wireline. ArcGIS ของ Esri เป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานด้านสื่อสารโทรคมนาคม ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรด้วยการวางโครงสร้างพื้นฐานด้วยเทคโนโลยี GIS ทำให้คุณสามารถวางแผน เข้าถึงข้อมูลร่วมกัน และเห็นข้อมูลเชิงลึกที่มาจากเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยยกระดับการเปลี่ยนแปลงเครือข่าย การจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

การปฏิบัติงานภาคสนาม

Network เป็นส่วนสำคัญของผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นสิ่งที่พนักงานภาคสนามต้องทำงานอย่างต่อเนื่องในการสร้าง แก้ไข และตรวจสอบ ความสามารถของเทคโนโลยี GIS จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และอำนวยความสะดวกในการอัปเดตข้อมูลแบบ Real-Time ระหว่างพนักงานภาคสนามและออฟฟิศ

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่

ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารรวบรวมข้อมูลจำนวนมหาศาล เกี่ยวกับลูกค้า การใช้เครือข่าย Network จุด Wi-fi และอีกมากมาย  การวิเคราะห์ที่มีคุณภาพนั้นต้องอาศัย ArcGIS ในการแสดงภาพข้อมูลบนแผนที่เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น และรวมตัวแปรต่างๆ เช่น ตำแหน่ง/เวลา เพื่อค้นหาข้อมูลที่ลึกยิ่งขึ้น

การรวบรวมและการจัดการข้อมูล

ด้วยความอัจฉริยะของเทคโนโลยี GIS ทำให้ง่ายต่อการรวบรวมข้อมูล เข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ออกแบบและจัดการเครือข่ายโทรคมนาคมที่ซับซ้อนซึ่งจะช่วยในการทำงานของสายไฟเบอร์, ระบบ 5G และซอฟต์แวร์กำหนดเครือข่าย (SDN)

ทำงานร่วมกันในองค์กรได้

GIS โครงสร้างพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ที่เปิดกว้าง มีความยืดหยุ่น และสามารถทำงานร่วมกันภายในองค์กรได้ อีกทั้งยังสนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชัน ด้วยชุด API และ SDK

Case Study

Horry Telephone Cooperative

Horry Telephone Cooperative ใช้ ArcGIS Online ในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจได้อย่างไร

Related


Geometric Networks

แบบจำลองข้อมูล (Data Model) ที่ดีที่สุดบนโปรแกรม ArcMap
ในการสร้างโมเดลเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานอันทรงประสิทธิภาพ

เพิ่มความรวดเร็วในการทำงานและการตอบสนอง


ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยี GIS  Esri นำเสนอแพลตฟอร์มที่สามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลหรือระดับองค์กรเพื่อช่วยให้คุณก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจ


การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร


เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายและการดำเนินงาน ด้วยการรวมระบบ OSS / BSS เข้ากับความสามารถของการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ซึ่งทำให้การภาคสนามทำงานอย่างคล่องตัวมากขึ้น


การเติบโตของรายได้


ช่วยให้มั่นใจผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) และการเติบโตของรายได้ที่สูงขึ้น ค้นหาโอกาสใหม่ ๆ และเพิ่มศักยภาพให้กับการวิเคราะห์เชิงพื้นที่


เพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า


ปรับปรุงประสบการณ์และความเชื่อมั่นของลูกค้า ดึงดูดลูกค้าด้วยเทคโนโลยีการทำแผนที่และการนำเสนอที่น่าสนใจ


การปรับปรุงเครือข่าย


รองรับการเปิดตัว 5G, ไฟเบอร์และซอฟต์แวร์ที่กำหนดเครือข่าย (SDN) สนับสนุนวิศวกรรมระยะไกลด้วยเครื่องมือและข้อมูลทางภูมิศาสตร์ นับว่าเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบสำหรับการสื่อสารโทรคมนาคม ครอบคลุมการทำงาน ตั้งแต่การจัดการการวางแผนเครือข่าย การปฏิบัติการ และการรับประกัน


การบริการในรูปแบบดิจิทัล


GIS ถือว่าเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ แผนที่และการวิคราะห์เชิงพื้นที่ ทำให้เทคโนโลยี IoT เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน

GIS ทำให้ได้เปรียบในการแข่งขันทางด้านโทรคมนาคม


Location Intelligence เป็นพื้นฐานสำคัญของบริการโทรคมนาคมทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น Cable, Wireless, และ Wireline. ArcGIS ของ Esri เป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับงานด้านสื่อสารโทรคมนาคม ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรด้วยการวางโครงสร้างพื้นฐานด้วยเทคโนโลยี GIS ทำให้คุณสามารถวางแผน เข้าถึงข้อมูลร่วมกัน และเห็นข้อมูลเชิงลึกที่มาจากเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ อีกทั้งยังช่วยยกระดับการเปลี่ยนแปลงเครือข่าย การจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

การปฏิบัติงานภาคสนาม

Network เป็นส่วนสำคัญของผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นสิ่งที่พนักงานภาคสนามต้องทำงานอย่างต่อเนื่องในการสร้าง แก้ไข และตรวจสอบ ความสามารถของเทคโนโลยี GIS จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และอำนวยความสะดวกในการอัปเดตข้อมูลแบบ Real-Time ระหว่างพนักงานภาคสนามและออฟฟิศ

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่

ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารรวบรวมข้อมูลจำนวนมหาศาล เกี่ยวกับลูกค้า การใช้เครือข่าย Network จุด Wi-fi และอีกมากมาย  การวิเคราะห์ที่มีคุณภาพนั้นต้องอาศัย ArcGIS ในการแสดงภาพข้อมูลบนแผนที่เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น และรวมตัวแปรต่างๆ เช่น ตำแหน่ง/เวลา เพื่อค้นหาข้อมูลที่ลึกยิ่งขึ้น

การรวบรวมและการจัดการข้อมูล

ด้วยความอัจฉริยะของเทคโนโลยี GIS ทำให้ง่ายต่อการรวบรวมข้อมูล เข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ออกแบบและจัดการเครือข่ายโทรคมนาคมที่ซับซ้อนซึ่งจะช่วยในการทำงานของสายไฟเบอร์, ระบบ 5G และซอฟต์แวร์กำหนดเครือข่าย (SDN)

ทำงานร่วมกันในองค์กรได้

GIS โครงสร้างพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ที่เปิดกว้าง มีความยืดหยุ่น และสามารถทำงานร่วมกันภายในองค์กรได้ อีกทั้งยังสนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชัน ด้วยชุด API และ SDK

Case Study

Horry Telephone Cooperative

Horry Telephone Cooperative ใช้ ArcGIS Online ในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจได้อย่างไร

Related