What is GIS ?

What is GIS ?

เทคโนโลยี GIS คืออะไร?

เทคโนโลยีด้าน GIS ระบบภูมิสารสนเทศ เป็นการรวบรวม บริหารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ด้านแผนที่ ซึ่งเป็นการนำเอาข้อมูลต่างๆมาซ้อนลงบนแผนที่ และภาพ 3 มิติ เพื่อให้สามารถมองเห็นข้อมูลได้ชัดเจนขึ้น นำไปสู่การคิดวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์กันของข้อมูล และรูปแบบของข้อมูลต่อพื้นที่ ให้สามารถนำไปใช้วางแผนธุรกิจ ตัดสินใจ แก้ปัญหา หรือสามารถนำเป็นต่อยอดเป็น solution เพื่อให้เกิดเป็น Location Intelligence การวิเคราะห์ด้วยระบบภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ๆ เช่น การจัดการเส้นทางการขนส่ง การแบ่งเขตการขาย การทำ site selection หรือการเลือกทำเลที่ตั้ง

Location Intelligence

เทคโนโลยี GIS ได้รับความยอมรับและเป็นที่นิยมอย่างมากจากองค์กรต่างๆทั่วโลก ด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน

เพื่อช่วยในการชี้ให้เห็นถึงปัญหา

หลายๆปัญหาสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากการมองภาพสถานการณ์ในรูปแบบของแผนที่ทางภูมิศาสตร์เท่านั้น เช่น การเห็นยอดขายที่ตกลงในแถบพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศ หรือผู้แทนขายที่รับผิดชอบเขตการขายนั้นๆ

เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง

เป็นการใช้เทคโนโลยี GIS เพื่อการมองเห็นข้อมูลผ่านช่วงเวลาต่างๆ ในรูปแบบแผนที่ทางภูมิศาสตร์ แผนที่ทางธรณีวิทยา ตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัด คือ การใช้เทคโนโลยี GIS เพื่อเฝ้าดูการละลายของธารน้ำแข็งในซีกโลกเหนือ

เพื่อจัดการกับเหตุการณ์ต่างๆ

เทคโนโลยี GIS ทำให้มองเห็นความเคลื่อนไหวของข้อมูลแบบ real-time ในรูปแบบของแผนที่ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการซื้อขายของสาขาธุรกิจ ไปจนถึงข้อมูลพายุโซนร้อนหรือพายุดีเปรสชั่น ซึ่งข้อมูลแบบ real-time จำเป็นอย่างยิ่งต่อการคาดคะเนทิศทางของพายุและผลกระทบต่อประชากรในพื้นที่

เพื่อการคาดการณ์

ตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาที่มีการคาดการณ์ความหนาแน่นของการจราจรในพื้นที่ต่างๆจากการเห็นข้อมูลการครอบครองและแผนที่แปลงที่ดิน การใช้ที่ดินของพื้นที่นั้นๆ ผ่านเทคโนโลยี GIS

เพื่อการจัดลำดับความสำคัญ

เทคโนโลยี GIS เป็นส่วนสำคัญของ spatial analysis หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ เช่นการนำเทคโนโลยี GIS ไปใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การจัดการด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยบุคลากรที่มีอย่างจำกัด

เพื่อทำความเข้าใจ trend (ทิศทาง)

เทคโนโลยี GIS ทำให้เห็นแง่มุมต่างๆจากข้อมูลที่ไม่สามารถมองเห็นได้จากการดูข้อมูลในรูปแบบของตาราง เช่น การเห็นอัตราการจ้างงานในแต่ละประเภทธุรกิจ และในแต่ละพื้นที่ในเวลาเดียวกัน ทั้งยังทำให้เห็นข้อบ่งชี้เพื่อความได้เปรียบทางธุรกิจอีกด้วย

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทำงานอย่างไร

ทำความเข้าใจโลกรอบตัวคุณ

ซอฟต์แวร์ระบบภูมิสารสนเทศ หรือ จีไอเอส GIS ได้รับการออกแบบมาเพื่อเก็บภาพ จัดการ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ทุกรูปแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ให้เรามอง ทำความเข้าใจ ตั้งคำถาม แปลผล และเห็นภาพโลกของเรา โดยเห็นถึงความสัมพันธ์ รูปแบบ และทิศทางแนวโน้มต่างๆ ในรูปแบบแผนที่ 3 มิติ โลกจำลอง รายงาน และแผนภาพซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ช่วยให้คุณตอบคำถามและแก้ปัญหาโดยการดูข้อมูลของคุณซึ่งเข้าใจได้รวดเร็วและใช้งานร่วมกันได้ง่ายบนแผนที่

How GIS Works

เทคโนโลยีด้าน GIS คือการนำเอาวิทยาศาสตร์ด้านภูมิศาสตร์มาผสมผสานกับเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลให้เกิดเป็นคำตอบที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

Maps

แผนที่เปรียบเสมือนกล่องเก็บข้อมูล ที่เก็บข้อมูลไว้เป็นชั้นๆอยู่บนแผนที่ ซึ่งสามารถเข้าถึงและแชร์ได้อย่างง่ายดาย รวมทั้งยังสามารถติดตั้งไว้บนแอปพลิเคชั่นได้อีกด้วย

Data

GIS สามารถเก็บข้อมูลได้หลากหลายประเภท เช่น ภาพถ่าย, feature, หรือ basemap ที่เชื่อมต่อกับ spreadsheet หรือข้อมูลตารางได้

Analysis

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทำให้คุณสามารถพิจารณาความสามารถ คาดการณ์ความน่าจะเป็น เข้าใจเหตุการณ์ ที่จะนำมาซึ่งความเข้าใจข้อมูลในมุมมองใหม่ที่จะทำให้การตัดสินใจเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Apps

แอปพลิเคชันถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทาง smartphone, tablet, web browser, หรือบน desktops

ตัวอย่างโชว์เคส

ลองมามองกันให้ลึกลงไปว่าซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ช่วยให้ทุกองค์กรและทุกวงการสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นและสร้างความแตกต่างกันได้อย่างไรในโลกของเรา

Solutions

ธุรกิจ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จะช่วยผู้ค้าปลีก ผู้ทำอาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทประกันภัย และธุรกิจอื่นๆ เห็นภาพ จัดการ เพื่อการวางแผนการผลิต การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain management) และวิเคราะห์สินทรัพย์ทางธุรกิจได้

ความปลอดภัยของประเทศ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มีบทบาทสำคัญในการประเมินเป้าหมายการก่อการร้าย การวางแผนแนวรบ และการบริหารจัดการยุทโธปกรณ์

การศึกษา

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มีเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยให้นักเรียนนักศึกษาเข้าใจโลกของเราได้ดีขึ้น

ภาครัฐ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ช่วยภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย ปรับปรุงการประสานงาน และทำหน้าที่โดยโปร่งใสและตรวจสอบได้

บริการสุขภาพและมนุษย์

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ช่วยให้องค์กรด้านสุขภาพใช้ประโยชน์จากข้อมูลประชากร ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดและส่งผลอย่างชัดเจนต่อบุคคล ครอบครัวและสังคม

การทำแผนที่และแผนภูมิ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ช่วยให้องค์กรด้านการบิน หน่วยงานในการสร้างแผนที่ และการเดินเรือ มีเครื่องมือในขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทรัพยากรธรรมชาติ

ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติอาศัยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่สำคัญในฐานะที่พวกเขาเป็นผู้จัดการทรัพยากรของโลก

ความปลอดภัยสาธารณะ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ช่วยให้บุคลากรด้านความปลอดภัยสาธารณะมองเห็นภาพความสัมพันธ์ของเหตุการณ์วิกฤต และแสดงทิศทางสำคัญที่จะต้องตอบสนองและวางแผน

การคมนาคม

บุคลากรด้านคมนาคมใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการบริหารจัดการ การวางแผน การประเมินผล และการบำรุงรักษาระบบคมนาคม

การฝึกอบรม

การฝึกอบรมซอฟต์แวร์

บริษัท อีเอสอาร์ไอ สหรัฐอเมริกา และตัวแทนการจัดฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ได้นำเสนอรายการหลักสูตรการฝึกอบรมเต็มรูปแบบสำหรับซอฟต์แวร์ของอีเอสอาร์ไอ โดยจัดฝึกอบรม ณ สถานฝึกอบรมต่างๆ ทั่วโลก
ค้นหาหลักสูตรการฝึกอบรม

เรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ArcGIS

เข้าชมเว็บไซต์ learn.arcgis.com เพื่อสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยทำความเข้าใจผ่านโครงการที่ให้ใช้แอพพลิเคชันระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อแก้ปัญหาทางด้านภูมิศาสตร์

แหล่งเรียนรู้

Wiki.GIS.com

Wiki.GIS.com เป็นสารานุกรมออนไลน์ซึ่งมีข้อมูลเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ฐานข้อมูลนี้เกิดจากการรวบรวมข้อมูลมาจากกลุ่มชุมชนจีไอเอสเพื่อประโยชน์ของบุคลากรด้านภูมิศาสตร์ นักเรียนนักศึกษา และผู้ที่สนใจซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เว็บไซต์ Wiki มีบทความเกี่ยวกับแนวความคิดทางจีไอเอส (GIS) เทคโนโลยีใหม่ ผลิตภัณฑ์ บุคคลและองค์กรมากมาย
เยี่ยมชม wiki

สิ่งพิมพ์

ติดตามอัพเดทข่าวสารและความเคลื่อนไหวล่าสุดของซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

 • ArcNews — นิตยสารเรื่องราวความสำเร็จทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
 • ArcUser — นิตยสารสำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ของบริษัทอีเอสอาร์ไอ
 • ArcWatch — นิตยสารออนไลน์สำหรับข่าวสาร มุมมอง และเจาะลึกด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • A Very Spatial Podcast
 • Directions Magazine
 • Geo: International Magazine
 • GeoConnexion
 • Geospatial Today

หนังสือออนไลน์ฟรี

คลังหนังสือออนไลน์ฟรีขนาดใหญ่ช่วยให้คุณเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพิ่มเติมได้

บทความเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

Main

พลังของแผนที่

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ จีไอเอส (GIS) ช่วยให้เราเห็นภาพ ตั้งคำถาม วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล เพื่อที่จะเข้าใจในความสัมพันธ์ รูปแบบ และทิศทางที่ควรจะเป็น

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มีประโยชน์ต่อองค์กรทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรมซึ่งมีความสนใจและตระหนักในคุณค่าทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ของระบบจีไอเอส (GIS) เพิ่มขึ้น

Solutions

ประหยัดค่าใช้จ่ายจากประสิทธิภาพที่มากขึ้น

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)ใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ การบำรุงรักษาและการจัดตารางรถขนส่งประจำวัน ซึ่งการใช้งานโดยทั่วไป สามารถช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานได้ 10 – 30 เปอร์เซ็นต์ จากการลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและเวลาทำงานของพนักงาน ปรับปรุงการบริการลูกค้าและการจัดตารางเวลาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)ช่วยเมืองวูดแลนด์ปรับตารางเวลารถขนส่งได้ดีขึ้น ประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม

ตัดสินใจดีขึ้น

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือเพื่อช่วยการตัดสินใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับตำแหน่ง ตัวอย่างเช่น การเลือกทำเลที่ตั้งสำหรับอสังหาริมทรัพย์ การเลือกเส้นทาง/ทางเดิน การวางแผนการอพยพ การอนุรักษ์ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และอื่นๆ การตัดสินใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับตำแหน่งป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านภัยพิบัติที่ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)เป็นพื้นฐานช่วยประเทศไต้หวันวางแผนและรับมือกับไต้ฝุ่น

อ่านเพิ่มเติม

สื่อสารได้ดีขึ้น

แผนที่และการแสดงผลเป็นภาพในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ช่วยให้สามารถเข้าใจสถานการณ์และการเล่าเรื่องราว ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นสื่อกลางที่ทำให้การสื่อสารระหว่างทีมงาน แผนก สาขาวิชา วิชาชีพ องค์กร และชุมชนดีขึ้น

 

บริษัท Michels Corporation ปรับปรุงการทำงานร่วมกันและการสื่อสารให้ดีขึ้นด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

อ่านเพิ่มเติม

เก็บบันทึกได้ดีขึ้น

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)เป็นเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือเพื่อช่วยการตัดสินใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับตำแหน่ง ตัวอย่างเช่น การเลือกทำเลที่ตั้งสำหรับอสังหาริมทรัพย์ การเลือกเส้นทาง/ทางเดิน การวางแผนการอพยพ การอนุรักษ์ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และอื่นๆ การตัดสินใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับตำแหน่งป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร
>ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านภัยพิบัติที่ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) เป็นพื้นฐานช่วยประเทศไต้หวันวางแผนและรับมือกับไต้ฝุ่น

อ่านเพิ่มเติม

บริหารจัดการทางภูมิศาสตร์

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กลายเป็นสิ่งจำเป็นในการทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เมื่อเราเข้าใจเราสามารถกำหนดการปฏิบัติงานได้ วิธีการใหม่ในการบริหารจัดการทางภูมิศาสตร์นี้เป็นการเปลี่ยนวิธีการทำงานขององค์กร มหาวิทยาลัยคูเวตใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ออกแบบและสร้างการขยายพื้นที่หลายพันล้านดอลล่าร์

อ่านเพิ่มเติม

How GIS Works

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทำงานอย่างไร

ทำความเข้าใจโลกรอบตัวคุณ

ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ จีไอเอส (GIS) ได้รับการออกแบบมาเพื่อเก็บภาพ จัดการ วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ทุกรูปแบบ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ให้เรามอง ทำความเข้าใจ ตั้งคำถาม แปลผล และเห็นภาพโลกของเรา โดยเห็นถึงความสัมพันธ์ รูปแบบ และทิศทางแนวโน้มต่างๆ ในรูปแบบแผนที่ โลกจำลอง รายงาน และแผนภาพ
ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ช่วยให้คุณตอบคำถามและแก้ปัญหาโดยการดูข้อมูลของคุณซึ่งเข้าใจได้รวดเร็วและใช้งานร่วมกันได้ง่ายบนแผนที่

How Does GIS Work?

ด้วยกระบวนการพื้นฐาน 5 ขั้นตอน ทำให้คุณสามารถใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อจัดการปัญหาทางธุรกิจหรือองค์กรที่ต้องการการตัดสินใจทางภูมิศาสตร์

ถาม

อะไรคือปัญหาที่คุณกำลังพยายามแก้ไขหรือวิเคราะห์ และสิ่งนั้นตั้งอยู่ที่ไหน การสร้างกรอบคำถามจะช่วยคุณตัดสินใจได้ว่าอะไรที่จะวิเคราะห์และจะนำเสนอผลลัพธ์อะไรต่อผู้ฟังของคุณ

เสาะหา

ถัดไป คุณต้องหาข้อมูลที่จำเป็นในการทำโครงการของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ ประเภทของข้อมูลและขอบเขตทางภูมิศาสตร์ในโครงการของคุณจะช่วยให้คุณเข้าถึงวิธีการเก็บข้อมูลและจัดการวิเคราะห์ได้โดยตรง

ตรวจสอบ

คุณจะรู้ได้อย่างแน่นอนว่าข้อมูลของคุณเหมาะสำหรับการศึกษาของคุณ ก็เมื่อหลังการตรวจสอบอย่างละเอียดรวมถึงมีการจัดระบบข้อมูลอย่างไร มีความถูกต้องหรือไม่ และที่มาของข้อมูลจากที่ไหน

วิเคราะห์

การวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์เป็นพลังสำคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มีหลายวิธีการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ขึ้นอยู่กับโครงการของคุณ เครื่องมือสร้างแบบจำลองในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ทำให้ปรับเปลี่ยนและสร้างผลลัพธ์ใหม่ได้ง่าย

ลงมือปฏิบัติ

ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ของคุณสามารถใช้ร่วมกันทั้งรายงาน แผนที่ ตารางข้อมูลและแผนภูมิ และส่งพิมพ์หรือส่งแบบดิจิตอลผ่านเครือข่ายหรือใช้งานบนเว็บไซต์ก็ได้ คุณต้องตัดสินใจวิธีที่ดีที่สุดในการนำเสนอการวิเคราะห์ของคุณ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ยังง่ายต่อการปรับผลการค้นหาข้อมูลให้เหมาะสำหรับผู้เข้าชมที่ต่างกัน

Showcase

ตัวอย่างโชว์เคส

ลองมามองกันให้ลึกลงไปว่าซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ช่วยให้ทุกองค์กรและทุกวงการสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นและสร้างความแตกต่างกันได้อย่างไรในโลกของเรา

Solutions

ธุรกิจ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จะช่วยผู้ค้าปลีก ผู้ทำอาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทประกันภัย และธุรกิจอื่นๆ เห็นภาพ จัดการ เพื่อการวางแผนการผลิต การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain management) และวิเคราะห์สินทรัพย์ทางธุรกิจได้

ความปลอดภัยของประเทศ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มีบทบาทสำคัญในการประเมินเป้าหมายการก่อการร้าย การวางแผนแนวรบ และการบริหารจัดการยุทโธปกรณ์

การศึกษา

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มีเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยให้นักเรียนนักศึกษาเข้าใจโลกของเราได้ดีขึ้น

ภาครัฐ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ช่วยภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดค่าใช้จ่าย ปรับปรุงการประสานงาน และทำหน้าที่โดยโปร่งใสและตรวจสอบได้

บริการสุขภาพและมนุษย์

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ช่วยให้องค์กรด้านสุขภาพใช้ประโยชน์จากข้อมูลประชากร ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดและส่งผลอย่างชัดเจนต่อบุคคล ครอบครัวและสังคม

การทำแผนที่และแผนภูมิ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ช่วยให้องค์กรด้านการบิน หน่วยงานในการสร้างแผนที่ และการเดินเรือ มีเครื่องมือในขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทรัพยากรธรรมชาติ

ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติอาศัยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่สำคัญในฐานะที่พวกเขาเป็นผู้จัดการทรัพยากรของโลก

ความปลอดภัยสาธารณะ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ช่วยให้บุคลากรด้านความปลอดภัยสาธารณะมองเห็นภาพความสัมพันธ์ของเหตุการณ์วิกฤต และแสดงทิศทางสำคัญที่จะต้องตอบสนองและวางแผน

การคมนาคม

บุคลากรด้านคมนาคมใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการบริหารจัดการ การวางแผน การประเมินผล และการบำรุงรักษาระบบคมนาคม

Training/Education

การฝึกอบรม

การฝึกอบรมซอฟต์แวร์

บริษัท อีเอสอาร์ไอ สหรัฐอเมริกา และตัวแทนการจัดฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ได้นำเสนอรายการหลักสูตรการฝึกอบรมเต็มรูปแบบสำหรับซอฟต์แวร์ของอีเอสอาร์ไอ โดยจัดฝึกอบรม ณ สถานฝึกอบรมต่างๆ ทั่วโลก
ค้นหาหลักสูตรการฝึกอบรม

เรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ArcGIS

เข้าชมเว็บไซต์ learn.arcgis.com เพื่อสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยทำความเข้าใจผ่านโครงการที่ให้ใช้แอพพลิเคชันระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อแก้ปัญหาทางด้านภูมิศาสตร์

แหล่งเรียนรู้

Wiki.GIS.com

Wiki.GIS.com เป็นสารานุกรมออนไลน์ซึ่งมีข้อมูลเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ฐานข้อมูลนี้เกิดจากการรวบรวมข้อมูลมาจากกลุ่มชุมชนจีไอเอสเพื่อประโยชน์ของบุคลากรด้านภูมิศาสตร์ นักเรียนนักศึกษา และผู้ที่สนใจซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เว็บไซต์ Wiki มีบทความเกี่ยวกับแนวความคิดทางจีไอเอส (GIS) เทคโนโลยีใหม่ ผลิตภัณฑ์ บุคคลและองค์กรมากมาย
เยี่ยมชม wiki

สิ่งพิมพ์

ติดตามอัพเดทข่าวสารและความเคลื่อนไหวล่าสุดของซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

 • ArcNews — นิตยสารเรื่องราวความสำเร็จทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
 • ArcUser — นิตยสารสำหรับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ของบริษัทอีเอสอาร์ไอ
 • ArcWatch — นิตยสารออนไลน์สำหรับข่าวสาร มุมมอง และเจาะลึกด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • A Very Spatial Podcast
 • Directions Magazine
 • Geo: International Magazine
 • GeoConnexion
 • Geospatial Today

หนังสือออนไลน์ฟรี

คลังหนังสือออนไลน์ฟรีขนาดใหญ่ช่วยให้คุณเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพิ่มเติมได้

บทความเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)