Water

Water

Water

Geometric Networks

แบบจำลองข้อมูล (Data Model) ที่ดีที่สุดบนโปรแกรม ArcMap
ในการสร้างโมเดลเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานอันทรงประสิทธิภาพ

White House District Utility

 

ประหยัดเงินหลายร้อยดอลลาร์ด้วย GIS
เพื่อบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน การรั่วซึม ซึ่ง White House District Utility สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูล GIS และแอปพลิเคชันการลดน้ำสูญเสียในระบบจ่ายน้ำประปา โดยพนักงานสามารถคาดการณ์ปริมาณน้ำ บริหารจัดการ และตอบสนองต่อการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะด้วย GIS


ตำแหน่งที่ตั้งมีอิทธิพลต่อทุกแง่มุมของการบริหารจัดการน้ำ – ตั้งแต่การรักษาแหล่งน้ำที่ยั่งยืนไปจนถึงการส่งมอบน้ำดื่มที่ปลอดภัย การทำแผนที่ขั้นสูงและการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ทำให้เห็นความสัมพันธ์และรูปแบบ ตอบคำถามที่ซับซ้อน ช่วยให้ผู้ใช้งานตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การวิเคราะห์

ค้นพบความเชื่อมโยงของข้อมูล เช่น พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากมลพิษ หรือโครงสร้างพื้นฐานที่มีอายุมาก เพื่อตรวจพบปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น

เวิร์กโฟลว์

สร้างมาตรฐานและปรับปรุงกระบวนการทำงานรายวันระหว่างสำนักงานและภาคสนาม วางแผนขั้นตอนการทำงานที่ง่ายขึ้น และยังสามารถแบ่งปันข้อมูลกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์

ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม

แบ่งปันข้อมูล และรายงานให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้ทุกที่ในรูปแบบ Interactive Dashboard

การประยุกต์ใช้ GIS ในอุตสาหกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

วางแผนและเตรียมการ

เซ็นเซอร์คุณภาพน้ำแบบ Real-time จะตรวจจับสิ่งปลอมปนที่อาจเกิดขึ้นในแม่น้ำ เจ้าหน้าที่สำนักงานจะได้รับการแจ้งเตือน และดูได้ว่าการแจ้งเตือนนั้นต้นทางมาจากโรงงานอุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้ GIS ในอุตสาหกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ตรวจสอบหาสาเหตุ

พนักงานภาคสนามสามารถตรวจสอบการแจ้งเตือนและสาเหตุการปนเปื้อนของน้ำ ซึ่งพบว่ามาจากรเรือบรรทุกน้ำมันรั่ว ทำให้สามารถรายงานผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข

การประยุกต์ใช้ GIS ในอุตสาหกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

บรรเทาผลกระทบด้วยการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ

สามารถพยากรณ์สภาพภูมิอากาศและผลกระทบ โดยการสร้างโมเดลเพื่อจำลองสถานการณ์จริง ใช้ข้อมูลประชากรเพื่อดูจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การวิเคราะห์จะทำให้ทราบถึงความต้องการใช้น้ำของแต่ละพื้นที่ ทำให้สามารถบริหารทรัพยากรน้ำได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การประยุกต์ใช้ GIS ในอุตสาหกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที

ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบ Real time เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที

Case Study

St. Johns County Utilities

หน่วยงานสาธารณูปโภคในเขต St.John ใช้ ArcGIS Insights ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และบริหารจัดการสินทรัพย์ เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ

White House Utility District

ใช้แพลตฟอร์ม ArcGIS เป็นรากฐานที่สำคัญในการรับข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการในแบบรายวันรายเดือนและรายปี

Related


Geometric Networks

แบบจำลองข้อมูล (Data Model) ที่ดีที่สุดบนโปรแกรม ArcMap
ในการสร้างโมเดลเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานอันทรงประสิทธิภาพ

White House District Utility

 

ประหยัดเงินหลายร้อยดอลลาร์ด้วย GIS
เพื่อบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน การรั่วซึม ซึ่ง White House District Utility สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูล GIS และแอปพลิเคชันการลดน้ำสูญเสียในระบบจ่ายน้ำประปา โดยพนักงานสามารถคาดการณ์ปริมาณน้ำ บริหารจัดการ และตอบสนองต่อการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะด้วย GIS


ตำแหน่งที่ตั้งมีอิทธิพลต่อทุกแง่มุมของการบริหารจัดการน้ำ – ตั้งแต่การรักษาแหล่งน้ำที่ยั่งยืนไปจนถึงการส่งมอบน้ำดื่มที่ปลอดภัย การทำแผนที่ขั้นสูงและการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ทำให้เห็นความสัมพันธ์และรูปแบบ ตอบคำถามที่ซับซ้อน ช่วยให้ผู้ใช้งานตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การวิเคราะห์

ค้นพบความเชื่อมโยงของข้อมูล เช่น พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากมลพิษ หรือโครงสร้างพื้นฐานที่มีอายุมาก เพื่อตรวจพบปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น

เวิร์กโฟลว์

สร้างมาตรฐานและปรับปรุงกระบวนการทำงานรายวันระหว่างสำนักงานและภาคสนาม วางแผนขั้นตอนการทำงานที่ง่ายขึ้น และยังสามารถแบ่งปันข้อมูลกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์

ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม

แบ่งปันข้อมูล และรายงานให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้ทุกที่ในรูปแบบ Interactive Dashboard

การประยุกต์ใช้ GIS ในอุตสาหกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

วางแผนและเตรียมการ

เซ็นเซอร์คุณภาพน้ำแบบ Real-time จะตรวจจับสิ่งปลอมปนที่อาจเกิดขึ้นในแม่น้ำ เจ้าหน้าที่สำนักงานจะได้รับการแจ้งเตือน และดูได้ว่าการแจ้งเตือนนั้นต้นทางมาจากโรงงานอุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้ GIS ในอุตสาหกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ตรวจสอบหาสาเหตุ

พนักงานภาคสนามสามารถตรวจสอบการแจ้งเตือนและสาเหตุการปนเปื้อนของน้ำ ซึ่งพบว่ามาจากรเรือบรรทุกน้ำมันรั่ว ทำให้สามารถรายงานผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข

การประยุกต์ใช้ GIS ในอุตสาหกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

บรรเทาผลกระทบด้วยการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ

สามารถพยากรณ์สภาพภูมิอากาศและผลกระทบ โดยการสร้างโมเดลเพื่อจำลองสถานการณ์จริง ใช้ข้อมูลประชากรเพื่อดูจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การวิเคราะห์จะทำให้ทราบถึงความต้องการใช้น้ำของแต่ละพื้นที่ ทำให้สามารถบริหารทรัพยากรน้ำได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การประยุกต์ใช้ GIS ในอุตสาหกรรมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที

ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบ Real time เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที

Case Study

St. Johns County Utilities

หน่วยงานสาธารณูปโภคในเขต St.John ใช้ ArcGIS Insights ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และบริหารจัดการสินทรัพย์ เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ

White House Utility District

ใช้แพลตฟอร์ม ArcGIS เป็นรากฐานที่สำคัญในการรับข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการในแบบรายวันรายเดือนและรายปี

Related