Electric

Electric

Electric
Geometric Networks

Geometric Networks

แบบจำลองข้อมูล (Data Model) ที่ดีที่สุดบนโปรแกรม ArcMap
ในการสร้างโมเดลเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานอันทรงประสิทธิภาพ

เพิ่มขีดความสามารถงานด้านสาธารณูปโภคด้วย GISข้อมูลตำแหน่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า ช่วยให้พนักงานใช้ประโยชน์จากข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่สำคัญ พร้อมการทำแผนที่ขั้นสูงและการวิเคราะห์เชิงพื้นที่แบบ Real-time ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ตั้งแต่การทำงานภาคสนามไปจนถึงการทำงานในสำนักงาน อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการตัดสินใจให้กับผู้บริหารได้ดียิ่งขึ้น

เข้าถึงข้อมูลร่วมกันทั้งองค์กร

เชื่อมต่อทุกคนในองค์กรด้วยแผนที่และข้อมูล สามารถดูสินทรัพย์ แผนงาน ปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบและพื้นที่ที่มีความต้องการสูงเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธืภสพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

ติดตามสถานการณ์ได้แบบ Real-time

ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ การรายงานบนท้องถนน สินทรัพย์ รวมถึงเหตุภัยพิบัติได้แบบ Real-time เพื่อช่วยในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

การวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ

แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล เช่น พื้นที่ที่มีการใช้งานมากเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ รวมทั้งยังช่วยตรวจสอบปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น

การประยุกต์ใช้งาน GIS ในธุรกิจด้านสาธารณูปโภค

สามารถประเมินความเสี่ยงของระบบเครือข่ายได้

พนักงานสามารถระบุพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดการขัดข้องของกระแสไฟฟ้า เช่น ระบุพื้นที่ที่มีการตัดแต่งต้นไม้บนแผนที่ ซึ่งพนักงานภาคสนามจะเห็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดการขัดข้องได้ และพื้นที่ที่ต้นไม้รกอาจสร้างความเสียหายให้กับสายไฟฟ้า

การประยุกต์ใช้งาน GIS ในธุรกิจด้านสาธารณูปโภค

แผนที่แบบ Real-time ช่วยให้พนักงานวางแผนล่วงหน้าในการบำรุงรักษา

วิเคราะห์และคาดการล่วงหน้าถึงความเสียหายของสินทรัพย์และวางแผนล่วงหน้าในการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องจากได้อย่างรวดเร็ว

การประยุกต์ใช้งาน GIS ในธุรกิจด้านสาธารณูปโภค

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้อย่างแม่นยำ

แผนที่ Heat Map แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงต่อการขัดข้องของกระแสไฟฟ้ามากที่สุด ด้วยการใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถเตรียมแผนเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าแก้ปัญหา

การประยุกต์ใช้งาน GIS ในธุรกิจด้านสาธารณูปโภค

เข้าถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้อย่างรวดเร็ว

ข้อมูลแบบ Real-time และข้อมูลสภาพอากาศ ทำให้การทำงานและจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดีขึ้น ผู้จัดการสามารถส่งทีมงานไปลงพื้นที่สำก่อนเกิดปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

การประยุกต์ใช้งาน GIS ในธุรกิจด้านสาธารณูปโภค

เพิ่มศักยภาพในการซ่อมบำรุงรักษาได้ดียิ่งขึ้น

ดำเนินการการซ่อมบำรุงและรักษาได้อย่ารวดเร็ว ช่วยลดชั่วโมงการทำงาน และค่าใช้จ่ายการทำงานล่วงเวลาของพนักงาน รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในองค์กร .

Case Study

การเปลี่ยนแปลงจากการบริหารจัดการเชิงรับสู่การบริหารจัดการเชิงรุก

ในเมืองฟอร์ตเวิร์ธ มลรัฐแท็กซัส งานบำรุงรักษาจะถูกดำเนินการทันที ซึงการตอบสนองอย่างรวดเร็วของภาครัฐ เป็นผลมาจากการใช้ระบบ GIS ทำให้ประหยัดทั้งเวลาและเงิน

ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินของ SoCalGas

หน่วยงานภาครัฐบาล พยายามที่จะปรับปรุงบริการอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองที่เร็วขึ้น ลดค่าใช้จ่าย หรือให้บริการที่มีคุณภาพมากขึ้น

Related


Geometric Networks

แบบจำลองข้อมูล (Data Model) ที่ดีที่สุดบนโปรแกรม ArcMap
ในการสร้างโมเดลเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานอันทรงประสิทธิภาพ

เพิ่มขีดความสามารถงานด้านสาธารณูปโภคด้วย GISข้อมูลตำแหน่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า ช่วยให้พนักงานใช้ประโยชน์จากข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่สำคัญ พร้อมการทำแผนที่ขั้นสูงและการวิเคราะห์เชิงพื้นที่แบบ Real-time ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ตั้งแต่การทำงานภาคสนามไปจนถึงการทำงานในสำนักงาน อีกทั้งยังช่วยสนับสนุนการตัดสินใจให้กับผู้บริหารได้ดียิ่งขึ้น

เข้าถึงข้อมูลร่วมกันทั้งองค์กร

เชื่อมต่อทุกคนในองค์กรด้วยแผนที่และข้อมูล สามารถดูสินทรัพย์ แผนงาน ปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบและพื้นที่ที่มีความต้องการสูงเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธืภสพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

ติดตามสถานการณ์ได้แบบ Real-time

ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ การรายงานบนท้องถนน สินทรัพย์ รวมถึงเหตุภัยพิบัติได้แบบ Real-time เพื่อช่วยในการตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

การวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ

แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล เช่น พื้นที่ที่มีการใช้งานมากเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ รวมทั้งยังช่วยตรวจสอบปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น

การประยุกต์ใช้งาน GIS ในธุรกิจด้านสาธารณูปโภค

สามารถประเมินความเสี่ยงของระบบเครือข่ายได้

พนักงานสามารถระบุพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดการขัดข้องของกระแสไฟฟ้า เช่น ระบุพื้นที่ที่มีการตัดแต่งต้นไม้บนแผนที่ ซึ่งพนักงานภาคสนามจะเห็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดการขัดข้องได้ และพื้นที่ที่ต้นไม้รกอาจสร้างความเสียหายให้กับสายไฟฟ้า

การประยุกต์ใช้งาน GIS ในธุรกิจด้านสาธารณูปโภค

แผนที่แบบ Real-time ช่วยให้พนักงานวางแผนล่วงหน้าในการบำรุงรักษา

วิเคราะห์และคาดการล่วงหน้าถึงความเสียหายของสินทรัพย์และวางแผนล่วงหน้าในการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องจากได้อย่างรวดเร็ว

การประยุกต์ใช้งาน GIS ในธุรกิจด้านสาธารณูปโภค

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้อย่างแม่นยำ

แผนที่ Heat Map แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ใดที่มีความเสี่ยงต่อการขัดข้องของกระแสไฟฟ้ามากที่สุด ด้วยการใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถเตรียมแผนเพื่อเตรียมพร้อมในการเข้าแก้ปัญหา

การประยุกต์ใช้งาน GIS ในธุรกิจด้านสาธารณูปโภค

เข้าถึงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้อย่างรวดเร็ว

ข้อมูลแบบ Real-time และข้อมูลสภาพอากาศ ทำให้การทำงานและจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดีขึ้น ผู้จัดการสามารถส่งทีมงานไปลงพื้นที่สำก่อนเกิดปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

การประยุกต์ใช้งาน GIS ในธุรกิจด้านสาธารณูปโภค

เพิ่มศักยภาพในการซ่อมบำรุงรักษาได้ดียิ่งขึ้น

ดำเนินการการซ่อมบำรุงและรักษาได้อย่ารวดเร็ว ช่วยลดชั่วโมงการทำงาน และค่าใช้จ่ายการทำงานล่วงเวลาของพนักงาน รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในองค์กร

Case Study

การเปลี่ยนแปลงจากการบริหารจัดการเชิงรับสู่การบริหารจัดการเชิงรุก

ในเมืองฟอร์ตเวิร์ธ มลรัฐแท็กซัส งานบำรุงรักษาจะถูกดำเนินการทันที ซึงการตอบสนองอย่างรวดเร็วของภาครัฐ เป็นผลมาจากการใช้ระบบ GIS ทำให้ประหยัดทั้งเวลาและเงิน

ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินของ SoCalGas

หน่วยงานภาครัฐบาล พยายามที่จะปรับปรุงบริการอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการตอบสนองที่เร็วขึ้น ลดค่าใช้จ่าย หรือให้บริการที่มีคุณภาพมากขึ้น

Related