Smart City

Smart City

Smart City

ก้าวไปสู่ยุค Digital Transformation ด้วยเทคโนโลยี GIS


ในปัจจุบันรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงองค์กรผ่านการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลและกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐ โดยการนำเอาเทคโนโลยี GIS มาใช้เพื่อวิเคราะห์ปัญหาว่ามีผลกระทบต่อพื้นที่นั้นอย่างไร เพื่อกระจายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ลงมือแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วทันใจและแม่นยำ

สร้างชุมชนอัจฉริยะ

ใช้เทคโนโลยี GIS เป็นเครื่องมือในการวางแผน บริหารจัดการชุมชน เพื่อส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นในชุมชน

ใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อข้อมูลที่หลากหลายเข้าด้วยกัน

ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงของอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเทคโนโลยี GIS และข้อมูลเชิงพื้นที่สร้างชุมชนที่ปลอดภัย เพิ่มศักยภาพการทำงานได้กระชับ รวดเร็ว ยิ่งขึ้น นั้นหมายถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรทั้งประเทศอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน

การให้บริการของรัฐกับประชาชนโดยทั่วๆไป ซึ่งประชาชนในแต่ละพื้นที่ จะมีความต้องการบริการจากภาครัฐแตกต่างกันไป การใช้เทคโนโลยี GIS จะช่วยให้ภาครัฐทราบถึงความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นแล้วประชาชนยังมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชน โดยระบบยังรองรับความคิดเห็นของประชาชนที่สามารถร้องเรียน แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายเข้ามาได้ เพื่อประโยชน์ของชุมชนเป็นหลักทำให้การบริหารงานของการปกครองส่วนท้องถิ่นง่ายและรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม และทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Case Study

Esri ใช้เทคโนโลยี GIS หนุนองค์กรท้องถิ่นสู่ Smart City นำร่อง “นครนนท์ 4.0” บูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

ร่วมกับเทศบาลเมืองนครนนท์ ผุด “นครนนท์ 4.0” ใช้เทคโนโลยี GIS ช่วยบูรณาการวิเคราะห์ข้อมูลและ เปิดแอปพลิเคชันใช้งานบนสมาร์ทโฟนและแท็บแลต รองรับงานบริการประชาชน

Esri ลุยต่อยอด “นครนนท์ 4.0” สร้างระบบติดตามสถานการณ์น้ำ บูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่แบบ Real-time 

ต่อยอดสร้างระบบติดตามสถานการณ์น้ำผ่านกล้อง CCTV พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันแบบ Real-time ตั้งเป้าพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบการระบายน้ำ รวมถึงระบบปรับปรุงถนน สิ่งแวดล้อม

Johns Creek, Georgia

เมือง Johns Creek ใช้ระบบ GIS และข้อมูลแบบเปิดเพื่อปรับปรุงการบริการของเมืองและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ

ก้าวไปสู่ยุค Digital Transformation ด้วยเทคโนโลยี GIS


ในปัจจุบันรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงองค์กรผ่านการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลและกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐ โดยการนำเอาเทคโนโลยี GIS มาใช้เพื่อวิเคราะห์ปัญหาว่ามีผลกระทบต่อพื้นที่นั้นอย่างไร เพื่อกระจายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ลงมือแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วทันใจและแม่นยำ

สร้างชุมชนอัจฉริยะ

ใช้เทคโนโลยี GIS เป็นเครื่องมือในการวางแผน บริหารจัดการชุมชน เพื่อส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นในชุมชน

ใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อข้อมูลที่หลากหลายเข้าด้วยกัน

ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงของอุปกรณ์ Internet of Things (IoT) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเทคโนโลยี GIS และข้อมูลเชิงพื้นที่สร้างชุมชนที่ปลอดภัย เพิ่มศักยภาพการทำงานได้กระชับ รวดเร็ว ยิ่งขึ้น นั้นหมายถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรทั้งประเทศอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน

การให้บริการของรัฐกับประชาชนโดยทั่วๆไป ซึ่งประชาชนในแต่ละพื้นที่ จะมีความต้องการบริการจากภาครัฐแตกต่างกันไป การใช้เทคโนโลยี GIS จะช่วยให้ภาครัฐทราบถึงความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นแล้วประชาชนยังมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชน โดยระบบยังรองรับความคิดเห็นของประชาชนที่สามารถร้องเรียน แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายเข้ามาได้ เพื่อประโยชน์ของชุมชนเป็นหลักทำให้การบริหารงานของการปกครองส่วนท้องถิ่นง่ายและรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม และทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Case Study

Esri ใช้เทคโนโลยี GIS หนุนองค์กรท้องถิ่นสู่ Smart City นำร่อง “นครนนท์ 4.0” บูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

ร่วมกับเทศบาลเมืองนครนนท์ ผุด “นครนนท์ 4.0” ใช้เทคโนโลยี GIS ช่วยบูรณาการวิเคราะห์ข้อมูลและ เปิดแอปพลิเคชันใช้งานบนสมาร์ทโฟนและแท็บแลต รองรับงานบริการประชาชน

Esri ลุยต่อยอด “นครนนท์ 4.0” สร้างระบบติดตามสถานการณ์น้ำ บูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่แบบ Real-time 

ต่อยอดสร้างระบบติดตามสถานการณ์น้ำผ่านกล้อง CCTV พร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันแบบ Real-time ตั้งเป้าพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบการระบายน้ำ รวมถึงระบบปรับปรุงถนน สิ่งแวดล้อม

Johns Creek, Georgia

เมือง Johns Creek ใช้ระบบ GIS และข้อมูลแบบเปิดเพื่อปรับปรุงการบริการของเมืองและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ