Esri Blog

Esri Blog

การแก้ปัญหาและการร่วมมือกันเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นต้องเริ่มจากการแชร์ความรู้ ความชำนาญ และข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว ที่สหรัฐอเมริกา ทำเนียบขาวได้เปิดตัวเครื่องมือใหม่ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง the...

Digital Twins คือการสร้างแบบจำลองวัตถุทางกายภาพให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลอันประกอบด้วย วัตถุทางกายภาพ กระบวนการ...

ArcGIS คือ Geospatial Platform ที่ครอบคลุมการใช้งานอย่างครบวงจร และ Support...

ภาครัฐได้นำเทคโนโลยี IoT มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเมืองและประเทศในทุกแง่มุม ตั้งแต่การจราจร การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ...

ปัจจุบันภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมต่างกำลังเผชิญความท้าทายและต้องปรับตัวอย่างหนักเพื่อก้าวทันเทคโนโลยีดิจิทัล และบ่อยครั้งที่การแก้ปัญหายังใช้วิธีแบบเก่าซึ่งอาจล้าหลังไปเสียแล้ว องค์กรต่าง ๆ จึงมองหาโซลูชันที่ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ...

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และภาคเกษตรกรรมในปัจจุบันนี้ การวางแผนเพื่อรับมือกับอนาคตที่ไม่แน่นอน เพื่อให้การทำการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและสูสีกับคู่แข่งในตลาด เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยเทคโนโลยี...