ArcGIS Online

แพลตฟอร์มการทำแผนที่ในองค์กร

ArcGIS Online สามารถสร้างแผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟบนเว็บไซด์ และแอพพลิเคชัน ที่สามารถแบ่งปันข้อมูลแผนที่ให้กับทุกคนได้ โดยการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กร ข้อมูลของ Esri และข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีเนื้อหา รูปแบบ และแอพพลิเคชันพร้อมใช้งานได้ทันที ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะใช้ผ่านอุปกรณ์แบบใดก็ตาม เช่น เดสก์ท็อป , บราวเซอร์ , สมาร์ทโฟน หรือแท็ปเล็ต เนื่องจากมีรูปแบบการทำงานแบบ Public Cloud

Solutions

Make Maps Your Way

แผนที่ฐาน ชุดเครื่องมือ รูปแบบ และข้อมูลมีความพร้อมใช้งานในการออกแบบ และแบ่งปันสำหรับการทำแผนที่แบบออนไลน์ โดยการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กร ข้อมูลของ Esri และข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เข้าด้วยกัน

Explore a World of Content

สามารถรวบรวมข้อมูลที่คุณต้องการมาแสดงในรูปแบบของแผนที่ เพื่อการค้นพบเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย รวมถึงแสดงทรัพยากรทางภูมิศาสตร์ ในรูปแบบแผนที่ออนไลน์

Get Location-Based Insights

สามารถดูแผนที่ สถานที่ในรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ หรือรูปแบบของสิ่งต่าง ๆ มองเห็นและเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงหาโอกาสใหม่ ๆ ในสถานที่นั้น ๆ ได้อย่างดี

Connect with People Using GIS

ทุกคนในองค์กรสามารถแบ่งปันแผนที่ ข้อมูล ความคิดเห็น หรือสร้างโปรเจ็ค ปรับแต่งเครื่องมือการทำงานร่วมกัน รวมถึงสร้างเว็บแอพพลิเคชัน เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้คนผ่านระบบภูมิสารสนเทศ หรือ GIS

Main

แพลตฟอร์มการทำแผนที่ในองค์กร

ArcGIS Online สามารถสร้างแผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟบนเว็บไซด์ และแอพพลิเคชัน ที่สามารถแบ่งปันข้อมูลแผนที่ให้กับทุกคนได้ โดยการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กร ข้อมูลของ Esri และข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีเนื้อหา รูปแบบ และแอพพลิเคชันพร้อมใช้งานได้ทันที ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะใช้ผ่านอุปกรณ์แบบใดก็ตาม เช่น เดสก์ท็อป , บราวเซอร์ , สมาร์ทโฟน หรือแท็ปเล็ต เนื่องจากมีรูปแบบการทำงานแบบ Public Cloud

Solutions

Make Maps Your Way

แผนที่ฐาน ชุดเครื่องมือ รูปแบบ และข้อมูลมีความพร้อมใช้งานในการออกแบบ และแบ่งปันสำหรับการทำแผนที่แบบออนไลน์ โดยการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กร ข้อมูลของ Esri และข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เข้าด้วยกัน

Explore a World of Content

สามารถรวบรวมข้อมูลที่คุณต้องการมาแสดงในรูปแบบของแผนที่ เพื่อการค้นพบเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย รวมถึงแสดงทรัพยากรทางภูมิศาสตร์ ในรูปแบบแผนที่ออนไลน์

Get Location-Based Insights

สามารถดูแผนที่ สถานที่ในรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ หรือรูปแบบของสิ่งต่าง ๆ มองเห็นและเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงหาโอกาสใหม่ ๆ ในสถานที่นั้น ๆ ได้อย่างดี

Connect with People Using GIS

ทุกคนในองค์กรสามารถแบ่งปันแผนที่ ข้อมูล ความคิดเห็น หรือสร้างโปรเจ็ค ปรับแต่งเครื่องมือการทำงานร่วมกัน รวมถึงสร้างเว็บแอพพลิเคชัน เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้คนผ่านระบบภูมิสารสนเทศ หรือ GIS