Agriculture

Agriculture

Agriculture

Intelligently managed agriculture

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเกษตรในระบบเดียว

ArcGIS ช่วยให้คุณรวบรวมจัดการ วิเคราะห์ และแชร์ข้อมูลด้านการเกษตร ทั้งยังช่วยในการตัดสินใจในแต่ละฤดูกาลได้ดียิ่งขึ้น โดยรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจภาคสนาม ภาพถ่าย และข้อมูลแบบเรียลไทม์เข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผลกำไร และความยั่งยืน พร้อมเดินหน้าสู่การผลิตอาหารที่ยั่งยืนรองรับการเติบโตของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเกษตรในระบบเดียว

ArcGIS ช่วยให้คุณรวบรวมจัดการ วิเคราะห์ และแชร์ข้อมูลด้านการเกษตร ทั้งยังช่วยในการตัดสินใจในแต่ละฤดูกาลได้ดียิ่งขึ้น โดยรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจภาคสนาม ภาพถ่าย และข้อมูลแบบเรียลไทม์เข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผลกำไร และความยั่งยืน พร้อมเดินหน้าสู่การผลิตอาหารที่ยั่งยืนรองรับการเติบโตของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น

การพัฒนาเกษตรแม่นยำแบบองค์รวม

  • สร้างแผนที่และ Dashboard โดยรวบรวมตัวแปรที่สำคัญต่าง ๆ เช่น ชนิดของดิน ระบบชลประทาน ผลผลิต ต้นทุนการผลิต กำไร และข้อมูลกฎข้อบังคับ
  • เพิ่มแผนที่ ภาพถ่าย ข้อมูลภาคสนาม และข้อมูลแบบเรียลไทม์จากเซนเซอร์ ลงใน Interactive App ได้
  • ใช้งานได้ทั้งภายในองค์กร และ/หรือ บนคลาวด์ ผ่านสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยและบริการโครงสร้างพื้นฐานแบบ SaaS/DaaS/IaaS

การพัฒนาเกษตรแม่นยำแบบองค์รวม

  • สร้างแผนที่และ Dashboard โดยรวบรวมตัวแปรที่สำคัญต่าง ๆ เช่น ชนิดของดิน ระบบชลประทาน ผลผลิต ต้นทุนการผลิต กำไร และข้อมูลกฎข้อบังคับ
  • เพิ่มแผนที่ ภาพถ่าย ข้อมูลภาคสนาม และข้อมูลแบบเรียลไทม์จากเซนเซอร์ ลงใน Interactive App ได้
  • ใช้งานได้ทั้งภายในองค์กร และ/หรือ บนคลาวด์ ผ่านสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยและบริการโครงสร้างพื้นฐานแบบ SaaS/DaaS/IaaS

ระบบการมีส่วนร่วมเพื่อการเกษตรแม่นยำ

คุณสามารถใช้แผนที่และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสร้างภาพ เพิ่มความเข้าใจ วางแผน และลงมือทำ เมื่อต้องประสานงานในโครงการจัดการฟาร์มที่มีความซับซ้อนและเต็มไปด้วยรายละเอียดส่งผลให้กระบวนการทำงานดียิ่งขึ้น ทั้งยังลดความเสี่ยง ส่งเสริมระบบเกษตรฟื้นฟูและสร้างความเท่าเทียมทางสังคม

Visualize

เปลี่ยนข้อมูลให้มีชีวิตด้วยแผนที่แอปพลิเคชัน และการวิเคราะห์ พร้อมเดินหน้าสู่ยุค Digital transformatio

Understand and share

เข้าถึงข้อมูลที่สำคัญผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณค้นพบแพทเทิร์นเชิงพื้นที่ที่ซ่อนอยู่ และวิเคราะห์ทางเลือกต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

Plan

กระตุ้นกระบวนการวางแผนเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น พร้อมลดความเสี่ยงเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ

Act

ให้คุณมั่นใจและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
พร้อมพาองค์กรสู่ความสำเร็จโดยใช้โลเคชันเป็นหัวใจในการดำเนินงาน

ระบบการมีส่วนร่วมเพื่อการเกษตรแม่นยำ

คุณสามารถใช้แผนที่และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสร้างภาพ เพิ่มความเข้าใจ วางแผน และลงมือทำ เมื่อต้องประสานงานในโครงการจัดการฟาร์มที่มีความซับซ้อนและเต็มไปด้วยรายละเอียดส่งผลให้กระบวนการทำงานดียิ่งขึ้น ทั้งยังลดความเสี่ยง ส่งเสริมระบบเกษตรฟื้นฟูและสร้างความเท่าเทียมทางสังคม

Visualize

เปลี่ยนข้อมูลให้มีชีวิตด้วยแผนที่แอปพลิเคชัน และการวิเคราะห์ พร้อมเดินหน้าสู่ยุค Digital transformatio

Understand and share

เข้าถึงข้อมูลที่สำคัญผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณค้นพบแพทเทิร์นเชิงพื้นที่ที่ซ่อนอยู่ และวิเคราะห์ทางเลือกต่าง ๆ เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

Plan

กระตุ้นกระบวนการวางแผนเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น พร้อมลดความเสี่ยงเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ

Act

ให้คุณมั่นใจและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
พร้อมพาองค์กรสู่ความสำเร็จโดยใช้โลเคชันเป็นหัวใจในการดำเนินงาน