Education

Education

Education

ArcGIS for Education


รากฐานที่สำคัญในการพัฒนาบุคลากร ก็คือการศึกษา อันเป็นตัวแปรสำคัญในการนำพาอนาคตของประเทศให้ขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น Esri จึงพัฒนาความสามารถของ ArcGIS ให้เหมาะสมกับการนำมาใช้ในการศึกษาในแขนงต่างๆ เพื่อการสร้างโอกาสพัฒนาความรู้ และเสริมสร้างทักษะด้าน GIS ให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ทำงานด้านการศึกษาในหลากหลายภาคส่วน

สำหรับประถมและมัธยมศึกษา

นักเรียนในวัยประถมและมัธยมศึกษาสามารถเรียนรู้ได้หลายวิธี แต่การเรียนรู้ที่ใช้ภาพนั้นจะมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ การใช้แผนที่ในห้องเรียนที่แสดงบริบทต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ จะช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงบทเรียนกับสถานที่จริงได้

สำหรับมหาวิทยาลัย

องค์กรระดับอุดมศึกษา สามารถนำ ArcGIS ไปใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ การใช้โปรแกรมเพื่อการเรียนการสอน การทำงานวิจัย งานด้านการบริการวิชาการ และการบริหารงานด้านการศึกษา GIS ช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยใช้ในการจัดการทรัพย์สิน วางแผน ไปจนถึงบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยได้

สำหรับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา

ในปัจจุบันมีองค์กรมากมายที่เล็งเห็นความสำคัญ และคุณค่าของผู้ที่มีทักษะด้าน GIS ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ การประยุกต์ใช้แผนที่กับธุรกิจต่างๆ การเรียนรู้ด้าน GIS ในระดับมหาวิทยาลัยจึงมีส่วนช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถแข่งขันในตลาดงานได้หลากหลายสาขา

สำหรับการทำวิจัยเชิงลึก

สำหรับงานวิจัยด้านวิชาการที่จำเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์เชิงลึก ArcGIS ก็มีเครื่องมือวิเคราะห์เชิงพื้นที่ขั้นสูง เครื่องมือเชิงสถิติ ไปจนถึงความสามารถในการทำงานร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ArcGIS 

ArcGIS จึงเป็นเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกเลือกใช้ เพราะเป็น Platform เดียวที่สนับสนุนการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางภูมิสารสนเทศสำหรับการพัฒนาและการเรียนรู้ บนทุกอุปกรณ์ ทุกที่ ทุกเวลา

ArcGIS Online: Gateway of Web Mapping

• สร้าง วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูล
• มีแอปพลิเคชันพร้อมใช้งาน (Ready-To-Use Application)

ArcGIS Enterprise: Next Generation GIS Server

• ให้บริการแผนที่ในรูปแบบ GIS Web Services
• เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยโปรแกรมเสริม (Extensions)
• รองรับการพัฒนาต่อยอดบนเว็บ และบนสมาร์ทโฟน

ArcGIS Pro: The Future of Desktop GIS

• แสดง แก้ไข และวิเคราะห์ข้อมูลแผนที่ได้ทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ
• มีเครื่องมือวิเคราะห์เชิงพื้นที่ขั้นสูง
• มาพร้อมโปรแกรมเสริม (Extensions) มากมาย เช่น 3D Analyst, Network Analyst, Spatial Analyst, Geostatistical Analyst

แพ็คเกจสำหรับการเรียนการสอน

BUNDLE

 

Academic – Small Department (5 users)

 

ชุดแอปพลิเคชันที่จะช่วยทีมวิจัยในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ และ data science

BUNDLE

 

Academic – Medium Department (10 users)

 

ชุดแอปพลิเคชันที่จะช่วยทีมวิจัยในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ และ data science

BUNDLE

 

Academic – Large Department (100 users)

 

ชุดแอปพลิเคชันที่จะช่วยทีมวิจัยในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ และ data science

แพ็คเกจสำหรับการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย

BUNDLE

 

Administrative – Small Department (5 users)

 

ชุดแอปพลิเคชันที่รองรับการวางแผนและบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย

BUNDLE

 

Administrative – Medium Department (50 users)

 

ชุดแอปพลิเคชันที่รองรับการวางแผนและบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย

BUNDLE

 

Administrative – Large Department (100 users)

 

ชุดแอปพลิเคชันที่รองรับการวางแผนและบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย

Case Study

L.A. High School ใช้ GIS ในการสำรวจ วิเคราะห์ ละแวกบ้านของพวกเขา

นักเรียน Grade 11 ในวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ Magnet Academy, Roosevelt High School ในลอสแองเจลิสใช้ GIS ในการทำโครงการ เพื่อสำรวจ วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล เพื่อทำความเข้าใจและเปลี่ยนละแวกบ้านของพวกเขาใน Boyle

University of Minnesota

University of Minnesota แบ่งปันกรณีศึกษาเกี่ยวกับวิธีการที่แพลตฟอร์ม ArcGIS ของ Esri ได้เปลี่ยนวิธีการดูแลและจัดการทรัพย์สินในมหาวิทยาลัย

ArcGIS for Education


รากฐานที่สำคัญในการพัฒนาบุคลากร ก็คือการศึกษา อันเป็นตัวแปรสำคัญในการนำพาอนาคตของประเทศให้ขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้น Esri จึงพัฒนาความสามารถของ ArcGIS ให้เหมาะสมกับการนำมาใช้ในการศึกษาในแขนงต่างๆ เพื่อการสร้างโอกาสพัฒนาความรู้ และเสริมสร้างทักษะด้าน GIS ให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ทำงานด้านการศึกษาในหลากหลายภาคส่วน

สำหรับประถมและมัธยมศึกษา

นักเรียนในวัยประถมและมัธยมศึกษาสามารถเรียนรู้ได้หลายวิธี แต่การเรียนรู้ที่ใช้ภาพนั้นจะมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ การใช้แผนที่ในห้องเรียนที่แสดงบริบทต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ จะช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงบทเรียนกับสถานที่จริงได้

สำหรับมหาวิทยาลัย

องค์กรระดับอุดมศึกษา สามารถนำ ArcGIS ไปใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่ การใช้โปรแกรมเพื่อการเรียนการสอน การทำงานวิจัย งานด้านการบริการวิชาการ และการบริหารงานด้านการศึกษา GIS ช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยใช้ในการจัดการทรัพย์สิน วางแผน ไปจนถึงบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยได้

สำหรับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา

ในปัจจุบันมีองค์กรมากมายที่เล็งเห็นความสำคัญ และคุณค่าของผู้ที่มีทักษะด้าน GIS ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ การประยุกต์ใช้แผนที่กับธุรกิจต่างๆ การเรียนรู้ด้าน GIS ในระดับมหาวิทยาลัยจึงมีส่วนช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถแข่งขันในตลาดงานได้หลากหลายสาขา

สำหรับการทำวิจัยเชิงลึก

สำหรับงานวิจัยด้านวิชาการที่จำเป็นต้องอาศัยการวิเคราะห์เชิงลึก ArcGIS ก็มีเครื่องมือวิเคราะห์เชิงพื้นที่ขั้นสูง เครื่องมือเชิงสถิติ ไปจนถึงความสามารถในการทำงานร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ArcGIS 

ArcGIS จึงเป็นเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกเลือกใช้ เพราะเป็น Platform เดียวที่สนับสนุนการประยุกต์ใช้ข้อมูลทางภูมิสารสนเทศสำหรับการพัฒนาและการเรียนรู้ บนทุกอุปกรณ์ ทุกที่ ทุกเวลา

ArcGIS Online: Gateway of Web Mapping

• สร้าง วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูล
• มีแอปพลิเคชันพร้อมใช้งาน (Ready-To-Use Application)

ArcGIS Enterprise: Next Generation GIS Server

• ให้บริการแผนที่ในรูปแบบ GIS Web Services
• เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยโปรแกรมเสริม (Extensions)
• รองรับการพัฒนาต่อยอดบนเว็บ และบนสมาร์ทโฟน

ArcGIS Pro: The Future of Desktop GIS

• แสดง แก้ไข และวิเคราะห์ข้อมูลแผนที่ได้ทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ
• มีเครื่องมือวิเคราะห์เชิงพื้นที่ขั้นสูง
• มาพร้อมโปรแกรมเสริม (Extensions) มากมาย เช่น 3D Analyst, Network Analyst, Spatial Analyst, Geostatistical Analyst

แพ็คเกจสำหรับการเรียนการสอน

BUNDLE

 

Academic – Small Department (5 users)

 

ชุดแอปพลิเคชันที่จะช่วยทีมวิจัยในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ และ data science

BUNDLE

 

Academic – Medium Department (10 users)

 

ชุดแอปพลิเคชันที่จะช่วยทีมวิจัยในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ และ data science

BUNDLE

 

Academic – Large Department (100 users)

 

ชุดแอปพลิเคชันที่จะช่วยทีมวิจัยในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ และ data science

แพ็คเกจสำหรับการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย

BUNDLE

 

Administrative – Small Department (5 users)

 

ชุดแอปพลิเคชันที่รองรับการวางแผนและบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย

BUNDLE

 

Administrative – Medium Department (50 users)

 

ชุดแอปพลิเคชันที่รองรับการวางแผนและบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย

BUNDLE

 

Administrative – Large Department (100 users)

 

ชุดแอปพลิเคชันที่รองรับการวางแผนและบริหารจัดการในมหาวิทยาลัย

Case Study

L.A. High School ใช้ GIS ในการสำรวจ วิเคราะห์ ละแวกบ้านของพวกเขา

นักเรียน Grade 11 ในวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ Magnet Academy, Roosevelt High School ในลอสแองเจลิสใช้ GIS ในการทำโครงการ เพื่อสำรวจ วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล เพื่อทำความเข้าใจและเปลี่ยนละแวกบ้านของพวกเขาใน Boyle

University of Minnesota

University of Minnesota แบ่งปันกรณีศึกษาเกี่ยวกับวิธีการที่แพลตฟอร์ม ArcGIS ของ Esri ได้เปลี่ยนวิธีการดูแลและจัดการทรัพย์สินในมหาวิทยาลัย