ArcGIS Pro

ArcGIS Pro

Next-generation Desktop GIS

ArcGIS Pro

Next-generation Desktop GIS

ArcGIS Pro เป็นโปรแกรม Desktop GIS ที่รองรับการแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่และตาราง รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับใช้ในการตัดสินใจ เพื่อประหยัดงบประมาณ เวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้ทั้งรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ

นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงกับ ArcGIS Platform ในการเผยแพร่ข้อมูลไปยัง ArcGIS Online หรือ ArcGIS Enterprise ในรูปแบบ Web GIS ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

นำข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ มาสร้างแผนที่ที่สวยงาม


ช่วยปรับเปลี่ยนข้อมูลที่หลากหลายในองค์กรให้เป็นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับการวิเคราะห์ในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ และยังสามารถเผยแพร่สำหรับการใช้งานภายในองค์กรผ่านเว็บบราวเซอร์และอุปกรณ์พกพา

Cartography and Visualization

สร้างแผนที่อัจฉริยะ 2 มิติ และ 3 มิติ ในทุก ๆ มาตราส่วน สำหรับการพิมพ์ การสร้างโปรแกรมประยุกต์ หรือแดชบอร์ด ผ่านหน้าเว็บ

Analytics and Data Science

ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data Science) ในรูปแบบ 2 มิติ 3 มิติ และเรียลไทม์ สำหรับการวิเคราะห์หาแนวโน้ม และคาดการณ์อนาคต (Predictive Analytics)

Automation

เพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการทำงานด้วยการสร้างเครื่องมือวิเคราะห์ และประมวลผลรูปแบบอัตโนมัติให้เข้ากับกระบวนการการทำงานขององค์กร

Data Management

เพิ่มความถูกต้องให้แก่ข้อมูลด้วยชุดเครื่องมือที่ครบถ้วนในด้านของการจัดเก็บ แก้ไข ประเมิน และตรวจสอบข้อมูล Spatial Big Data และข้อมูลแบบ Real-time

Imagery

มีเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากโดรน ดาวเทียม ยานพาหนะไร้คนขับ หรือ LiDAR เป็นต้น

Artificial Intelligence (AI)

นำข้อมูล Internet of Things (IoT) จากอุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้งานร่วมกับ GIS ด้วยอัลกอริทึมที่ถูกสร้างด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และโมเดล Deep Learning สำหรับการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น

Administration

ติดตั้งโปรแกรม ArcGIS Pro ได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานรูปแบบ Physical Machine หรือ Virtual Machine (VM) ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของการทำงานอย่างปลอดภัย

Customize and Extend

พัฒนา ปรับแต่งรูปแบบหรือตั้งค่าโปรแกรม ArcGIS Pro ได้ตามความต้องการ ด้วยการพัฒนาเครื่องมือเสริมด้วย ArcGIS Pro SDK for .NET

How ArcGIS Pro works


Integrate data from multiple sources

นำข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลายจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มาใช้งานร่วมกันในโปรแกรม ArcGIS Pro

Visualize your data

แสดงข้อมูลในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ได้พร้อมกันด้วยการทำงานในรูปแบบ ArcGIS Pro Projects ที่รองรับการสร้างแผนที่หลาย ๆ ฉบับภายในโปรแกรมเดียว

Edit and analyze your data

แก้ไขและวิเคราะห์ข้อมูล 2 มิติ และ 3 มิติ รวมไปถึงการสร้างเครื่องมือประมวลผลสำหรับการใช้งานแบบอัตโนมัติด้วยการวาดแผนภาพกระบวนการการทำงานโดยที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรม หรือใช้ภาษา Python ในการพัฒนาได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการ

Share your work with the world

เผยแพร่แผนที่และผลลัพธ์การวิเคราะห์ในรูปแบบ Web GIS Services หรือ การพิมพ์ภาพแผนที่ความละเอียดสูง พร้อมกับการแชร์ข้อมูลไปยัง ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise หรือในรูปแบบ Packages

Access to the ArcGIS 


นอกจากการใช้งานโปรแกรม Desktop GIS ชั้นนำแล้ว ผู้ใช้งาน ArcGIS Pro ยังสามารถใช้งาน โปรแกรมประยุกต์ เครื่องมือ และข้อมูลพร้อมใช้งานจำนวนมาก

ArcGIS Pro เป็นโปรแกรม Desktop GIS ที่รองรับการแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่และตาราง รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับใช้ในการตัดสินใจ เพื่อประหยัดงบประมาณ เวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้ทั้งรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ

นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงกับ ArcGIS Platform ในการเผยแพร่ข้อมูลไปยัง ArcGIS Online หรือ ArcGIS Enterprise ในรูปแบบ Web GIS ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

นำข้อมูลจากฐานข้อมูลต่าง ๆ มาสร้างแผนที่ที่สวยงาม


ช่วยปรับเปลี่ยนข้อมูลที่หลากหลายในองค์กรให้เป็นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับการวิเคราะห์ในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ และยังสามารถเผยแพร่สำหรับการใช้งานภายในองค์กรผ่านเว็บบราวเซอร์และอุปกรณ์พกพา

Cartography and Visualization

สร้างแผนที่อัจฉริยะ 2 มิติ และ 3 มิติ ในทุก ๆ มาตราส่วน สำหรับการพิมพ์ การสร้างโปรแกรมประยุกต์ หรือแดชบอร์ด ผ่านหน้าเว็บ

Analytics and Data Science

ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data Science) ในรูปแบบ 2 มิติ 3 มิติ และเรียลไทม์ สำหรับการวิเคราะห์หาแนวโน้ม และคาดการณ์อนาคต (Predictive Analytics)

Automation

เพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการทำงานด้วยการสร้างเครื่องมือวิเคราะห์ และประมวลผลรูปแบบอัตโนมัติให้เข้ากับกระบวนการการทำงานขององค์กร

Data Management

เพิ่มความถูกต้องให้แก่ข้อมูลด้วยชุดเครื่องมือที่ครบถ้วนในด้านของการจัดเก็บ แก้ไข ประเมิน และตรวจสอบข้อมูล Spatial Big Data และข้อมูลแบบ Real-time

Imagery

มีเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากโดรน ดาวเทียม ยานพาหนะไร้คนขับ หรือ LiDAR เป็นต้น

Artificial Intelligence (AI)

นำข้อมูล Internet of Things (IoT) จากอุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้งานร่วมกับ GIS ด้วยอัลกอริทึมที่ถูกสร้างด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และโมเดล Deep Learning สำหรับการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น

Administration

ติดตั้งโปรแกรม ArcGIS Pro ได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานรูปแบบ Physical Machine หรือ Virtual Machine (VM) ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของการทำงานอย่างปลอดภัย

Customize and Extend

พัฒนา ปรับแต่งรูปแบบหรือตั้งค่าโปรแกรม ArcGIS Pro ได้ตามความต้องการ ด้วยการพัฒนาเครื่องมือเสริมด้วย ArcGIS Pro SDK for .NET

How ArcGIS Pro works


Integrate data from multiple sources

นำข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลายจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ มาใช้งานร่วมกันในโปรแกรม ArcGIS Pro

Visualize your data

แสดงข้อมูลในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ได้พร้อมกันด้วยการทำงานในรูปแบบ ArcGIS Pro Projects ที่รองรับการสร้างแผนที่หลาย ๆ ฉบับภายในโปรแกรมเดียว

Edit and analyze your data

แก้ไขและวิเคราะห์ข้อมูล 2 มิติ และ 3 มิติ รวมไปถึงการสร้างเครื่องมือประมวลผลสำหรับการใช้งานแบบอัตโนมัติด้วยการวาดแผนภาพกระบวนการการทำงานโดยที่ไม่ต้องเขียนโปรแกรม หรือใช้ภาษา Python ในการพัฒนาได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการ

Share your work with the world

เผยแพร่แผนที่และผลลัพธ์การวิเคราะห์ในรูปแบบ Web GIS Services หรือ การพิมพ์ภาพแผนที่ความละเอียดสูง พร้อมกับการแชร์ข้อมูลไปยัง ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise หรือในรูปแบบ Packages

Access to the ArcGIS 


นอกจากการใช้งานโปรแกรม Desktop GIS ชั้นนำแล้ว ผู้ใช้งาน ArcGIS Pro ยังสามารถใช้งาน โปรแกรมประยุกต์ เครื่องมือ และข้อมูลพร้อมใช้งานจำนวนมาก

ArcGIS Online

บริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่บนระบบ GIS Cloud พร้อมกับการสร้างและแชร์แผนที่ให้แก่ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง หรือประชาชนทั่วไปผ่านเว็บและ Social Media

ArcGIS Living Atlas

เพิ่มมิติมุมมองใหม่ ๆ ให้แก่แผนที่ด้วยคลังข้อมูลพร้อมใช้งานจากทั่วโลกในรูปแบบแผนที่ฐาน และชั้นข้อมูลจากองค์กรที่ได้รับการยืนยันและยอมรับ

Apps for Everyone

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย ArcGIS Apps ที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานในสำนักงาน หรือภาคสนาม ค้นพบข้อมูลเชิงลึกในการตัดสินใจ

Software Development Tools

พัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการใช้งานบนเดสก์ท็อป เว็บบราวเซอร์ และอุปกรณ์พกพาด้วย ArcGIS API และ SDK

ArcGIS Online

บริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่บนระบบ GIS Cloud พร้อมกับการสร้างและแชร์แผนที่ให้แก่ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง หรือประชาชนทั่วไปผ่านเว็บและ Social Media

ArcGIS Living Atlas

เพิ่มมิติมุมมองใหม่ ๆ ให้แก่แผนที่ด้วยคลังข้อมูลพร้อมใช้งานจากทั่วโลกในรูปแบบแผนที่ฐาน และชั้นข้อมูลจากองค์กรที่ได้รับการยืนยันและยอมรับ

Apps for Everyone

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย ArcGIS Apps ที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานในสำนักงาน หรือภาคสนาม ค้นพบข้อมูลเชิงลึกในการตัดสินใจ

Software Development Tools

พัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับการใช้งานบนเดสก์ท็อป เว็บบราวเซอร์ และอุปกรณ์พกพาด้วย ArcGIS API และ SDK