ArcGIS Pro

ใช้ GIS อย่างมืออาชีพ

ArcGIS Pro เป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนโน๊ตบุ๊ค หรือ แล็ปท็อปส์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้าง จัดเก็บ รวมถึงใช้ในการวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลเชิงธุรกิจสำหรับใช้ในการตัดสินใจ เพื่อประหยัดงบประมาณ เวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และยังแบ่งปันข้อมูลให้ผู้ได้รับผลกระทบ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อีกด้วย

Solutions

Create Smart Maps and Useful Apps

สามารถจัดการแผนที่และข้อมูล เพื่อทำให้เกิดข้อมูลรูปแบบใหม่ เพื่อการตัดสินใจ ด้วย ArcGIS Pro และยังสามารถสร้างแอพพลิเคชัน และแบ่งปันการใช้ข้อมูลร่วมกัน ผ่าน ArcGIS Platform การใช้ ArcGIS Pro ร่วมกับ ArcGIS Online ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ พร้อมแอพพลิเคชันการใช้งานได้ทันที

Transform Your Data into Actionable Information

สร้าง แก้ไข วิเคราะห์ จัดเก็บ และแบ่งปันข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลได้ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยการใช้เครื่องมือของ ArcGIS Pro จะช่วยปรับเปลี่ยนข้อมูลที่หลากหลายในองค์กรให้เป็นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ นำไปใช้ในการตัดสินใจได้จริง

Be a Trusted Source of Relevant Information

ArcGIS Pro สามารถเพิ่มคุณค่าให้องค์กรธุรกิจ และนำไปสู่ความสำเร็จได้ด้วยการสร้างโซลูชันการทำแผนที่ เพื่อการจัดการทรัพย์สิน จัดสรรทรัพยากร และวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ รวมถึงการวัดผลการดำเนินงาน

You Know It Is Science—Everyone Else Can Call It Secret Sauce

ArcGIS Pro เป็นการวิเคราะห์บนพื้นฐานการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ โดยการทดสอบสมมุติฐาน และมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นคำตอบที่ได้จึงเป็นข้อเท็จจริง ไม่ใช่ความคิดเห็น หรือการคาดคะเน

Get the Answers That Your Organization Is Looking for

ArcGIS Pro ช่วยให้องค์กรธุรกิจมองภาพใหญ่ได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากสามารถทำความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์แนวโน้ม ช่วยคาดการณ์อนาคต และจัดอันดับผลที่จะเกิดขึ้นได้

Main

ใช้ GIS อย่างมืออาชีพ

ArcGIS Pro เป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนโน๊ตบุ๊ค หรือ แล็ปท็อปส์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้าง จัดเก็บ รวมถึงใช้ในการวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลเชิงธุรกิจสำหรับใช้ในการตัดสินใจ เพื่อประหยัดงบประมาณ เวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และยังแบ่งปันข้อมูลให้ผู้ได้รับผลกระทบ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อีกด้วย

Solutions

Create Smart Maps and Useful Apps

สามารถจัดการแผนที่และข้อมูล เพื่อทำให้เกิดข้อมูลรูปแบบใหม่ เพื่อการตัดสินใจ ด้วย ArcGIS Pro และยังสามารถสร้างแอพพลิเคชัน และแบ่งปันการใช้ข้อมูลร่วมกัน ผ่าน ArcGIS Platform การใช้ ArcGIS Pro ร่วมกับ ArcGIS Online ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ พร้อมแอพพลิเคชันการใช้งานได้ทันที

Transform Your Data into Actionable Information

สร้าง แก้ไข วิเคราะห์ จัดเก็บ และแบ่งปันข้อมูลร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลได้ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยการใช้เครื่องมือของ ArcGIS Pro จะช่วยปรับเปลี่ยนข้อมูลที่หลากหลายในองค์กรให้เป็นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ นำไปใช้ในการตัดสินใจได้จริง

Be a Trusted Source of Relevant Information

ArcGIS Pro สามารถเพิ่มคุณค่าให้องค์กรธุรกิจ และนำไปสู่ความสำเร็จได้ด้วยการสร้างโซลูชันการทำแผนที่ เพื่อการจัดการทรัพย์สิน จัดสรรทรัพยากร และวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ รวมถึงการวัดผลการดำเนินงาน

You Know It Is Science—Everyone Else Can Call It Secret Sauce

ArcGIS Pro เป็นการวิเคราะห์บนพื้นฐานการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ โดยการทดสอบสมมุติฐาน และมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นคำตอบที่ได้จึงเป็นข้อเท็จจริง ไม่ใช่ความคิดเห็น หรือการคาดคะเน

Get the Answers That Your Organization Is Looking for

ArcGIS Pro ช่วยให้องค์กรธุรกิจมองภาพใหญ่ได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากสามารถทำความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์แนวโน้ม ช่วยคาดการณ์อนาคต และจัดอันดับผลที่จะเกิดขึ้นได้