ArcGIS Urban

ArcGIS_Urban_220

ArcGIS Urban

การวางแผนสมาร์ทซิตี้

ArcGIS_Urban_220

ArcGIS Urban

การวางแผนสมาร์ทซิตี้

การปฏิรูปการวางแผนและการออกแบบเขตเมือง

ปัญหาต่าง ๆ อาทิ ความพร้อมของที่อยู่อาศัย เป้าหมายด้านความยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ส่งผลให้สำนักงานปกครองจำเป็นต้องวางแผนเพื่ออนาคตให้ดียิ่งขึ้น ArcGIS Urban ช่วยให้มืออาชีพด้านการวางแผนและการออกแบบ สามารถทำงานร่วมกับทีมงานต่างๆ ได้ ด้วยแอปพลิเคชัน 3D บนเว็บ ที่สนับสนุนการวางแผนสถานการณ์ต่าง ๆ และการประเมินผลกระทบ ArcGIS Urban ช่วยให้สามารถปฏิรูปเป็นระบบดิจิทัลในการวางแผนเมืองและการวางแผนระดับภูมิภาคได้ เพื่อสนับสนุนการประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน และช่วยเหลือทุกกลุ่มในการดำเนินการเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

การวางแผนยกระดับเมืองให้เป็น Smart city เป็นเรื่องง่าย

ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการสร้างอนาคตของชุมชนที่ยั่งยืน และลงตัวสำหรับทุกคน

visualize-projects-citywide.5050-1

มองเห็นภาพของโครงการที่เกิดขึ้นในเมือง


สามารถสร้าง ติดตาม และทบทวนการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ผ่านการจำลองเมืองในแบบ Digital Twins และสามารถนำ Building information modeling (BIM) รวมถึงข้อมูล 3D ประเภทอื่น ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการพิจารณาโครงการ ซึ่งช่วยให้นักวางผังและนักพัฒนาโครงการมองเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งยังมีส่วนช่วยลดเวลาในการยื่นใบอนุญาตก่อสร้างอีกด้วย

ออกแบบจำลองข้อมูล 3D ในสถานการณ์ต่าง ๆ


ArcGIS Urban มีเครื่องมือและการแสดงผลในรูปแบบ Interactive 3D ที่ช่วยให้นักวางผังสามารถออกแบบ ปรับแก้ และจัดการแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึง การประเมินผลกระทบของการแบ่งเขตและการใช้ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย และนำทรัพยากรไปใช้ได้อย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ และตัวชี้วัดที่มีความละเอียด ทำให้ ArcGIS Urban สามารถออกแบบจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีปัจจัยที่แตกต่างกัน เพื่อให้เห็นภาพพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเมืองที่วางแผนไว้

design-3d-scenarios-5050-2
guide-change-measure-impact-5050-3

ดูแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงและวัดผลกระทบ


นักวางผังสามารถนำข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน มาจำลองสถานการณ์ ร่วมกับปัจจัยในด้านต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางประชากร การเติบโตทางเศรษฐกิจ และผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน เพื่อออกแบบและวางผังให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมมากขึ้น การนำ ArcGIS Urban เข้ามาช่วยในการออกแบบและวางผัง จะช่วยให้นักวางผังสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

เพิ่มการมีส่วนร่วมผ่านโลกดิจิทัล


ด้วยการจำลองผังให้เห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายขึ้น ช่วยให้นักวางผังสามารถสื่อสารสิ่งที่ต้องการนำเสนอได้อย่างชัดเจน และสร้างความน่าเชื่อถือได้มากขึ้น นอกจากนี้ การรับฟังความคิดเห็นและการทำแบบสำรวจผ่านระบบออนไลน์ ช่วยให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถพบกลุ่มคนใหม่ ๆ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักได้มากขึ้นด้วย

enable-digital-engagement-5050-4

ArcGIS Urban ทำงานอย่างไร

สร้าง Digital Twins

จำลองอาคาร 3 มิติ และโครงสร้างพื้นฐานของเมืองได้ง่าย ๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมของโครงการทั้งในปัจจุบันและอนาคต

เริ่มต้นกระบวนการออกแบบและวางแผนผ่านระบบดิจิทัล

สร้างผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกำหนดขอบเขตประเภทการใช้ประโยชน์ และการประเมินโครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น จำลองออกมาเป็นรูปแบบสถานการณ์ โดยการอ้างอิงตามข้อกำหนด กฎหมาย และนโยบายต่าง ๆ

สังเกตและส่งเสริมเป้าหมายของคุณ

มีดัชนี้ชี้วัด (KPI) ที่ช่วยในการตัดสินใจ ชี้ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของโครงการในระยะสั้น พร้อมสร้างความสมดุลของนโยบายในระยะยาว

การปฏิรูปการวางแผนและการออกแบบเขตเมือง

ปัญหาต่าง ๆ อาทิ ความพร้อมของที่อยู่อาศัย เป้าหมายด้านความยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ส่งผลให้สำนักงานปกครองจำเป็นต้องวางแผนเพื่ออนาคตให้ดียิ่งขึ้น ArcGIS Urban ช่วยให้มืออาชีพด้านการวางแผนและการออกแบบ สามารถทำงานร่วมกับทีมงานต่างๆ ได้ ด้วยแอปพลิเคชัน 3D บนเว็บ ที่สนับสนุนการวางแผนสถานการณ์ต่าง ๆ และการประเมินผลกระทบ ArcGIS Urban ช่วยให้สามารถปฏิรูปเป็นระบบดิจิทัลในการวางแผนเมืองและการวางแผนระดับภูมิภาคได้ เพื่อสนับสนุนการประสานงานกับผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน และช่วยเหลือทุกกลุ่มในการดำเนินการเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

การวางแผนยกระดับเมืองให้เป็น Smart city เป็นเรื่องง่าย

ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการสร้างอนาคตของชุมชนที่ยั่งยืน และลงตัวสำหรับทุกคน

visualize-projects-citywide.5050-1

มองเห็นภาพของโครงการที่เกิดขึ้นในเมือง


สามารถสร้าง ติดตาม และทบทวนการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ผ่านการจำลองเมืองในแบบ Digital Twins และสามารถนำ Building information modeling (BIM) รวมถึงข้อมูล 3D ประเภทอื่น ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการพิจารณาโครงการ ซึ่งช่วยให้นักวางผังและนักพัฒนาโครงการมองเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งยังมีส่วนช่วยลดเวลาในการยื่นใบอนุญาตก่อสร้างอีกด้วย

design-3d-scenarios-5050-2

ออกแบบจำลองข้อมูล 3D ในสถานการณ์ต่าง ๆ


ArcGIS Urban มีเครื่องมือและการแสดงผลในรูปแบบ Interactive 3D ที่ช่วยให้นักวางผังสามารถออกแบบ ปรับแก้ และจัดการแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึง การประเมินผลกระทบของการแบ่งเขตและการใช้ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่าย และนำทรัพยากรไปใช้ได้อย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ และตัวชี้วัดที่มีความละเอียด ทำให้ ArcGIS Urban สามารถออกแบบจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีปัจจัยที่แตกต่างกัน เพื่อให้เห็นภาพพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเมืองที่วางแผนไว้

guide-change-measure-impact-5050-3

ดูแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงและวัดผลกระทบ


นักวางผังสามารถนำข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน มาจำลองสถานการณ์ ร่วมกับปัจจัยในด้านต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางประชากร การเติบโตทางเศรษฐกิจ และผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน เพื่อออกแบบและวางผังให้มีความยืดหยุ่น สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมมากขึ้น การนำ ArcGIS Urban เข้ามาช่วยในการออกแบบและวางผัง จะช่วยให้นักวางผังสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

enable-digital-engagement-5050-4

เพิ่มการมีส่วนร่วมผ่านโลกดิจิทัล


ด้วยการจำลองผังให้เห็นภาพและเข้าใจได้ง่ายขึ้น ช่วยให้นักวางผังสามารถสื่อสารสิ่งที่ต้องการนำเสนอได้อย่างชัดเจน และสร้างความน่าเชื่อถือได้มากขึ้น นอกจากนี้ การรับฟังความคิดเห็นและการทำแบบสำรวจผ่านระบบออนไลน์ ช่วยให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถพบกลุ่มคนใหม่ ๆ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักได้มากขึ้นด้วย

ArcGIS Urban ทำงานอย่างไร

สร้าง Digital Twins

จำลองอาคาร 3 มิติ และโครงสร้างพื้นฐานของเมืองได้ง่าย ๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมของโครงการทั้งในปัจจุบันและอนาคต

เริ่มต้นกระบวนการออกแบบและวางแผนผ่านระบบดิจิทัล

สร้างผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกำหนดขอบเขตประเภทการใช้ประโยชน์ และการประเมินโครงการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น จำลองออกมาเป็นรูปแบบสถานการณ์ โดยการอ้างอิงตามข้อกำหนด กฎหมาย และนโยบายต่าง ๆ

สังเกตและส่งเสริมเป้าหมายของคุณ

มีดัชนี้ชี้วัด (KPI) ที่ช่วยในการตัดสินใจ ชี้ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของโครงการในระยะสั้น พร้อมสร้างความสมดุลของนโยบายในระยะยาว