ArcGIS Mission

ArcGIS Mission

ArcGIS Mission

ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อติดตามการปฎิบัติภารกิจ ณ ภาคสนาม

ArcGIS Mission

ArcGIS Mission คือ ระบบภูมิสารสนเทศที่ใช้ในการติดตามและจัดการการปฎิบัติภารกิจ ณ ภาคสนาม ที่ทำให้องค์กรได้เห็นภาพรวมของการปฎิบัติภารกิจมากขึ้น นอกจากนั้นสมาชิกในทีมยังสามารถติดตาม สังเกตุการณ์ และดูการเคลื่อนไหวของผู้ร่วมทีมในลักษณะของการเชื่อมต่อแบบ peer-to-peer communication (P2P) และยังมีความสามารถอีกมากมาย อาทิเช่น มอบหมายการปฏิบัติภารกิจ สร้างแผนที่ และแชร์เอกสารให้กับสมาชิกในทีมประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประโยชน์ของ ArcGIS Mission

ดูภาพรวมของการปฏิบัติภารกิจในหน้าเดียว

ทำงานในแพลตฟอร์มเดียว

สามารถ สร้าง จัดการ ติดตาม และวิเคราะห์การปฏิบัติภารกิจ ณ ภาคสนาม ได้แบบครบวงจร

รับรู้สถานการณ์ได้ทันที

ทราบตำแหน่งของผู้ร่วมทีมในขณะที่กำลังปฎิบัติภารกิจ และสามารถสื่อสารกับผู้ร่วมทีมได้แบบ Real–time

การสื่อสารแบบ Peer-to-Peer

สามารถติดตาม สังเกตุการณ์ และดูการเคลื่อนไหว ของผู้ร่วมทีม ในลักษณะของการเชื่อมต่อแบบ peer-to-peer communication (P2P) แม้ในตำแหน่งที่สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย

เพิ่มความสามารถในการตัดสินใจ

เพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจที่ขึ้นอยู่กับข้อมูลจริง ทำให้การตัดสินใจ ดูมีความน่าเชื่อถือ และเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ArcGIS Mission ทำงานอย่างไร

วางแผนภารกิจ

สร้างภารกิจ, กำหนดพื้นที่ , มอบหมายภารกิจ และ แชร์ข้อมูลเอกสารต่างๆ ให้กับทีมที่ปฏิบัติภาคกิจ ณ ภาคสนาม

ปฏิบัติ

เมื่อเริ่มภารกิจ จะสามารถติดตามตำแหน่ง เส้นทางของผู้ปฎิบัติงานภาคสนาม และ สื่อสารกับผู้ปฏิบัติได้แบบ peer to peer

ตรวจสอบ

สามารถตรวจสอบการปฏิบัติภารกิจของทีมได้ในภายหลัง เพื่อพัฒนาความสามารถในการวางแผนภารกิจที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

One Platform, Many Insights

ArcGIS Mission คือระบบภูมิสารสนเทศที่สามารถ สร้าง จัดการ ติดตาม และวิเคราะห์การปฏิบัติภารกิจ ณ ภาคสนาม ได้แบบครบวงจร ประกอบด้วย

ArcGIS Mission Manager

เว็บแอปพลิเคชันสำหรับหัวหน้างาน มีความสามารถในการจัดการการปฏิบัติภารกิจ ได้แก่ มอบหมายงาน สร้างแผนที่ แชร์เอกสารที่จำเป็นต่อการปฎิบัติภารกิจ รวมไปถึงการเฝ้าติดตามสมาชิกที่กำลังปฎิบัติภารกิจด้วย

ArcGIS Mission Responder

แอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนมือถือให้กับผู้ปฎิบัติภารกิจ ณ ภาคสนาม ที่สามารถ สื่อสาร แนบรูปภาพ และแชร์ตำแหน่งให้กับหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมทีมในทีมเดียวกันได้

ArcGIS Mission Server

ระบบกลาง (Server) ที่จัดเก็บข้อมูลที่ได้จากภาคสนาม ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ปฎิบัติภารกิจกับหัวหน้างาน หรือผู้ปฎิบัติภารกิจกับผู้ปฎิบัติภารกิจเอง

ArcGIS Mission คือ ระบบภูมิสารสนเทศที่ใช้ในการติดตามและจัดการการปฎิบัติภารกิจ ณ ภาคสนาม ที่ทำให้องค์กรได้เห็นภาพรวมของการปฎิบัติภารกิจมากขึ้น นอกจากนั้นสมาชิกในทีมยังสามารถติดตาม สังเกตุการณ์ และดูการเคลื่อนไหวของผู้ร่วมทีมในลักษณะของการเชื่อมต่อแบบ peer-to-peer communication (P2P) และยังมีความสามารถอีกมากมาย อาทิเช่น มอบหมายการปฏิบัติภารกิจ สร้างแผนที่ และแชร์เอกสารให้กับสมาชิกในทีมประกอบการตัดสินใจ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประโยชน์ของ ArcGIS Mission

ดูภาพรวมของการปฏิบัติภารกิจในหน้าเดียว

ทำงานในแพลตฟอร์มเดียว

สามารถ สร้าง จัดการ ติดตาม และวิเคราะห์การปฏิบัติภารกิจ ณ ภาคสนาม ได้แบบครบวงจร

รับรู้สถานการณ์ได้ทันที

ทราบตำแหน่งของผู้ร่วมทีมในขณะที่กำลังปฎิบัติภารกิจ และสามารถสื่อสารกับผู้ร่วมทีมได้แบบ Real–time

การสื่อสารแบบ Peer-to-Peer

สามารถติดตาม สังเกตุการณ์ และดูการเคลื่อนไหว ของผู้ร่วมทีม ในลักษณะของการเชื่อมต่อแบบ peer-to-peer communication (P2P) แม้ในตำแหน่งที่สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย

เพิ่มความสามารถในการตัดสินใจ

เพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจที่ขึ้นอยู่กับข้อมูลจริง ทำให้การตัดสินใจ ดูมีความน่าเชื่อถือ และเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ArcGIS Mission ทำงานอย่างไร

วางแผนภารกิจ

สร้างภารกิจ, กำหนดพื้นที่ , มอบหมายภารกิจ และ แชร์ข้อมูลเอกสารต่างๆ ให้กับทีมที่ปฏิบัติภาคกิจ ณ ภาคสนาม

ปฏิบัติ

เมื่อเริ่มภารกิจ จะสามารถติดตามตำแหน่ง เส้นทางของผู้ปฎิบัติงานภาคสนาม และ สื่อสารกับผู้ปฏิบัติได้แบบ peer to peer

ตรวจสอบ

สามารถตรวจสอบการปฏิบัติภารกิจของทีมได้ในภายหลัง เพื่อพัฒนาความสามารถในการวางแผนภารกิจที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

One Platform, Many Insights

ArcGIS Mission คือระบบภูมิสารสนเทศที่สามารถ สร้าง จัดการ ติดตาม และวิเคราะห์การปฏิบัติภารกิจ ณ ภาคสนาม ได้แบบครบวงจร ประกอบด้วย

ArcGIS Mission Manager

เว็บแอปพลิเคชันสำหรับหัวหน้างาน มีความสามารถในการจัดการการปฏิบัติภารกิจ ได้แก่ มอบหมายงาน สร้างแผนที่ แชร์เอกสารที่จำเป็นต่อการปฎิบัติภารกิจ รวมไปถึงการเฝ้าติดตามสมาชิกที่กำลังปฎิบัติภารกิจด้วย

ArcGIS Mission Responder

แอปพลิเคชันที่ติดตั้งบนมือถือให้กับผู้ปฎิบัติภารกิจ ณ ภาคสนาม ที่สามารถ สื่อสาร แนบรูปภาพ และแชร์ตำแหน่งให้กับหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมทีมในทีมเดียวกันได้

ArcGIS Mission Server

ระบบกลาง (Server) ที่จัดเก็บข้อมูลที่ได้จากภาคสนาม ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ปฎิบัติภารกิจกับหัวหน้างาน หรือผู้ปฎิบัติภารกิจกับผู้ปฎิบัติภารกิจเอง