Sustainable Development

Sustainable Development

Sustainable
Development
Goals

เร่งเดินหน้าสู่เป้าหมายของสหประชาชาติ

ในแต่ละเป้าหมาย เทคโนโลยี GIS นับเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานและการทำความเข้าใจร่วมกันครอบคลุมรอบด้าน ทั้งมิติสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ทำให้ทุกภาคส่วนมองเห็นภาพเดียวกัน และเร่งร่วมมือกันแก้ปัญหาเพื่อความยั่งยืน

เร่งเดินหน้าสู่เป้าหมายของสหประชาชาติ

ในแต่ละเป้าหมาย เทคโนโลยี GIS นับเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานและการทำความเข้าใจร่วมกันครอบคลุมรอบด้าน ทั้งมิติสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ทำให้ทุกภาคส่วนมองเห็นภาพเดียวกัน และเร่งร่วมมือกันแก้ปัญหาเพื่อความยั่งยืน

มุ่งสู่ความก้าวหน้าด้วย GIS

เพิ่มความเข้าใจเชิงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการพัฒนา และนำไปสู่การแก้ปัญหาภายในชุมชนอย่างตรงจุด

Tabbed Content Example

บูรณาการและรวบรวมข้อมูล

เข้าใจตัวชี้วัด

ติดตามและแชร์ความคืบหน้า

ผสมผสานและรวบรวมข้อมูล SDG เพื่อทำรายงาน

เพราะหัวใจสำคัญในการทำความเข้าใจตัวชี้วัด SDG คือ โลเคชัน การใช้ ArcGIS ช่วยให้คุณสามารถผสมผสานข้อมูลต่าง ๆ ทั้งข้อมูลการบริหาร สำมโนครัว และข้อมูลประชากร จากระบบธุรกิจ แหล่งข้อมูลตาราง และการสำรวจโลก ทั้งยังช่วยสนับสนุนการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องในทุกสภาพแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลนั้นเป็นปัจจุบันเหมาะสำหรับการวิเคราะห์และทำรายงาน

คำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด SDG

ArcGIS ใช้วิทยาการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด SDG ที่สัมพันธ์กับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ด้วยข้อมูลเชิงลึกนี้คุณไม่เพียงรู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหน แต่ยังมองเห็นแพทเทิร์นและแนวโน้มต่าง ๆ ที่ทำให้คุณค้นพบพื้นที่จำเป็นที่สุดเพื่อการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด

นำเสนอรายงานความคืบหน้าเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า

การใช้ GIS เพื่อจัดเตรียมแผนที่และข้อมูลตามกรอบ SDG ช่วยเพิ่มความโปร่งใสให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเป็นการรับประกันว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลความคืบหน้าล่าสุดของเป้าหมายนั้น ๆ สิ่งเหล่านี้ช่วยลดการทำงานซ้ำซ้อน และทำให้มั่นใจว่าทรัพยกรที่มีอย่างจำกัดจะถูกนำไปใช้ในสถานที่ที่สร้างผลประโยชน์ให้กับคนและโลกได้มากที่สุด

มุ่งสู่ความก้าวหน้าด้วย GIS

เพิ่มความเข้าใจเชิงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการพัฒนา และนำไปสู่การแก้ปัญหาภายในชุมชนอย่างตรงจุด

บูรณาการและรวบรวมข้อมูล

เข้าใจตัวชี้วัด

ติดตามและแชร์ความคืบหน้า

ผสมผสานและรวบรวมข้อมูล SDG เพื่อทำรายงาน

เพราะหัวใจสำคัญในการทำความเข้าใจตัวชี้วัด SDG คือ โลเคชัน การใช้ ArcGIS ช่วยให้คุณสามารถผสมผสานข้อมูลต่าง ๆ ทั้งข้อมูลการบริหาร สำมโนครัว และข้อมูลประชากร จากระบบธุรกิจ แหล่งข้อมูลตาราง และการสำรวจโลก ทั้งยังช่วยสนับสนุนการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องในทุกสภาพแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลนั้นเป็นปัจจุบันเหมาะสำหรับการวิเคราะห์และทำรายงาน

คำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด SDG

ArcGIS ใช้วิทยาการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัด SDG ที่สัมพันธ์กับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ด้วยข้อมูลเชิงลึกนี้คุณไม่เพียงรู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหน แต่ยังมองเห็นแพทเทิร์นและแนวโน้มต่าง ๆ ที่ทำให้คุณค้นพบพื้นที่จำเป็นที่สุดเพื่อการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด

นำเสนอรายงานความคืบหน้าเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า

การใช้ GIS เพื่อจัดเตรียมแผนที่และข้อมูลตามกรอบ SDG ช่วยเพิ่มความโปร่งใสให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเป็นการรับประกันว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลความคืบหน้าล่าสุดของเป้าหมายนั้น ๆ สิ่งเหล่านี้ช่วยลดการทำงานซ้ำซ้อน และทำให้มั่นใจว่าทรัพยกรที่มีอย่างจำกัดจะถูกนำไปใช้ในสถานที่ที่สร้างผลประโยชน์ให้กับคนและโลกได้มากที่สุด

เรื่องราวสู่ความสำเร็จ

การลดระยะทางในการให้ช่วยเหลือทางด้านอาหาร

USAID ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ คาดการณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเลือกพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ระยะการเดินทางให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรี สะดวกมากขึ้น

เรื่องราวสู่ความสำเร็จ

การลดระยะทางในการให้ช่วยเหลือทางด้านอาหาร

USAID ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ คาดการณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเลือกพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ระยะการเดินทางให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรี สะดวกมากขึ้น

แพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

แพลตฟอร์ม ArcGIS ของ Esri ช่วยให้คุณวางแผนดำเนินการและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้นในทุกสถานการณ์ ทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นด้วยระบบที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งวัดการเติบโตได้อย่างแม่นยำ เป็นเครื่องมือในความก้าวหน้าให้กับชุมชน

แพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

แพลตฟอร์ม ArcGIS ของ Esri ช่วยให้คุณวางแผนดำเนินการและรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ดีขึ้นในทุกสถานการณ์ ทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นด้วยระบบที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งวัดการเติบโตได้อย่างแม่นยำ เป็นเครื่องมือในความก้าวหน้าให้กับชุมชน

วางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

ArcGIS เพิ่มประสิทธิภาพของโครงการในการกระจายทรัพยากรให้เหมาะสม รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมที่สามารถมุ่งเน้นเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับโลก

วางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

ArcGIS เพิ่มประสิทธิภาพของโครงการในการกระจายทรัพยากรให้เหมาะสม รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมที่สามารถมุ่งเน้นเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับโลก

วัดผลกระทบ

เทคโนโลยีอัจฉริยะ Location Intelligence ช่วยให้คุณสามารถวัดผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้สามารถปรับค่าใช้จ่ายและหาเงินทุนในอนาคต และช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลการวิเคราะห์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดได้ ผ่านทาง Interactive Dashboard ได้อีกด้วย

วัดผลกระทบ

เทคโนโลยีอัจฉริยะ Location Intelligence ช่วยให้คุณสามารถวัดผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้สามารถปรับค่าใช้จ่ายและหาเงินทุนในอนาคต และช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันข้อมูลการวิเคราะห์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดได้ ผ่านทาง Interactive Dashboard ได้อีกด้วย

เสริมสร้างความร่วมมือ

ArcGIS เป็นศูนย์กลางการทำงานร่วมกันที่อำนวยความสะดวกในการโต้ตอบกับคู่ค้าหรือลูกค้า ด้วย configure apps, แผนที่แบบ Interactive และข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับภาคประชาชน

เสริมสร้างความร่วมมือ

ArcGIS เป็นศูนย์กลางการทำงานร่วมกันที่อำนวยความสะดวกในการโต้ตอบกับคู่ค้าหรือลูกค้า ด้วย configure apps, แผนที่แบบ Interactive และข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับภาคประชาชน

Case Study

เพิ่มคุณค่าให้ธุรกิจด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลายองค์กรใช้เทคโนโลยี GIS เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ขั้นสูง เพื่อความสำเร็จในระยะยาว

National Audubon Society

การใช้เทคโนโลยี GIS เพื่อรวบรวมและจัดการข้อมูล ทำให้ National Audubon Society สามารถดำเนินการอย่างครอบคลุมการสำรวจชนิดพันธุ์นกที่มีการป้องกันในรัฐวอชิงตัน

Case Study

เพิ่มคุณค่าให้ธุรกิจด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลายองค์กรใช้เทคโนโลยี GIS เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ขั้นสูง เพื่อความสำเร็จในระยะยาว

National Audubon Society

การใช้เทคโนโลยี GIS เพื่อรวบรวมและจัดการข้อมูล ทำให้ National Audubon Society สามารถดำเนินการอย่างครอบคลุมการสำรวจชนิดพันธุ์นกที่มีการป้องกันในรัฐวอชิงตัน