ArcGIS Pro

ArcGIS Pro

Next-generation Desktop GIS

ArcGIS Pro

Next-generation Desktop GIS

ArcGIS Pro ເປັນໂປແກມ Desktop GIS ທີ່ຮອງຮັບການສະແດງຂໍ້ມູນເຊີງພື້ນທີ່ແລະຕາຕະລາງ ລວມໄປເຖີງການວິເຄາະຂໍ້ມູນເຊີງເລີກສຳລັບໃຊ້ໃນການຕັດສິນໃຈ ເພື່ອປະຫຍັດງົບປະມານ ເວລາ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານ ສາມາດບໍລິຫານຈັດການຂໍ້ມູນໄດ້ທັງຮູບແບບ 2 ມິຕິ 3 ມິຕິ

ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບ ArcGIS Platform ໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນໄປຍັງ ArcGIS Online ຫຼື ArcGIS Enterprise ໃນຮູບແບບ Web GIS ໄດ້ຢ່າງສົມບູນແບບ

ນຳຂໍ້ມູນຈາກຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ມາສ້າງແຜນທີ່ ທີ່ສວຍງາມ


ຊ່ວຍປັບປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນອົງກອນໃຫ້ເປັນຂໍ້ມູນທີ່ມີປະສິດທິພາບ ພ້ອມກັບການວິເຄາະໃນຮູບບ 2 ມິຕິແລະ 3 ມິຕິ ແລະຍັງສາມາດເຜີຍແຜ່ສຳລັບການໃຊ້ງານພາຍໃນອົງກອນຜ່ານເວັບບາວເຊີແລະອຸປະກອນພົກພາ

Cartography and Visualization

ສ້າງແຜນທີ່ອັດສະລິຍະ 2 ມິຕິ ແລະ 3 ມິຕິ ໃນທຸກໆມາດຕາສ່ວນ ສຳລັບການພິມ ການສ້າງໂປແກມປະຫຍຸກ ຫຼືເດດບອດ ຜ່ານໜ້າເວັບ

Analytics and Data Science

ໃຊ້ເຄື່ອງມືວິເຄາະຂໍ້ມູນເຊີງພື້ນທີ່ (Spatial Data Science) ໃນຮູບແບບ 2 ມິຕິ 3 ມິຕິ ແລະລຽວທາມ ສຳລັບການວິເຄາະຫາແນວໂນ້ມ ແລະຄາດການອານາຄົດ(Predictive Analytics)

Automation

ເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະຄວາມແນ່ນອນໃນການເຮັດວຽກດ້ວຍການສ້າງເຄື່ອງມືວິເຄາະແລະປະມວນຜົນຮູບແບບອັດຕະໂນມັດໃຫ້ເຂົ້າກັບຂະບວນການການເຮັດວຽກຂອງອົງກອນ

Data Management

ເພີ່ມຄວາມຖືກຕ້ອງໃຫ້ແກ່ຂໍ້ມູນດ້ວຍຊຸດເຄື່ອງມືທີ່ຄົບຖ້ວນໃນດ້ານຂອງການຈັດເກັບ ແກ້ໄຂ ປະເມີນ ແລະກວດສອບຂໍ້ມູນ Spatial Big Data ແລະຂໍ້ມູນແບບ Real-time

Imagery

ມີເຄື່ອງມືສຳລັບການບໍລິຫານຈັດການ ແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນຮູບຖ່າຍຈາກໂດຣນ ດາວທຽມ ຍານພາຫານະປາດສະຈາກຄົນຂັບ ຫຼື LiDAR ເປັນຕົ້ນ

Artificial Intelligence (AI)

ນຳຂໍ້ມູນ Internet of Things (IoT) ຈາກອຸປະກອນຕ່າງໆມາໃຊ້ງານຮ່ວມກັບ GIS ດ້ວຍອັນກໍລີທື້ມທີ່ຖືກສ້າງດ້ວຍປັນຍາປະດິດ(AI) ແລະໂມເດວ Deep Learning ສຳລັບການວິເຄາະຫາຄວາມສຳພັນຂອງຂໍ້ມູນ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ດີຍິ່ງຂື້ນ

Administration

ຕິດຕັ້ງໂປແກມ ArcGIS Pro ໄດ້ຢ່າງຍືດຫຍຸ່ນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງອົງກອນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໃຊ້ງານຮູບແບບ Physical Machine ຫຼື Virtual Machine (VM)ທີສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງການເຮັດວຽກຢ່າງປອດໄພ

Customize and Extend

ພັດທະນາ ປັບແຕ່ງຮູບແບບຫຼືຕັ້ງຄ່າໂປແກມ ArcGIS Pro ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ດ້ວຍການພັດທະນາເຄື່ອງມືເສີມດ້ວຍ ArcGIS Pro SDK for .NET

ArcGIS Pro ເຮັດວຽກແນວໃດ


Integrate data from multiple sources

ນຳຂໍ້ມູນໃນຮູບບທີ່ຫຼາກຫຼາຍຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆມາໃຊ້ງານຮ່ວມກັນໃນໂປແກມ ArcGIS Pro

Visualize your data

ສະແດງຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບ 2 ມິຕິ ແລະ 3 ມິຕິ ໄດ້ພ້ອມກັນດ້ວຍການເຮັດວຽກໃນແບບ ArcGIS Pro Projects ທີ່ຮ້ອງຮັບການສ້າງແຜນທີ່ຫຼາຍໆສະບັບພາຍໃນໂປແກມດຽວ

Edit and analyze your data

ແກ້ໄຂແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນ 2 ມິຕິແລະ3ມິຕິ ລວມໄປເຖີງການສ້າງເຄື່ອງມືປະມວນຜົນສຳລັບການໃຊ້ງານແບບອັດຕະໂນມັດດ້ວຍການແຕ້ມແຜນຮູບຂະບວນການການເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂຽນໂປແກມ ຫຼືໃຊ້ພາສາ Python ໃນການພັດທະນາໄດ້ຢ່າງຍືດຫຍຸ່ນຕາມຄວາມຕ້ອງການ

Share your work with the world

ເຜີຍແຜ່ແຜນທີ່ແລະຜົນລັບການວິເຄາະໃນຮູບບ Web GIS Services ຫຼືການພິມຮູບແຜນທີ່ຄວາມລະອຽດສູງພ້ອມກັບການແຊຣ໌ຂໍ້ມູນໄປຍັງ ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise ຫຼືໃນຮູບແບບ Packages

Access to the ArcGIS Platform


ນອກຈາກການໃຊ້ງານໂປແກມ Desktop GIS ຊັ້ນນຳແລ້ວ ຜູ້ໃຊ້ງານ ArcGIS Pro ຍັງສາມາດໃຊ້ງານໂປແກມປະຫຍຸກ ເຄື່ອງມືແລະຂໍ້ມູນພ້ອມໃຊ້ງານຈຳນວນຫຼາຍ

ArcGIS Pro ເປັນໂປແກມ Desktop GIS ທີ່ຮອງຮັບການສະແດງຂໍ້ມູນເຊີງພື້ນທີ່ແລະຕາຕະລາງ ລວມໄປເຖີງການວິເຄາະຂໍ້ມູນເຊີງເລີກສຳລັບໃຊ້ໃນການຕັດສິນໃຈ ເພື່ອປະຫຍັດງົບປະມານ ເວລາ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳເນີນງານ ສາມາດບໍລິຫານຈັດການຂໍ້ມູນໄດ້ທັງຮູບແບບ 2 ມິຕິ 3 ມິຕິ

ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບ ArcGIS Platform ໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນໄປຍັງ ArcGIS Online ຫຼື ArcGIS Enterprise ໃນຮູບແບບ Web GIS ໄດ້ຢ່າງສົມບູນແບບ

ນຳຂໍ້ມູນຈາກຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ມາສ້າງແຜນທີ່ ທີ່ສວຍງາມ


ຊ່ວຍປັບປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃນອົງກອນໃຫ້ເປັນຂໍ້ມູນທີ່ມີປະສິດທິພາບ ພ້ອມກັບການວິເຄາະໃນຮູບບ 2 ມິຕິແລະ 3 ມິຕິ ແລະຍັງສາມາດເຜີຍແຜ່ສຳລັບການໃຊ້ງານພາຍໃນອົງກອນຜ່ານເວັບບາວເຊີແລະອຸປະກອນພົກພາ

Cartography and Visualization

ສ້າງແຜນທີ່ອັດສະລິຍະ 2 ມິຕິ ແລະ 3 ມິຕິ ໃນທຸກໆມາດຕາສ່ວນ ສຳລັບການພິມ ການສ້າງໂປແກມປະຫຍຸກ ຫຼືເດດບອດ ຜ່ານໜ້າເວັບ

Analytics and Data Science

ໃຊ້ເຄື່ອງມືວິເຄາະຂໍ້ມູນເຊີງພື້ນທີ່ (Spatial Data Science) ໃນຮູບແບບ 2 ມິຕິ 3 ມິຕິ ແລະລຽວທາມ ສຳລັບການວິເຄາະຫາແນວໂນ້ມ ແລະຄາດການອານາຄົດ(Predictive Analytics)

Automation

ເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະຄວາມແນ່ນອນໃນການເຮັດວຽກດ້ວຍການສ້າງເຄື່ອງມືວິເຄາະແລະປະມວນຜົນຮູບແບບອັດຕະໂນມັດໃຫ້ເຂົ້າກັບຂະບວນການການເຮັດວຽກຂອງອົງກອນ

Data Management

ເພີ່ມຄວາມຖືກຕ້ອງໃຫ້ແກ່ຂໍ້ມູນດ້ວຍຊຸດເຄື່ອງມືທີ່ຄົບຖ້ວນໃນດ້ານຂອງການຈັດເກັບ ແກ້ໄຂ ປະເມີນ ແລະກວດສອບຂໍ້ມູນ Spatial Big Data ແລະຂໍ້ມູນແບບ Real-time

Imagery

ມີເຄື່ອງມືສຳລັບການບໍລິຫານຈັດການ ແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນຮູບຖ່າຍຈາກໂດຣນ ດາວທຽມ ຍານພາຫານະປາດສະຈາກຄົນຂັບ ຫຼື LiDAR ເປັນຕົ້ນ

Artificial Intelligence (AI)

ນຳຂໍ້ມູນ Internet of Things (IoT) ຈາກອຸປະກອນຕ່າງໆມາໃຊ້ງານຮ່ວມກັບ GIS ດ້ວຍອັນກໍລີທື້ມທີ່ຖືກສ້າງດ້ວຍປັນຍາປະດິດ(AI) ແລະໂມເດວ Deep Learning ສຳລັບການວິເຄາະຫາຄວາມສຳພັນຂອງຂໍ້ມູນ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ດີຍິ່ງຂື້ນ

Administration

ຕິດຕັ້ງໂປແກມ ArcGIS Pro ໄດ້ຢ່າງຍືດຫຍຸ່ນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງອົງກອນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໃຊ້ງານຮູບແບບ Physical Machine ຫຼື Virtual Machine (VM)ທີສາມາດປັບປ່ຽນໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງການເຮັດວຽກຢ່າງປອດໄພ

Customize and Extend

ພັດທະນາ ປັບແຕ່ງຮູບແບບຫຼືຕັ້ງຄ່າໂປແກມ ArcGIS Pro ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ດ້ວຍການພັດທະນາເຄື່ອງມືເສີມດ້ວຍ ArcGIS Pro SDK for .NET

ArcGIS Pro ເຮັດວຽກແນວໃດ


Integrate data from multiple sources

ນຳຂໍ້ມູນໃນຮູບບທີ່ຫຼາກຫຼາຍຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆມາໃຊ້ງານຮ່ວມກັນໃນໂປແກມ ArcGIS Pro

Visualize your data

ສະແດງຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບ 2 ມິຕິ ແລະ 3 ມິຕິ ໄດ້ພ້ອມກັນດ້ວຍການເຮັດວຽກໃນແບບ ArcGIS Pro Projects ທີ່ຮ້ອງຮັບການສ້າງແຜນທີ່ຫຼາຍໆສະບັບພາຍໃນໂປແກມດຽວ

Edit and analyze your data

ແກ້ໄຂແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນ 2 ມິຕິແລະ3ມິຕິ ລວມໄປເຖີງການສ້າງເຄື່ອງມືປະມວນຜົນສຳລັບການໃຊ້ງານແບບອັດຕະໂນມັດດ້ວຍການແຕ້ມແຜນຮູບຂະບວນການການເຮັດວຽກໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂຽນໂປແກມ ຫຼືໃຊ້ພາສາ Python ໃນການພັດທະນາໄດ້ຢ່າງຍືດຫຍຸ່ນຕາມຄວາມຕ້ອງການ

Share your work with the world

ເຜີຍແຜ່ແຜນທີ່ແລະຜົນລັບການວິເຄາະໃນຮູບບ Web GIS Services ຫຼືການພິມຮູບແຜນທີ່ຄວາມລະອຽດສູງພ້ອມກັບການແຊຣ໌ຂໍ້ມູນໄປຍັງ ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise ຫຼືໃນຮູບແບບ Packages

Access to the ArcGIS Platform


ນອກຈາກການໃຊ້ງານໂປແກມ Desktop GIS ຊັ້ນນຳແລ້ວ ຜູ້ໃຊ້ງານ ArcGIS Pro ຍັງສາມາດໃຊ້ງານໂປແກມປະຫຍຸກ ເຄື່ອງມືແລະຂໍ້ມູນພ້ອມໃຊ້ງານຈຳນວນຫຼາຍ

ArcGIS Online

ບໍລິຫານຈັດການຂໍ້ມູນເຊີງພື້ນທີ່ລະບົບ GIS Cloud ພ້ອມກັບການສ້າງແລະແຊຣ໌ແຜນທີ່ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼືປະຊາຊົນທົ່ວໄປຜ່ານເວັບແລະ Social Media ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ArcGIS Living Atlas

ເພີ່ມມິຕິມູມມອງໃໝ່ໆໃຫ້ແກ່ແຜນທີ່ດ້ວຍຄັງຂໍ້ມູນພ້ອມໃຊ້ງານຈາກທົ່ວໂລກໃນຮູບບແຜນທີ່ຖານແລະຊັ້ນຂໍ້ມູນຈາກອົງກອນທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແລະຍອມຮັບ

Apps for Everyone

ເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກດ້ວຍ ArcGIS Apps ທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານໃນສຳນັກງານຫຼືພາກສະໜາມ ຄົ້ນພົບຂໍ້ມູນເຊີງເລີກໃນການຕັດສິນໃຈ

Software Development Tools

ພັດທະນາໂປແກມປະຫຍຸກສຳລັບການໃຊ້ງານແບບເດດທ໊ອບ ເວັບບາວເຊີແລະອຸປະກອນພົກພາດ້ວຍ ArcGIS API ແລະ SDK

ArcGIS Online

ບໍລິຫານຈັດການຂໍ້ມູນເຊີງພື້ນທີ່ລະບົບ GIS Cloud ພ້ອມກັບການສ້າງແລະແຊຣ໌ແຜນທີ່ໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼືປະຊາຊົນທົ່ວໄປຜ່ານເວັບແລະ Social Media ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

ArcGIS Living Atlas

ເພີ່ມມິຕິມູມມອງໃໝ່ໆໃຫ້ແກ່ແຜນທີ່ດ້ວຍຄັງຂໍ້ມູນພ້ອມໃຊ້ງານຈາກທົ່ວໂລກໃນຮູບບແຜນທີ່ຖານແລະຊັ້ນຂໍ້ມູນຈາກອົງກອນທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແລະຍອມຮັບ

Apps for Everyone

ເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກດ້ວຍ ArcGIS Apps ທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານໃນສຳນັກງານຫຼືພາກສະໜາມ ຄົ້ນພົບຂໍ້ມູນເຊີງເລີກໃນການຕັດສິນໃຈ

Software Development Tools

ພັດທະນາໂປແກມປະຫຍຸກສຳລັບການໃຊ້ງານແບບເດດທ໊ອບ ເວັບບາວເຊີແລະອຸປະກອນພົກພາດ້ວຍ ArcGIS API ແລະ SDK