ArcGIS Pro

ArcGIS Pro

Next-generation Desktop GIS

ArcGIS Pro

Next-generation Desktop GIS

การทำแผนที่และนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ


สร้างแผนที่ที่สวยงามสร้างแผนที่ที่สวยงาม

สร้างแผนที่ที่สวยงามด้วยเครื่องมืออัจฉริยะที่สามารถกำหนดสัญลักษณ์ และป้ายชื่อจากฟิลด์ข้อมูลหลาย ๆ ฟิลด์ ได้พร้อมกัน

ทำงานกับแผนที่ 2 มิติ และ 3 มิติ

ทำงานกับแผนที่ 2 มิติ และ 3 มิติ หลาย ๆ ฉบับได้พร้อมกันในการทำงานรูปแบบ Project

สร้างแผนที่ที่บอกเล่าเรื่องราว

สร้างแผนที่สำหรับการพิมพ์ด้วยแม่แบบพร้อมใช้งาน หรือกำหนดเอง พร้อมกับการสร้างแผนที่แบบไดนามิกที่รองรับการเชื่อมโยงกับแผนภูมิ ตาราง และคำอธิบายสัญลักษณ์

นำเสนอข้อมูลแบบ Real-time

สร้างแผนที่ แผนภูมิ และตาราง สำหรับการสร้างแดชบอร์ดแบบไดนามิกและให้ข้อมูลแบบ Real-time

เผยแพร่แผนที่ในรูปแบบต่าง ๆ

เผยแพร่แผนที่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การพิมพ์ หรือแผนที่ออนไลน์ได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือพร้อมใช้งานที่สามารถช่วยแนะนำการเผยแพร่ทีละขั้นตอน

การวิเคราะห์และ Data Science


เพิ่มมุมมองใหม่ให้ข้อมูล

นำข้อมูลเข้ามาแสดงในรูปแบบแผนที่ เพื่อเพิ่มมิติมุมมองให้แก่ข้อมูลและทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ในรูปแบบต่าง ๆ

วิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ระยะทาง การทับซ้อน ทัศนวิศัย และการเข้าถึงข้อมูล

วิเคราะห์ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม

วิเคราะห์หาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบเส้นทางการเดินรถ ด้วยข้อมูลโครงข่ายขององค์กรที่สามารถกำหนดปัจจัยต่าง ๆ ได้

วิเคราะห์ตามเงื่อนไขที่กำหนด

วิเคราะห์หาจุดร้อน (Hot spots) ค่าผิดปกติ (Outliers) และการจัดกลุ่ม (Clusters) ของลข้อมูลด้วยเครื่อมือวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อค้นหาแนวโน้มของข้อมูลเชิงพื้นที่ และเชิงเวลา

รู้แน้วโนมของข้อมูล

สร้างโมเดลการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์และทำนายแน้วโนมของข้อมูลเชิงพื้นที่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือในพื้นที่อื่น ๆ

ประมวลผลในรูปแบบอัตโนมัติ


เพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการทำงานด้วยการสร้างเครื่องมือวิเคราะห์ และประมวลผลรูปแบบอัตโนมัติให้เข้ากับกระบวนการการทำงานขององค์กร

บริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่

วิเคราะห์ แก้ไข และบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยเครื่องมือประมวลผลที่สามารถทำงานได้แบบอัตโนมัติ

สร้างกระบวนการการทำงานที่กำหนดเอง

นำเครื่องมือประมวลผลพร้อมใช้งานมาสร้างกระบวนการการทำงานที่กำหนดเอง พร้อมกับการใส่เงื่อนไขการทำงานตามข้อมูลตั้งต้น

ประมวลผลในรูปแบบ Python

เรียกใช้เครื่องมือประมวลผลในรูปแบบ Python Script พร้อมกับการเรียกใช้ Libraries อื่น ๆ เช่น R สำหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติ ด้วย Conda ที่ถูกติดตั้งมาพร้อมกับโปรแกรม ArcGIS Pro

สร้างชุดเครื่องมือการทำงาน

สร้างชุดเครื่องมือการทำงานในรูปแบบ Step-by-step Wizard ที่สามารถกำหนดเองตามกระบวนการการทำงาน สำหรับการแนะนำให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว

บริหารจัดการข้อมูล


เพิ่มความถูกต้องให้แก่ข้อมูลด้วยชุดเครื่องมือที่ครบถ้วนในด้านของการจัดเก็บ แก้ไข ประเมิน และตรวจสอบข้อมูลเชิงพื้นที่

จัดเก็บและเข้าถึงข้อมูล

จัดเก็บ และเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่าง ๆ ที่เหมาะกับกระบวนการที่ต้องการ เช่น การเก็บข้อมูลบนคลาวด์หรือไฟล์ต่าง ๆ และรวมไปถึง Geodatabase ที่เป็นฐานข้อมูลสำหรับการจัดเก็บ และบริหารจัดการจข้อมูลเชิงพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบ

แก้ไขข้อมูล

ผู้ใช้งานในองค์กรสามารถแก้ไขชั้นข้อมูลพร้อม ๆ กัน ด้วยเครื่องมืออัจฉริยะตามประเภทของข้อมูล พร้อมกับชุดเครื่องมือสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ และ Domains & Subtypes ที่สามารถเพิ่มความถูกต้องให้แก่ข้อมูล

ประเมินความถูกต้องของข้อมูล

มีเครื่องมือตรวจสอบ และประเมินความถูกต้องของข้อมูลในมุมของความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงเชิงพื้นที่ รวมไปถึงความถูกต้องของข้อมูลในตาราง

บริหารจัดการข้อมูลภาพถ่าย


มีเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากโดรน ดาวเทียม ยานพาหนะไร้คนขับ หรือ LiDAR ฯลฯ

ประมวลผลภาพถ่าย

สามารถประมวลผลแบบ On-the-fly ซึ่งสามารถช่วยในการประหยัดพื้นที่ในการเก็บข้อมูลภาพและควบคุมเวอร์ชันของข้อมูล โดยสามารถประมลผลด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น Orthorectification, Pansharpening, Rendering, Enhancement, Filtering และ Map Algebra

จัดการภาพถ่าย

บริหารจัดการข้อมูลภาพถ่ายจากหลายแหล่งข้อมูล เช่น โดรน ดาวเทียม ยานพาหนะไร้คนขับ วิดีโอ พื้นผิวความสูง หรือ LiDAR และอื่นๆ

วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่าย

วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากหลายแหล่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ วิเคราะห์ข้อมูลสำคัญด้วย Machine Learning (Feature Extraction) การวิเคราะห์เชิงวิทยาศาตร์ การวิเคราะห์เชิงเวลาเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของภาพถ่ายตามช่วงเวลา เป็นต้น

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI


นำข้อมูล Internet of Things (IoT) จากอุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้งานร่วมกับ GIS ด้วยอัลกอริธึมที่ถูกสร้างด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และโมเดล Deep Learning สำหรับการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น

สร้างโมเดลการเรียนรู้

มีเครื่องมือฝึกฝนการเรียนรู้ฝึกฝนการเรียนรู้ข้อมูลตัวอย่างเชิงพื้นที่สำหรับการสร้างโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) เช่น การค้นหาสระว่ายน้ำที่ไม่ได้รับการดูแลจากข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ

ประมวลผลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

นำโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกมาใช้งานในการประมวลผลด้วยการใช้ CPU หรือ GPU ได้ตามความต้องการ หรือสามารถนำไปประมวลผลที่รวดเร็วยิ่งขึ้นบนคลาวด์อีกด้วย

ทำงานได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการ


ติดตั้งโปรแกรม ArcGIS Pro ได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการขององค์กร ที่สามารถปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของการทำงานอย่างปลอดภัย

รูปแบบ Named user licensing

เพิ่มความมั่นใจด้านมาตรการความปลอดภัยในการใช้งาน ซอฟต์แวร์ข้อมูล ที่ต้องใช้งานด้วยการบริหารจัดการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในรูปแบบ Username บนคลาวด์

การติดตั้งในรูปแบบ Virtual Machine

รองรับการทำงานกับข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยการติดตั้ง ArcGIS Pro ในรูปแบบ Virtual Machine ที่สามารถปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่นตามการใช้งาน

ความสามารถอื่นๆ เพิ่มเติม

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานเพิ่มเติม เช่น การอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุด, Technical Support, เนื้อหา e-learning และการทดลองใช้งานคุณสมบัติใหม่ ๆ (Beta) เป็นต้น

พัฒนาและปรับแต่งรูปแบบได้ตามความต้องการ


พัฒนาพัฒนา ปรับแต่งรูปแบบ รูปแบบ หรือตั้งค่าโปรแกรม ArcGIS Pro ได้ตามความต้องการ ด้วยการพัฒนาเครื่องมือเสริมด้วย ArcGIS Pro SDK for .NET

พัฒนาเครื่องมือกำหนดเอง

พัฒนาเครื่องมือที่สามารถกำหนดได้เองในโปรแกรม ArcGIS Pro ที่รองรับการทำงานกับกระบวนการเฉพาะในรูปแบบ Add-ins

แก้ไขได้ตามความต้องการ

พัฒนาและแก้ไขหน้าจอผู้ใช้ของโปรแกรม ArcGIS Pro ตามความต้องการ เช่น การใส่โลโก้องค์กร เป็นต้น

เริ่มการใช้งาน

ดูเอกสารประกอบการใช้งาน รายชื่อฟังก์ชัน และ ตัวอย่างโค้ด

การทำแผนที่และนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ


สร้างแผนที่ที่สวยงามสร้างแผนที่ที่สวยงาม

สร้างแผนที่ที่สวยงามด้วยเครื่องมืออัจฉริยะที่สามารถกำหนดสัญลักษณ์ และป้ายชื่อจากฟิลด์ข้อมูลหลาย ๆ ฟิลด์ ได้พร้อมกัน

ทำงานกับแผนที่ 2 มิติ และ 3 มิติ

ทำงานกับแผนที่ 2 มิติ และ 3 มิติ หลาย ๆ ฉบับได้พร้อมกันในการทำงานรูปแบบ Project

สร้างแผนที่ที่บอกเล่าเรื่องราว

สร้างแผนที่สำหรับการพิมพ์ด้วยแม่แบบพร้อมใช้งาน หรือกำหนดเอง พร้อมกับการสร้างแผนที่แบบไดนามิกที่รองรับการเชื่อมโยงกับแผนภูมิ ตาราง และคำอธิบายสัญลักษณ์

นำเสนอข้อมูลแบบ Real-time

สร้างแผนที่ แผนภูมิ และตาราง สำหรับการสร้างแดชบอร์ดแบบไดนามิกและให้ข้อมูลแบบ Real-time

เผยแพร่แผนที่ในรูปแบบต่าง ๆ

เผยแพร่แผนที่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การพิมพ์ หรือแผนที่ออนไลน์ได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือพร้อมใช้งานที่สามารถช่วยแนะนำการเผยแพร่ทีละขั้นตอน

การวิเคราะห์และ Data Science


เพิ่มมุมมองใหม่ให้ข้อมูล

นำข้อมูลเข้ามาแสดงในรูปแบบแผนที่ เพื่อเพิ่มมิติมุมมองให้แก่ข้อมูลและทำความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น

วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ในรูปแบบต่าง ๆ

วิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ระยะทาง การทับซ้อน ทัศนวิศัย และการเข้าถึงข้อมูล

วิเคราะห์ทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม

วิเคราะห์หาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบเส้นทางการเดินรถ ด้วยข้อมูลโครงข่ายขององค์กรที่สามารถกำหนดปัจจัยต่าง ๆ ได้

วิเคราะห์ตามเงื่อนไขที่กำหนด

วิเคราะห์หาจุดร้อน (Hot spots) ค่าผิดปกติ (Outliers) และการจัดกลุ่ม (Clusters) ของลข้อมูลด้วยเครื่อมือวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อค้นหาแนวโน้มของข้อมูลเชิงพื้นที่ และเชิงเวลา

รู้แน้วโนมของข้อมูล

สร้างโมเดลการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์และทำนายแน้วโนมของข้อมูลเชิงพื้นที่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือในพื้นที่อื่น ๆ

ประมวลผลในรูปแบบอัตโนมัติ


เพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการทำงานด้วยการสร้างเครื่องมือวิเคราะห์ และประมวลผลรูปแบบอัตโนมัติให้เข้ากับกระบวนการการทำงานขององค์กร

บริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่

วิเคราะห์ แก้ไข และบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยเครื่องมือประมวลผลที่สามารถทำงานได้แบบอัตโนมัติ

สร้างกระบวนการการทำงานที่กำหนดเอง

นำเครื่องมือประมวลผลพร้อมใช้งานมาสร้างกระบวนการการทำงานที่กำหนดเอง พร้อมกับการใส่เงื่อนไขการทำงานตามข้อมูลตั้งต้น

ประมวลผลในรูปแบบ Python

เรียกใช้เครื่องมือประมวลผลในรูปแบบ Python Script พร้อมกับการเรียกใช้ Libraries อื่น ๆ เช่น R สำหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติ ด้วย Conda ที่ถูกติดตั้งมาพร้อมกับโปรแกรม ArcGIS Pro

สร้างชุดเครื่องมือการทำงาน

สร้างชุดเครื่องมือการทำงานในรูปแบบ Step-by-step Wizard ที่สามารถกำหนดเองตามกระบวนการการทำงาน สำหรับการแนะนำให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว

บริหารจัดการข้อมูล


เพิ่มความถูกต้องให้แก่ข้อมูลด้วยชุดเครื่องมือที่ครบถ้วนในด้านของการจัดเก็บ แก้ไข ประเมิน และตรวจสอบข้อมูลเชิงพื้นที่

จัดเก็บและเข้าถึงข้อมูล

จัดเก็บ และเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่าง ๆ ที่เหมาะกับกระบวนการที่ต้องการ เช่น การเก็บข้อมูลบนคลาวด์หรือไฟล์ต่าง ๆ และรวมไปถึง Geodatabase ที่เป็นฐานข้อมูลสำหรับการจัดเก็บ และบริหารจัดการจข้อมูลเชิงพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบ

แก้ไขข้อมูล

ผู้ใช้งานในองค์กรสามารถแก้ไขชั้นข้อมูลพร้อม ๆ กัน ด้วยเครื่องมืออัจฉริยะตามประเภทของข้อมูล พร้อมกับชุดเครื่องมือสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ และ Domains & Subtypes ที่สามารถเพิ่มความถูกต้องให้แก่ข้อมูล

ประเมินความถูกต้องของข้อมูล

มีเครื่องมือตรวจสอบ และประเมินความถูกต้องของข้อมูลในมุมของความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงเชิงพื้นที่ รวมไปถึงความถูกต้องของข้อมูลในตาราง

บริหารจัดการข้อมูลภาพถ่าย


มีเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากโดรน ดาวเทียม ยานพาหนะไร้คนขับ หรือ LiDAR ฯลฯ

ประมวลผลภาพถ่าย

สามารถประมวลผลแบบ On-the-fly ซึ่งสามารถช่วยในการประหยัดพื้นที่ในการเก็บข้อมูลภาพและควบคุมเวอร์ชันของข้อมูล โดยสามารถประมลผลด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น Orthorectification, Pansharpening, Rendering, Enhancement, Filtering และ Map Algebra

จัดการภาพถ่าย

บริหารจัดการข้อมูลภาพถ่ายจากหลายแหล่งข้อมูล เช่น โดรน ดาวเทียม ยานพาหนะไร้คนขับ วิดีโอ พื้นผิวความสูง หรือ LiDAR และอื่นๆ

วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่าย

วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากหลายแหล่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การ วิเคราะห์ข้อมูลสำคัญด้วย Machine Learning (Feature Extraction) การวิเคราะห์เชิงวิทยาศาตร์ การวิเคราะห์เชิงเวลาเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของภาพถ่ายตามช่วงเวลา เป็นต้น

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI


นำข้อมูล Internet of Things (IoT) จากอุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้งานร่วมกับ GIS ด้วยอัลกอริธึมที่ถูกสร้างด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และโมเดล Deep Learning สำหรับการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น

สร้างโมเดลการเรียนรู้

มีเครื่องมือฝึกฝนการเรียนรู้ฝึกฝนการเรียนรู้ข้อมูลตัวอย่างเชิงพื้นที่สำหรับการสร้างโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) เช่น การค้นหาสระว่ายน้ำที่ไม่ได้รับการดูแลจากข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ

ประมวลผลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

นำโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกมาใช้งานในการประมวลผลด้วยการใช้ CPU หรือ GPU ได้ตามความต้องการ หรือสามารถนำไปประมวลผลที่รวดเร็วยิ่งขึ้นบนคลาวด์อีกด้วย

ทำงานได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการ


ติดตั้งโปรแกรม ArcGIS Pro ได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการขององค์กร ที่สามารถปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของการทำงานอย่างปลอดภัย

รูปแบบ Named user licensing

เพิ่มความมั่นใจด้านมาตรการความปลอดภัยในการใช้งาน ซอฟต์แวร์ข้อมูล ที่ต้องใช้งานด้วยการบริหารจัดการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในรูปแบบ Username บนคลาวด์

การติดตั้งในรูปแบบ Virtual Machine

รองรับการทำงานกับข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยการติดตั้ง ArcGIS Pro ในรูปแบบ Virtual Machine ที่สามารถปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่นตามการใช้งาน

ความสามารถอื่นๆ เพิ่มเติม

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานเพิ่มเติม เช่น การอัปเดตซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุด, Technical Support, เนื้อหา e-learning และการทดลองใช้งานคุณสมบัติใหม่ ๆ (Beta) เป็นต้น

พัฒนาและปรับแต่งรูปแบบได้ตามความต้องการ


พัฒนาพัฒนา ปรับแต่งรูปแบบ รูปแบบ หรือตั้งค่าโปรแกรม ArcGIS Pro ได้ตามความต้องการ ด้วยการพัฒนาเครื่องมือเสริมด้วย ArcGIS Pro SDK for .NET

พัฒนาเครื่องมือกำหนดเอง

พัฒนาเครื่องมือที่สามารถกำหนดได้เองในโปรแกรม ArcGIS Pro ที่รองรับการทำงานกับกระบวนการเฉพาะในรูปแบบ Add-ins

แก้ไขได้ตามความต้องการ

พัฒนาและแก้ไขหน้าจอผู้ใช้ของโปรแกรม ArcGIS Pro ตามความต้องการ เช่น การใส่โลโก้องค์กร เป็นต้น

เริ่มการใช้งาน

ดูเอกสารประกอบการใช้งาน รายชื่อฟังก์ชัน และ ตัวอย่างโค้ด