Esri Thailand ร่วมงาน TGEO 2019

 

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงานประชุมเชิงวิชาการนักศึกษาภูมิศาสตร์และ ภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 หรือ TGEO 2019 จัดโดยภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 – 13 มกราคม 2562 ณ อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่อข่ายการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ระหว่างนิสิตนักศึกษา และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ

ภายในงาน บริษัทฯ ได้นำเสนอการใช้งาน ArcGIS ให้กับผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยคณาจารย์ นิสิตและนักศึกษาจากสาขาวิชาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอผลงานทางวิชาการในด้านภูมิศาสตร์มนุษย์ ภูมิศาสตร์กายภาพ และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยนิสิตนักศึกษา และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เข้าร่วมอีกด้วย