Esri Thailand จัดงาน Thai GIS User Conference 2021 ในรูปแบบ Virtual Event

จบไปแล้วกับงาน TUC หรือ Thai GIS User Conference ครั้งที่ 25 งานสัมมนาด้าน GIS สุดยิ่งใหญ่แห่งปี ที่ปีนี้พิเศษกว่าที่เคย ด้วยการจัดงานในรูปแบบ Virtual Event มาพร้อมธีมงานหลักคือ “GIS – Interconnecting Our Nation” เผย Digital Twins ก้าวสำคัญของเทคโนโลยีแห่งอนาคต สู่การเป็น Smart City อย่างเต็มรูปแบบ เมื่อทำงานร่วมกับเทคโนโลยี GIS เพื่อข้อมูลดิจิทัลที่เป็นตัวแทนสภาพแวดล้อมจริง มุ่งส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยการเชื่อมโยงและบูรณาการระบบต่างๆ ร่วมกันระหว่างรัฐบาล เอกชน ประชาชน และสังคมโดยรวม ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ด้วยระบบซอฟต์แวร์อัจฉริยะ ArcGIS พัฒนาเมืองสู่ Smart City เน้นสร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกคนในประเทศมีความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ในการคาดการณ์เพื่อการป้องกัน พัฒนาชุมชนเมืองที่ปลอดภัย มีความยืดหยุ่นมากขึ้น นำไปสู่การเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานแข็งแรงและยั่งยืนในอนาคต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า โดยงาน TUC2021 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีผู้สนใจกว่า 2,000 คนเข้าร่วมงาน

นางสาวธนพร ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ซึ่งสอดรับกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจของอีเอสอาร์ไอ ที่มุ่งพัฒนาโซลูชันผ่านเทคโนโลยี GIS ด้วยซอฟแวร์ ArcGIS เพื่อหนุนอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้จัดงาน Thai GIS User Conference หรือ TUC ขึ้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยล่าสุดได้จัดงาน TUC2021 ครั้งที่ 25 สัมมนาเชิงวิชาการด้านระบบภูมิสารสนเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เพื่อแสดงศักยภาพ แนะนำ และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศ GIS และงานสำรวจอย่างครบวงจร มีการจำลองสภาพแวดล้อมอีเว้นท์เสมือนจริงบนออนไลน์ (Virtual Event) ภายใต้แนวคิด “GIS – Interconnecting Our Nation” ขับเคลื่อนประเทศด้วยการเชื่อมโยงและบูรณาการระบบต่าง ๆ ระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ ประชาชน และสังคมโดยรวม

ภายในงาน TUC2021 ได้มีการสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ด้านภูมิสารสนเทศ GIS ที่ครอบคลุมการทำงานทุกรูปแบบทั้ง Enterprise GIS, Cloud GIS, GIS Analytics, Mobile GIS, Ready-to-Use Apps และการนำเทคโนโลยีไปทำงานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้แก่ GeoAI, Machine Learning, Big Data และ Data Science รวมถึงโซลูชัน ArcGIS เฉพาะด้าน และยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) มาร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “In Search of Smart and Liveable City” From GIS, Digital Twins, to Metaverse นอกจากนี้ยังมีการบรรยายและสาธิตการนำเทคโนโลยี GIS มาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาเมืองไปสู่ความเป็น Smart City ด้วย Digital Twins ในหัวข้อ Smart City With Digital Twins

ทั้งนี้ ในการบรรยาย ได้พูดถึงการนำ ArcGIS Product มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเมืองในจังหวัดชลบุรีให้เป็น Smart City ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1. Smart Urban Design & Planning การออกแบบและวางผังเมืองที่มีประสิทธิภาพของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้วยการจำลองเมืองในรูปแบบ 3 มิติ ด้วย ArcGIS Urban ที่มีตัวช่วยเรื่องรายละเอียดและความสวยงาม อย่าง ArcGIS CityEngine 2. Smart Operational Efficiency การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของทุกภาคส่วน เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจได้อย่างแม่นยำและทันท่วงที เช่น การสำรวจพื้นที่ การเก็บรวมรวมข้อมูล การมอนิเตอร์สถานะต่าง ๆ และการนำข้อมูลมาใช้ในการทำแผนพัฒนาพื้นที่ ด้วย ArcGIS Field Maps และ ArcGIS Dashboards 3. Smart Data-Driven Performance การใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและ Real-Time โดยนำแผนที่ภาพถ่ายมาวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่สีเขียว เพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนาพื้นที่สีเขียว โดยใช้ ArcGIS Image Analyst Extension บน ArcGIS Pro และ ArcGIS Image Server และ 4. Smart Civic Inclusion การมีเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง ด้วยการสร้าง Web Application ที่ง่ายและรวดเร็ว โดยไม่ต้องเขียน code เพื่อติดตามสถานการณ์ Covid-19 ด้วย ArcGIS Experience Builder และ สำรวจข้อมูลจากประชาชน ด้วย ArcGIS Survey123

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ArcGIS 2021: System Overview and New Feature Highlights” เน้นการนำเสนอคุณสมบัติหลักและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ ArcGIS ที่ตอบโจทย์การทำงานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้ปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหาร สำหรับการแสดงผล บริหารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการยกระดับประเทศ และยังมีหัวข้อการบรรยายพิเศษ หรือ Technical Session เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ได้แก่

– ภาคธุรกิจ นำไปปรับกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วย ArcGIS Business Analyst เพื่อช่วยในการตัดสินใจวางแผนการตลาด จัดพื้นที่การขาย วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ในการเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม โดยปัจจุบันมีการรวบรวมข้อมูลประชากร ข้อมูล POIs สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ และสร้างรายงานการวิเคราะห์ได้ในรูปแบบ Infographic Report

– เทคโนโลยีใหม่เกี่ยวกับ ArcGIS App Builders รูปแบบต่าง ๆ ที่ง่ายต่อการสร้างและใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแอปพลิเคชันรูปแบบใหม่ด้วย ArcGIS Experience Builder การนำเสนอ และแชร์เรื่องราวผ่านแผนที่ในมิติที่หลากหลาย ด้วย ArcGIS Story Maps การนำเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ และการแสดงผลแบบตอบโต้ได้ผ่าน ArcGIS Dashboards

– การประยุกต์ใช้ ArcGIS สำหรับงานด้านภาคสนามและการทำแผนที่ในงานด้านต่าง ๆ อย่างชาญฉลาด รวดเร็ว และทันสมัย

– การบริหารจัดการและการเข้าถึงข้อมูลภาพเชิงพื้นที่อย่างฉลาดโดยการใช้เทคนิค Image Cubes และ Image Analytic สำหรับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลภาพดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพจากโดรน และข้อมูลที่เป็น Point cloud ขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการจัดการ การสืบค้น วิเคราะห์ ผ่านโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่ระบบจัดเตรียมไว้เพื่อใช้ในการ สกัดข้อมูล ความรู้ ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ อาทิ Machine Learning, Deep Learning และ Image Analytics

– เทคโนโลยี GIS แบบ 3 มิติ ที่จะช่วยเพิ่มความสร้างสรรค์ให้กับการทำงานเชิงพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้อมูลเพื่อนำไปเป็นข้อมูลตั้งต้นในการทำงาน เพิ่มมิติในการวิเคราะห์ในสิ่งที่ 2 มิติทำไม่ได้ หรือแม้แต่การประยุกต์ใช้ผ่านแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์การทำงานในแต่ละธุรกิจอย่างชาญฉลาด

– เทคโนโลยีข้อมูลโครงข่ายระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และโทรคมนาคม รากฐานสำคัญของรูปแบบการจำลองด้าน Digital Twins สำหรับโครงข่ายระบบสาธารณูปโภค

– Geospatial Data Science วิเคราะห์ พยากรณ์ ด้วยขุมพลังเชิงพื้นที่ แนะนำความสามารถของ ArcGIS Insights ที่จะช่วยวิเคราะห์นัยยะสำคัญของข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลเชิงพื้นที่ และความสามารถของ ArcGIS Notebooks จะช่วยรังสรรแนวทางและการพยากรณ์แนวโน้มของข้อมูลให้เข้ากับองค์กรต่าง ๆ

– หัวข้อสำหรับนักพัฒนา หรือ Developer เพื่อการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันสมัยใหม่และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“หนึ่งในเป้าหมายของการจัดงาน TUC2021 คือต้องการให้ทุกภาคส่วนได้เห็นภาพรวมของการพัฒนาเมืองไปสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ด้วยการนำ Digital Twins มาช่วยในการวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน และจัดการ โดยบูรณาการเทคโนโลยี GIS ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น IoT หรือ Internet of Things คลาวด์ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI และ Big Data เพื่อให้การวางแผนการทำงานมีประสิทธิภาพและช่วยในการวิเคราะห์ ประเมิน คาดการณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และนำไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาเมืองไปสู่ความเป็น Smart City ในอนาคตต่อไป เพื่อยกระดับไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานแข็งแรงและเพื่อความยั่งยืนในอนาคต” นางสาวธนพร กล่าวสรุป

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมงานและผู้สนับสนุนทุกท่าน พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานสัมมนาในครั้งนี้จะสร้างแรงบันดาลใจและมอบองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการทำงานและสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต แล้วเรามาร่วมแสดงศักยภาพของ Location Intelligence กันใหม่ในปีหน้า แล้วพบกันกับงาน TUC2022 นะคะ

 


อ่านข่าวสารของ Esri Thailand เพิ่มเติม

Read more