Esri Thailand ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในงานอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายพัฒนาองค์กร โดยกรมควบคุมโรค

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการเป็นวิทยากรพิเศษ ร่วมบรรยายในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพเครือพัฒนาข่ายองค์กร ครั้งที่ 2  ภายใต้หัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีจัดการการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” จัดโดย กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล กรมควบคุมโรค 

วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้บุคลากรภายในองค์กรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีนำไปสู่การสร้างแผนงานรองรับการเปลี่ยนแปลง Digital Transformation

 

 

โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอในหัวข้อ แนวทางพัฒนาและประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จัดการการระบาดของ COVID-19  โดยคุณพิชญา จันทร์วณิชพันธุ์ (Business Development Manager, Esri Thailand) ให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและนักวิชาการในสังกัด 41 หน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคผ่านระบบ VDO-Conference