Esri Thailand จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร “Applying GIS for Business” ให้กับคณาจารย์

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร “Applying GIS for Business” ให้กับคณาจารย์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยเนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อ “ตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจด้วย Location Intelligence” เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจด้วยกลยุทธ์ด้านโลเคชัน นำเสนอมุมมองใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์สาขาที่ตั้ง เพื่อหาทำเลที่มีศักยภาพที่สุด โดยการวิเคราะห์จากข้อมูลผู้บริโภค คู่แข่ง และพื้นที่การให้บริการ รวมทั้งสามารถประเมินการปิดสาขาเพื่อลดต้นทุน

นอกจากนี้ยังมี Workshop ให้คณะอาจารย์ ได้เรียนรู้และทดลองใช้งานซอฟต์แวร์ ArcGIS เพื่อการวิเคราะห์สาขาที่ตั้งและการวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดตอบรับวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาบุคลากรภาคการศึกษาในการนำความรู้ด้าน GIS ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะเข้าสู่ตลาด สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในการทำงาน โดยมีคณาจารย์จากหลากหลายสาขา ทั้งจากสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชน ให้ความสนใจในการเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

ทั้งนี้  Esri Thailand ยังมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี GIS ในภาคการศึกษา เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรป้อนตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ต่อไป

 


อ่านข่าวสารของ Esri Thailand เพิ่มเติม

Read more

 

 

 

Tags: