Esri เซ็นสัญญา MOU ข้อตกลงความร่วมมือกับ the Federal Competitiveness and Statistics Authority (FCSA) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)

Esri เซ็นสัญญา MOU ข้อตกลงความร่วมมือกับ the Federal Competitiveness and Statistics Authority (FCSA) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เพื่อจุดประสงค์ในการร่วมมือกันเพื่อสร้างแผนพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพด้านภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ให้กับ FCSA โดยการผสมผสานระหว่างความอัจฉริยะด้านแผนที่ กับข้อมูลทางสถิติของ FCSA เพื่อให้ได้มาซึ่ง Location Intelligence เสริมสร้างความเชี่ยวชาญให้กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE)

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.geospatialworld.net/news/esri-mou-uae-geospatial/