Esri Thailand และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ อาคารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร คณบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร โอภาสานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง

บริษัทฯ ได้สนับสนุนการเรียนการสอนเกี่ยวกับ GIS และการใช้งาน ArcGIS ในวิชา “เทคโนโลยี กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” ในหลักสูตรปริญญาโท ภาควิชาอสังหาริมทรัพย์ โดยถือเป็นครั้งแรกที่มี การเรียนการสอนเกี่ยวกับ GIS ในภาควิชาอสังหาริมทรัพย์ในระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรทางด้านอสังหาริมทรัพย์ สนับสนุนการสร้างโอกาสและการพัฒนา ทั้งความรู้และประสบการณ์ในการศึกษา ให้สามารถนำมาต่อยอดและนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในสถาบัน การศึกษาและองค์กรในภาคธุรกิจ นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับ GIS ขั้นพื้นฐาน การเก็บข้อมูล ไปจนถึงการวิเคราะห์ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้และนำไปต่อยอดสำหรับการทำงานในอนาคตได้จริง เป้าหมายระยะยาวของความร่วมมือนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการแข่งขันทางธุรกิจ แต่ยังมองถึงการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมในภาพรวมได้อย่างเหมาะสม