Esri Thailand ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดบรรยายให้ความรู้ในเรื่องโปรแกรม ArcGIS ในยุค Digital Transformation

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บูรณาการการเรียนการสอนวิชาการเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดบรรยายให้ความรู้ในเรื่องโปรแกรม ArcGIS ในยุค Digital Transformation ในหัวข้อเรื่อง Introduction to GIS โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรมเข้าร่วมรับฟัง โดยจัดบรรยายหลักสูตรครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 11306 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

อีกทั้งยังเปิดหลักสูตรด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ร่วมบรรยายเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม ArcGIS ตั้งแต่ภาพรวมการทำงานกับโปรแกรม ArcGIS วิธีการออกแบบและสร้างชั้นข้อมูล การสร้างแผนที่ การทำงานกับข้อมูลภาคสนาม วิธีการสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ การนำเสนอข้อมูลและสรุปผลด้วยกราฟต่างๆ รวมไปถึงการทำงานกับแผนที่ 3 มิติ โดยร่วมบรรยายใน 1 ภาคการศึกษา ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2563

 

โดยบริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความสามารถของเยาวชน พร้อมสนับสนุนความรู้ด้าน GIS ให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาด ส่งเสริมการนำความรู้ไปใช้ได้จริงทั้งในด้านการศึกษาและการทำงานในอนาคต

 


อ่านข่าวสารของ Esri Thailand เพิ่มเติม

Read more

 

 

 

Tags: