Esri Thailand ร่วมสนับสนุนงาน Geo App Challenge จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุนงาน การแข่งขัน Hackathon ในหัวข้อ Geo App Challenge จัดโดยศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม (KGEO) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563

 

 

โดยวัตถุประสงค์ของงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างหรือต่อยอด Platform Application เชิงสร้างสรรค์ที่ใช้ GIS และ Remote Sensing เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลด้านระบบภูมิสารสนเทศที่มาพร้อมกับความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจากเหตุการณ์ในปัจจุบันโดยเลือกจาก 4 หมวด ได้แก่ Drought, Healthcare,  Logistics, และ Urban resilient เพื่อสร้างมิติใหม่ให้ผู้ใช้งาน Application ในปัจจุบัน เนื่องจากธุรกิจในทุกวันนี้แข่งขันกันด้วยความรวดเร็วในการทางาน และการตัดสินใจที่ถูกต้อง เมื่อธุรกิจมีการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ และถูกต้องแม่นยาแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลและ การเพิ่มมุมมองใหม่ๆ ที่แตกต่างออกไป ก็มีส่วนช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน และทำให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 

ซึ่งบริษัท ฯ ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการและร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย นำเสนอการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี GIS กับงานด้าน Urban resilient ในหัวข้อเรื่อง Crisis Management บทบาทของ GIS ในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นการจัดการกำลังคนเข้าพื้นที่ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในการให้การดูแลรักษาออกเยี่ยมผู้ป่วย และการติดตามอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงพยาบาลว่าอยู่ที่ใดบ้าง รวมถึงตำแหน่งพิกัดในแนวความสูงด้วย (CHIME Model) โดยมี นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

 


อ่านข่าวสารของ Esri Thailand เพิ่มเติม

Read more

 

 

 

Tags: