Esri Thailand จัดงาน GIS Day 2020

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนการศึกษาภูมิศาสตร์ให้เยาวชนไทย จัดงานวันสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2563 หรือ GIS Day 2020 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง มายาวนานกว่า 10 ปี ซึ่งวัน GIS Day จะถูกจัดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ในวันพุธของสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS ให้แก่เยาวชน และคณาจารย์ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาให้ทราบถึงประโยชน์ของการใช้ความรู้ทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยี GIS ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เปิดโลกทัศน์ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี GIS และสร้างเครือข่ายทางภูมิศาสตร์ในระดับเยาวชนและคณาจารย์

 

 

ซึ่งปีนี้ได้รับความร่วมมือจาก 3 สถาบันการศึกษา ได้แก่ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในเขตพื้นที่ที่มีการเรียนสอนทางภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ อีกจำนวน 39 สถาบัน เข้าร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

ภายในงานประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้และจัดกิจกรรมแตกต่างกันไปตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เช่น การบรรยายการประยุกต์ใช้ความรู้ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ และการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย รวมถึงกิจกรรมการแข่งขันสร้างแผนที่ด้วยโปรแกรม ArcGIS Online และการมอบประกาศนียบัตรและรางวัลทุนการศึกษาภายในงาน โดยงานในปีนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียน นิสิต นักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

 

 

 


อ่านข่าวสารของ Esri Thailand เพิ่มเติม

Read more

 

 

 

Tags: