Esri มอบรางวัลระดับโลก SAG Award 2020 แก่กรมธนารักษ์หลังนำเทคโนโลยี GIS ยกระดับบริการประชาชน ปูทางสู่ Smart Government

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยนางสาวธนพร ฐิติสวัสดิ์ (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด มอบรางวัลระดับโลก Special Achievement in GIS Award หรือ SAG Award ประจำปี 2563 จาก Esri Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้กับ นายยุทธนา หยิมการุณ (กลาง) อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วย นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล (ขวา) รองอธิบดีด้านการประเมินทรัพย์สิน ร่วมแสดงความยินดี โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรหรือหน่วยงานที่ใช้เทคโนโลยี GIS เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการทำงานภายในองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หนึ่งในการยกระดับกรมธนารักษ์สู่การเป็น Smart Government โดยพิจารณาจากหน่วยงานที่ใช้ซอฟต์แวร์ ArcGIS ของ Esri จากผู้ใช้งานทั่วโลกกว่า 100,000 ราย ณ กรมธนารักษ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

กรมธนารักษ์มีเป้าหมายก้าวสู่ Smart Government จึงให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนองค์กร กรมธนารักษ์จึงได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถใช้ในการดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ ขององค์กร และได้นำเทคโนโลยี GIS มาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง ทำให้กรมธนารักษ์สามารถดำเนินการประเมินราคาที่ดินภายใต้โครงสร้างของข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินราคาที่ดินให้สอดคล้องกับราคาตลาด สร้างความโปร่งใส มีความแม่นยำสูง  ช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณรองรับเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ตามนโยบายของรัฐบาลสู่การเชื่อมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“สำหรับแผนการนำ GIS เข้ามาปรับใช้ในอนาคต ทางกรมฯ ได้ดำเนินการพัฒนาชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามกรอบหลักการมาตรฐานระหว่างประเทศ และพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ สำหรับเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการ และประชาชน และยังมีแผนในการพัฒนาระบบราคาประเมินที่ดินในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยเครื่อง Machine Learning เพื่อพัฒนาไปสู่การวิเคราะห์เชิงลึก ซึ่งจะสร้างโมเดลหรือแบบจำลองที่จะทำการประเมินราคาที่ดินทั้งประเทศจำนวน 34 ล้านแปลง ได้ในคราวเดียวโดยอัตโนมัติ มีความใกล้เคียงราคาตลาด มีการอัพเดทข้อมูลเรียลไทม์ รวมถึงมีแนวคิดในการนำเทคโนโลยีการประมวลผลด้วยภาพถ่ายดาวเทียม วิเคราะห์ในรูปแบบการเรียนรู้ Machine learning เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการบุกรุกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ของที่ราชพัสดุ ได้โดยไม่ต้องลงสำรวจพื้นที่” นายยุทธนา กล่าว

ทั้งนี้ เทคโนโลยี GIS กำลังมีบทบาทสำคัญในการเสริมประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ปัจจุบันมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก นำเอาเทคโนโลยี GIS ไปใช้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป้าหมายการพัฒนาและยกระดับศักยภาพธุรกิจ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ ได้นำเอาเทคโนโลยี GIS ไปใช้เพื่อพัฒนาหน่วยงานทั้งในด้านการบูรณาการฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน

“กรมธนารักษ์ นับเป็นหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยที่ได้นำเทคโนโลยี GIS โดยอีเอสอาร์ไอ มาพัฒนาศักยภาพการทำงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นับตั้งแต่ปี 2550 ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ ArcGIS เครื่องมือในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ มาปรับใช้กับการทำงานที่ครอบคลุมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และยกระดับการให้บริการประชาชน จนได้รับรางวัล SAG Awards 2020 จากอีเอสอาร์ไอ สหรัฐอเมริกา นับเป็นหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทยหน่วยงานเดียวที่ได้รับรางวัลประจำปี 2563 และนับเป็น 1 ใน 180 องค์กรทั่วโลก”

 


อ่านข่าวสารของ Esri Thailand เพิ่มเติม