Esri Thailand สนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข จัดทำระบบติดตามสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาแบบ real time

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข โดยทำงานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการจัดทำระบบติดตามสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ไหม่ 2019 โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซอฟต์แวร์ ArcGIS มาประยุกต์ใช้แสดงผลข้อมูลในรูปแบบ interactive dashboard ภาษาไทย โดยเมื่อวันที่ 2 ก.พ.62 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 กระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับทราบสถานการณ์และประชุมระดมความคิดกับผู้บริหารกระทรวงและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อวางแผนรับมือกับสถานการณ์ให้ทันท่วงที

โดยระบบติดตามสถานการณ์สามารถใช้งานได้ง่าย อำนวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่ง dashboard จะแสดงข้อมูลเป็นเมนูภาษาไทย และมีการอัพเดทข้อมูลต่างๆ แบบ real time สามารถแสดงตำแหน่งประกอบกับข้อมูลจำนวนผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การสอบสวน จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในไทย จำนวนผู้หายเป็นปกติไทยในไทย และผู้ที่อาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาลแล้ว รวมถึงข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อจากทั่วโลกแบบ real time

ซึงเป็นการนำเทคโนโลยี GIS มาใช้สนับสนุนการทำงานของภาครัฐให้เกิดความรวดเร็ว แม่นยำ รวมถึงช่วยในการเป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนผ่านสื่อต่างๆ เพื่อเตรียมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคต