การบริหารจัดการความเสี่ยงด้วย Location Intelligence ของธุรกิจประกันภัย

การเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้วย Location Intelligence

อุตสาหกรรมประกันภัยมีการเข้าถึงข้อมูลและแหล่งข้อมูลจำนวนมาก ตั้งแต่ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุภัยภิบัติต่างๆ และโมเดลภัยพิบัติไปจนถึงข้อมูลประกัยภัยในปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ ความท้าทายในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพนั้นคือการบูรณาการของระบบที่แตกต่างกัน และการรับข้อมูลเชิงลึก นักวิเคราะห์ความเสี่ยงต้องการวิธีที่จะดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน ซึ่งการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพนั้น นักวิเคราะห์ต้องการข้อมูลและวิธีที่จะสามารถเข้าใจเชิงลึกเพื่อช่วยให้การตัดสินใจทางธุรกิจถูกต้อง แม่นยำ การเชื่อมโยงเชิงพื้นที่ระหว่างประกันภัยและภัยพิบัติ ซึ่งระบบบอกตำแหน่งอัจฉริยะช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถคาดการณ์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกทั่วทั้งองค์กร ระบบบอกตำแหน่งอัจฉริยะใช้งานง่ายและสามารถดูข้อมูลที่ซับซ้อนได้ ด้วยการใช้ตำแหน่งในการจัดการความเสี่ยง นักวิเคราะห์ ผู้จัดการการประกันภัย และนักสถิติสามารถค้นพบโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่ไม่เคยพบมาก่อนการใช้ประโยชน์จากตำแหน่งช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างไร

ประกันภัยและภัยพิบัติต่างๆ จะมีความเชื่อมโยงกับสถานที่ และการทำความเข้าใจความสัมพันธ์นี้เป็นขั้นตอนแรกที่จะช่วยลดความเสี่ยงได้ ด้วยการใช้ประโยชน์จากตำแหน่ง นักวิเคราะห์สามารถรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลกรรมธรรม์ เพื่อแสดง portfolio ของพวกเขา ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของพวกเขานี้เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสำหรับการระบุกลุ่มของกรรมธรรม์ประกันภัยที่มีมีการเรียกร้องก่อนหน้านี้ ด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทำให้นักวิเคราะห์สามารถกำหนดความเสี่ยงของกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลในระดับ “hyperlocal” ระบบบอกตำแหน่งอัจฉริยะจะช่วยให้คะแนนความเสี่ยงแต่ละจุด วิธีการรับประกันภัยนี้จะตรวจสอบความสัมพันธ์ของกรมธรรม์ประกันภัยกับภัยที่อาจเกิดขึ้น การให้คะแนนความเสี่ยงตามจุดเป็นการเปลี่ยนจากวิธีเดิมในการกำหนดอัตราตามกรมธรรม์ว่าอยู่ในเขตความเสี่ยงหรือไม่ส่งเสริมการรับรู้สถานการณ์ร่วมกัน

หน่วยงานภาครัฐได้ให้ความสนใจในการแก้ปัญหาการทำงานร่วมกัน และแต่ละส่วนงานสามารถดึงข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ตัวอย่างเช่น การติดตามและตรวจสอบไฟป่าและเหตุการณฺ์โคลนถล่ม แม้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นพร้อมกัน  ในการจัดการภัยเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ นักวิเคราะห์จึงจำเป็นต้องรับรู้สถานการณ์ร่วมกัน เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลเดียวกันและแบ่งปันความเชี่ยวชาญของ เข้าถึงเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและไม่ต้องใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น

เพื่อส่งเสริมการรับรู้สถานการณ์ บริษัทประกันภัยต้องส่งเสริมสภาพแวดล้อมข้อมูลความปลอดภัยภายในองค์กร โดยใช้ประโยชน์ในการจัดทีมและทรัพยากรตามฟังก์ชันหลัก องค์กรนวัตกรรมกำลังเริ่มตระหนักถึงศักยภาพที่สมบูรณ์ของการทำงานร่วมกันข้ามแผนก เพื่อให้ได้งานที่ดีที่สุด  • การระบุความเสี่ยงที่ซ่อนอยุ่ : ในหลายกรณีสถิติพื้นฐานให้ข้อมูลสรุปที่เกี่ยวข้อง ยังขาดข้อมูลเชิงลึกที่ผู้ดำเนินการนำมาใช้ในการตัดสินใจใ ผู้มีส่วนได้เสียของคุณไม่เพียงแต่ต้องการที่จะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ยังสามารถทราบถึงสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ่งที่จะมีผลต่อการดำเนินงานของพวกเขา เครื่องมือของ Esri สำหรับการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ช่วยให้นักวิเคราะห์ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างกรมธรรม์ประกันภัยและภัยพิบัติเพื่อช่วยในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อช่วยให้การตัดสินใจถูกต้องและแม่นยำ
  • คาดการณ์ผลกระทบ : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างกรรมธรรม์ประกันภัยและความเสี่ยง จะสามารถช่วยคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์
  • การวางแผนรับมือกับภัยพิบัติ : เมื่อเหตุการณ์ทางธรรมชาติเกิดขึ้นและมีอันตรายต่อชีวิต เวลาเป็นศัตรูที่สำคัญที่สุดของ บริษัท ประกันภัย นับตั้งแต่เวลาที่เกิดเหตุไปจนถึงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน Location Intelligence จะทำหน้าที่สำคัญที่จะยืนยันว่าคุณจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สุดท้าย ความรู้ เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญนั้นจะไร้ค่าหากพวกเขาไม่สามารถสื่อสารข้อมูลที่สำคัญกับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจได้อย่างชัดเจน โดยส่วนใหญ่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีความเชี่ยวชาญเท่ากับนักวิเคราะห์ ซึ่งจะอาจจะทำให้การตัดสินใจผิดพลาด ตำแหน่งที่ตั้งไม่เพียงทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ตีความสำหรับนักวิเคราะห์ในการทำความเข้าใจข้อมูลของพวกเขา แต่ยังช่วยผู้มีอำนาจตัดสินใจโดยการทำความเข้าใจกลยุทธ์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ด้วยการใช้แพลตฟอร์มข้อมูลเดียวกัน นักวิเคราะห์สามารถแปลงการวิเคราะห์ของพวกเขาเป็นข้อมูลดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว และแบ่งปันกับผู้ที่ต้องการได้ทันที ตั้งแต่ แผนที่ไปจนถึงการโต้ตอบ และแดชบอร์ด ระบบบอกตำแหน่งอัจฉริยะจะทำให้สามารถแบ่งปันข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน เมื่อเกิดภัยพิบัติ และสถานการณ์บนพื้นดินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่ขาดไม่ได้ในการประสานงานและตอบสนองเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างรวดเร็ว

Tags: