คู่มือการใช้ Smart Map ในการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับ COVID-19 รวมทั้งการติดตามประสิทธิผล

Location intelligence เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการตอบสนองเชิงรุกต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 – สำรวจการเชื่อมต่อแบบไดนามิกระหว่างผู้คน สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา  พิจารณาว่าใครเป็นผู้ติดเชื้อ ซึ่งบุคลากรทางการเพทย์สามารถตรวจสอบการแพร่กระจายของไวรัสเพื่อใช้มาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวัง รวมถึงสามารถประเมินสถานการณ์และเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลสุขภาพ

วิเคราะห์การแพร่ระบาดของโรค

สาธารณสุขใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS เพื่อติดตามสถานการณ์ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติกรุงโซล Hwang Seung-sik นักระบาดวิทยา สามารถยืนยันได้ว่า“ ผู้ติดเชื้อรายที่  31″ในเกาหลีใต้ เป็นผู้กระจายเชื้อสู่คนเป็นจำนวนมาก (Superspreader) โดยผู้ป่วยรายนี้แพร่เชื้อไปยังเพื่อนสมาชิกของคริสตจักรลัทธิชองชินจี  โดย 60% ของจำนวนผู้ที่ติดเป็นสมาชิกของลัทธิชองชินจี จากเหตุการณ์ครั้งนี้ ทำให้เราตระหนักถึงความอันตรายของการแพร่เชื้อไปสู่บุคคลอื่น โดยเราจำเป็นต้องใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อชะลอการแพร่กระจายเชื้อไวรัสชนิดนี้หรือเป็นพาหะนำไปสู่คนรอบข้างสุขภาพไม่แข็งแรงนักระบาดวิทยาใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  GIS และข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ติดเชื้อ โดยการทำแผนที่สิ่งต่าง ๆ เช่น ธุรกรรมบัตรเครดิต และการใช้งานของโทรศัพท์มือถือเพื่อดูว่าผู้ติดเชื้ออยู่ที่ไหน และพวกเขาอาจติดต่อกัน GIS ยังช่วยให้การค้นหาข้อมูลในเครือข่ายสังคมเพื่อดูและประเมินการแพร่กระจายภายในกลุ่ม วิธีการวิเคราะห์นี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์และผู้กำหนดนโยบายประเมินการระบาดของไวรัส และเพิ่มรูปแบบด้วยแผนที่ที่แสดงการแพร่กระจายของโรค

การแพร่กระจายและความเสี่ยงของโรค นักวิจัยใช้ GIS เพื่อทำแผนที่ขอบเขตรอบ ๆ พื้นที่ของการติดเชื้อที่รู้จักเพื่อติดตามผู้ที่อาจได้รับการติดเชื้อและเส้นทางการขนส่ง เช่น เครื่องมือข่าวกรองตำแหน่งเดียวกันช่วยให้เจ้าหน้าที่ค้นหาและติดต่อกับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อเพื่อให้พวกเขาสามารถกักกันตัวเองเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อ การใช้มาตราการยกเลิกการเดินทาง การยกเลิกกิจกรรมกลุ่ม เรียนออนไลน์และเลื่อนการแข่งขันกีฬาอาชีพไปเรื่อย ๆ เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ การแพร่กระจายช้าลง เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถโฟกัสผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง

คาดการณ์ความเสี่ยงเพื่อเพิ่มมาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวัง

ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 รุนแรงที่สุด ทั้งนี้เราสามารถเข้าใจประชากรที่มีความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลการสำรวจสำมะโนประชากรทำให้เราทราบถึงลักษณะของประชากรของชุมชน และ GIS ในการสำรวจประชากรที่มีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น เช่น ชุมชนอาวุโสและสถานที่เกษียณอายุที่เป็นที่นิยม โดยการเห็นความหนาแน่นของประชากร องค์กรอนามัยสามารถเข้าถึงข้อมูลของการติดเชื้อ COVID-19 ได้  โดยใช้มาตรการควบคุม เช่น การดูแลด้านสุขอนามัย และการเว้นระยะทางสังคมและคัดกรองผู้คนก่อนเข้าพื้นที่

ปัญหาการขาดแคลนเตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้น แม้ว่าผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงจะกักตัวตัวเองที่บ้าน โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะแจ้งความสามารถในการรองรับผู้ติดเชื้อ และเครื่องมือ GIS ช่วยตรวจสอบปริมาณการรองรับผู้ติดเชื้อเปรียบเทียบกับอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ช่วยให้สามารถสับเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล Esri ร่วมมือกับ Definitive Healthcare เพื่อให้สถานพยาบาล และข้อมูลการใช้เตียงของสหรัฐอเมริกาเป็นบริการเพื่อให้ผู้ใช้ GIS สามารถเพิ่มข้อมูลที่สำคัญนี้ลงในแผนที่ด้วยระบบ GIS ยังสามารถวิคราะห์หาสถานที่ที่มีศักยภาพในการจัดเป็นโรงพยาบาลชั่วคราว ควบคู่ไปกับการตรวจสอบความหนาแน่นของประชากร และการเข้าถึงการขนส่งเพื่อใช้ในการตัดสินใจที่ดีที่สุดเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก ในการเปิดใช้ GIS ยังมีบทบาทในการประเมินห่วงโซ่อุปทานเพื่อจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก โดยการกำหนดเส้นทางที่มีประสิทธิภาพสามารถทำให้มั่นใจได้ว่าพวกเขากำลังเตรียมการในวิธีที่เร็วที่สุดที่เป็นไปได้

 

การประเมินประสิทธิผลของมาตรการตอบสนองต่อสถานการณ์ COVID19

การระบุตำแหน่งยังช่วยให้เข้าใจถึงผลกระทบของสถานการณ์ เจ้าหน้าที่สามารถใช้แผนที่ GIS เพื่อดูว่าการแพร่กระจายของไวรัสในกลุ่มประชากรหรือสถานที่เป็นไปในทิศทางใด แผนที่การกระจายโรคแสดงจุดสำหรับแต่ละกรณีและแสดงการเปลี่ยนแปลงจำนวน อัตราการติดเชื้อ และความรุนแรงของการติดเชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพและผู้กำหนดนโยบายสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจและควบคุมการติดเชื้อการใช้ระบบ GIS สามารถพิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ในการติดตามการแพร่กระจาย

สำหรับผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบายและผู้เผชิญเหตุฉุกเฉิน แผนที่เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสื่อสาร ประเมิน และทำความเข้าใจขอบเขต และขนาดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แผนที่สามารถสร้างความแตกต่างในการจัดสรรทรัพยากรพร้อมแจ้งให้ประชาชนทราบ หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และหลักฐานที่อ้างอิงจากแผนที่ GIS ยังทำให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำ

ในขณะที่เจ้าหน้าที่เปลี่ยนจากการติดตามและประเมินการเคลื่อนไหวของไวรัสทั่วโลก เป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ COVID-19 ระบบสารสนเทศภูมิศาสต์ GIS ทำให้ความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง จำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อปกป้องสุขภาพของชุมชน