ArcGIS Pro

ArcGIS Pro

Next-generation Desktop GIS

ArcGIS Pro

Next-generation Desktop GIS

ການເຮັດແຜນທີ່ແລະນຳສະເໜີຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າສົນໃຈ


ສ້າງແຜນທີ່ທີ່ສວຍງາມ

ສ້າງແຜນທີ່ທີ່ສວຍງາມດ້ວຍເຄື່ອງມືອັດສະລິຍະທີ່ສາມາດກຳໜົດສັນຍາລັກແລະປ້າຍຊື່ຈາກຟິວຂໍ້ມູນຫຼາຍໆ ຟິວໄດ້ພ້ອມກັນ

ເຮັດວຽກກັບແຜນທີ 2 ມິຕິແລະ 3 ມິຕິ

ເຮັດວຽກກັບແຜນທີ 2 ມິຕິແລະ 3 ມິຕິ ຫຼາຍໆ ສະບັບໄດ້ພ້ອມກັນໃນການເຮັດວຽກຮູບແບບ Project

ສ້າງແຜນທີ່ທີ່ບອກເລົ່າເລື່ອງ

ສ້າງແຜນທີ່ທີ່ບອກເລົ່າເລື່ອງລາວດ້ວຍ Template ພ້ອມໃຊ້ງານຫຼືກຳໜົດເອງ ພ້ອມກັບການສ້າງແຜນທີ່ແບບໄດນາມິກທີ່ຮອງຮັບການເຊື່ອມໂຍງກັບແຜນພູມ ຕາຕະລາງ ແລະຄຳອະທິບາຍສັນຍາລັກ

ນຳສະເໜີຂໍ້ມູນແບບ Real-time

ສ້າງແຜນທີ ແຜນພູມ ແລະຕາຕະລາງ ສຳລັບການສ້າງເດດບອດແບບໄດນາມິກແລະໃຫ້ຂໍ້ມູນແບບ Real-time

ເຜີຍແຜ່ແຜນທີ່ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ

ເຜີຍແຜ່ແຜນທີ່ໃນຮູບແບບຕ່າງໆເຊັ່ນ ການພິມ ຫຼືແຜນທີ່ອອນໄລນ໌ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືພ້ອມໃຊ້ງານທີ່ສາມາດຊ່ວຍແນະນຳການເຜີຍແຜ່ທີ່ລະຂັ້ນຕອນ

ການເຮັດແຜນທີ່ແລະນຳສະເໜີຂໍ້ມູນທີ່ໜ້າສົນໃຈ


ສ້າງແຜນທີ່ທີ່ສວຍງາມ

ສ້າງແຜນທີ່ທີ່ສວຍງາມດ້ວຍເຄື່ອງມືອັດສະລິຍະທີ່ສາມາດກຳໜົດສັນຍາລັກແລະປ້າຍຊື່ຈາກຟິວຂໍ້ມູນຫຼາຍໆ ຟິວໄດ້ພ້ອມກັນ

ເຮັດວຽກກັບແຜນທີ 2 ມິຕິແລະ 3 ມິຕິ

ເຮັດວຽກກັບແຜນທີ 2 ມິຕິແລະ 3 ມິຕິ ຫຼາຍໆ ສະບັບໄດ້ພ້ອມກັນໃນການເຮັດວຽກຮູບແບບ Project

ສ້າງແຜນທີ່ທີ່ບອກເລົ່າເລື່ອງ

ສ້າງແຜນທີ່ທີ່ບອກເລົ່າເລື່ອງລາວດ້ວຍ Template ພ້ອມໃຊ້ງານຫຼືກຳໜົດເອງ ພ້ອມກັບການສ້າງແຜນທີ່ແບບໄດນາມິກທີ່ຮອງຮັບການເຊື່ອມໂຍງກັບແຜນພູມ ຕາຕະລາງ ແລະຄຳອະທິບາຍສັນຍາລັກ

ນຳສະເໜີຂໍ້ມູນແບບ Real-time

ສ້າງແຜນທີ ແຜນພູມ ແລະຕາຕະລາງ ສຳລັບການສ້າງເດດບອດແບບໄດນາມິກແລະໃຫ້ຂໍ້ມູນແບບ Real-time

ເຜີຍແຜ່ແຜນທີ່ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ

ເຜີຍແຜ່ແຜນທີ່ໃນຮູບແບບຕ່າງໆເຊັ່ນ ການພິມ ຫຼືແຜນທີ່ອອນໄລນ໌ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍເຄື່ອງມືພ້ອມໃຊ້ງານທີ່ສາມາດຊ່ວຍແນະນຳການເຜີຍແຜ່ທີ່ລະຂັ້ນຕອນ