ArcGIS for Map Production

ArcGIS for Map Production


ArcGIS for Map Production


ArcGIS for Map Production โซลูชันสำหรับการจัดทำข้อมูลแผนที่และการเก็บข้อมูลภาคสนาม ที่มาพร้อมกับ Software และ Ready-to-use Apps เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแผนที่ด้วยเครื่องมือและขั้นตอนการทำงานที่ง่าย ลดกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน เพิ่มคุณภาพของข้อมูลด้วยความถูกต้องแม่นยำ และลดต้นทุนในการดำเนินงาน ArcGIS for Map Production ตอบโจทย์การทํางานด้านการจัดทําข้อมูลแผนที่แบบครบวงจร ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนการทำงาน

ArcGIS for Map Production ตอบโจทย์การทํางานด้านการจัดทําข้อมูลแผนที่แบบครบวงจร ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนการทํางาน

Data Preparation & Schema Design

Field Data Collection & Monitoring

Map Post-processing

Data Quality Control

Self-Service Data Catalog

คุณสมบัติพิเศษของ ArcGIS for Map Production

Easy to Use

• เริ่มใช้งานได้อย่างง่ายดายด้วย Ready-to-use Apps โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม
• ระบบกรอกข้อมูลอัตโนมัติแบบ Smart forms
• เก็บข้อมูลภาคสนามได้ทั้งแบบ Online และ Offline พร้อมแนบภาพถ่าย วิดีโอ และเอกสารประกอบได้ทันที

Data Quality & Integrity

• รองรับการตรวจสอบความถูกต้องในรูปแบบ Automated และ Semi-automated Checks
• มีเกณฑ์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพร้อมใช้งานทั้งเชิงความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่และตาราง

Integrated with Enterprise System

• รองรับการทํางานกับระบบการจัดการฐานข้อมูล RDBMS เช่น Microsoft SQL Server, Oracle และ PostgreSQL

Flexibility

• สามารถใช้งานระบบได้ง่ายและรวดเร็ว ทั้งบน Cloud และ On-premises
• รองรับการติดตั้งระบบบน Cloud IaaS และ Virtualized Environments อย่างเช่น Microsoft Azure และ Amazon Web Services (AWS)

Collaboration & Engagement

• เข้าถึงข้อมูลร่วมกันทั้งองค์กรได้ แบบ Real-time
• ค้นหาข้อมูลที่ต้องการผ่านหน้าเว็บในรูปแบบ Self-service Data Catalogue

Real-time Location Tracking

• ติดตามตําแหน่งปัจจุบันและเส้นการเดินทางในการทํางานของเจ้าหน้าที่ภาคสนามได้แบบ Real-time
• สามารถตั้งค่านโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตามความต้องการ

High Accuracy Data Collection with GNSS Receivers

• เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สํารวจชั้นนํา เช่น Leica Zeno FLX100หรือ SatLab SLC GNSS Receiver
• สามารถเก็บข้อมูลความละเอียดสูงที่มีความคลาดเคลื่อนเชิงพื้นที่เพียงไม่กี่เซนติเมตร
• รองรับการเฉลี่ยค่าพิกัด GPS เพื่อลดความคลาดเคลื่อน

Advanced Quality Control with Data Reviewer

• ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งในเชิงพื้นที่และตาราง
• มีเกณฑ์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพร้อมใช้งานมากกว่า 30 รูปแบบ
• สร้างเกณฑ์ตรวจสอบแบบกําหนดเอง โดยที่ไม่ต้องเขียนสคริปต์

ArcGIS for Map Production โซลูชันสำหรับการจัดทำข้อมูลแผนที่และการเก็บข้อมูลภาคสนาม ที่มาพร้อมกับ Software และ Ready-to-use Apps เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแผนที่ด้วยเครื่องมือและขั้นตอนการทำงานที่ง่าย ลดกระบวนการทำงานที่ซ้ำซ้อน เพิ่มคุณภาพของข้อมูลด้วยความถูกต้องแม่นยำ และลดต้นทุนในการดำเนินงาน ArcGIS for Map Production ตอบโจทย์การทํางานด้านการจัดทําข้อมูลแผนที่แบบครบวงจร ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนการทำงาน

ArcGIS for Map Production ตอบโจทย์การทํางานด้านการจัดทําข้อมูลแผนที่แบบครบวงจร ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนการทํางาน

Data Preparation & Schema Design

Field Data Collection & Monitoring

Map Post-processing

Data Quality Control

Self-Service Data Catalog

คุณสมบัติพิเศษของ ArcGIS for Map Production

Easy to Use

• เริ่มใช้งานได้อย่างง่ายดายด้วย Ready-to-use Apps โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม
• ระบบกรอกข้อมูลอัตโนมัติแบบ Smart forms
• เก็บข้อมูลภาคสนามได้ทั้งแบบ Online และ Offline พร้อมแนบภาพถ่าย วิดีโอ และเอกสารประกอบได้ทันที

Data Quality & Integrity

• รองรับการตรวจสอบความถูกต้องในรูปแบบ Automated และ Semi-automated Checks
• มีเกณฑ์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพร้อมใช้งานทั้งเชิงความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่และตาราง

Integrated with Enterprise System

• รองรับการทํางานกับระบบการจัดการฐานข้อมูล RDBMS เช่น Microsoft SQL Server, Oracle และ PostgreSQL

Flexibility

• สามารถใช้งานระบบได้ง่ายและรวดเร็ว ทั้งบน Cloud และ On-premises
• รองรับการติดตั้งระบบบน Cloud IaaS และ Virtualized Environments อย่างเช่น Microsoft Azure และ Amazon Web Services (AWS)

Collaboration & Engagement

• เข้าถึงข้อมูลร่วมกันทั้งองค์กรได้ แบบ Real-time
• ค้นหาข้อมูลที่ต้องการผ่านหน้าเว็บในรูปแบบ Self-service Data Catalogue

Real-time Location Tracking

• ติดตามตําแหน่งปัจจุบันและเส้นการเดินทางในการทํางานของเจ้าหน้าที่ภาคสนามได้แบบ Real-time
• สามารถตั้งค่านโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตามความต้องการ

High Accuracy Data Collection with GNSS Receivers

• เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สํารวจชั้นนํา เช่น Leica Zeno FLX100หรือ SatLab SLC GNSS Receiver
• สามารถเก็บข้อมูลความละเอียดสูงที่มีความคลาดเคลื่อนเชิงพื้นที่เพียงไม่กี่เซนติเมตร
• รองรับการเฉลี่ยค่าพิกัด GPS เพื่อลดความคลาดเคลื่อน

Advanced Quality Control with Data Reviewer

• ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งในเชิงพื้นที่และตาราง
• มีเกณฑ์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพร้อมใช้งานมากกว่า 30 รูปแบบ
• สร้างเกณฑ์ตรวจสอบแบบกําหนดเอง โดยที่ไม่ต้องเขียนสคริปต์