ArcGIS for Power BI

ArcGIS for Power BI

ยกระดับการมองภาพแผนที่ของคุณ

ปลดล็อคพลังทางพื้นที่ให้แก่การจัดการข้อมูลทางธุรกิจของคุณ ด้วย ArcGIS Maps for Power BI ที่พร้อมใช้งานแล้วในโปรแกรม Microsoft Power BI ช่วยสร้างภาพแผนที่ที่สวยงาม เผยรูปแบบและแนวโน้มในข้อมูลของคุณ ทั้งยังได้ข้อมูลแวดล้อมด้วย ArcGIS maps และข้อมูลประชากรศาสตร์ ตัดสินใจได้ดีขึ้นด้วย ArcGIS for Power BI ที่พร้อมให้ใช้งานแล้วโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สร้างแผนที่ สร้างการตัดสินใจที่ดี

มองภาพแผนที่ให้จริงจัง

การทำแผนที่ที่ฉลาดช่วยให้คุณเลือกแบบและแสดงผลข้อมูลของคุณได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นคุณสามารถสร้าง Business case ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มองข้อมูลของคุณในแบบ จุด พื้นที่ หรือ กลุ่ม และใช้พื้นหลังที่ดีที่สุดเพื่อเล่าเรื่องได้ด้วยข้อมูลของคุณ

ให้ข้อมูลแวดล้อม

ใช้ประโยชน์ข้อมูลซึ่งพร้อมใช้งานและคัดสรรแล้วจากซอฟต์แวร์ ArcGIS เพื่อให้มุมมองผ่านแผนที่ของคุณ เลือกชั้นข้อมูลได้จากข้อมูลประชากรศาสตร์และข้อมูลอ้างอิงที่มีหลายร้อยชั้นข้อมูล เช่น รายได้ ประชากร หรือ สภาพอากาศ เพิ่มข้อมูลระดับโลกนี้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของคุณในทางพื้นที่ซึ่งสัมพันธ์กันกับตัวแปรสำคัญอื่นๆ

วิเคราะห์พื้นที่อย่างแม่นยำ

สร้างแผนที่ในพื้นที่ใดๆ – เลขที่ เมือง รัฐ รหัสไปรษณีย์ ชื่อสถานที่ ขอบเขต หรือ ละติจูด ลองจิจูด  ทำข้อมูลของคุณให้เข้าใจด้วยการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางพื้นที่อย่างง่ายๆ เช่น แผนที่ Heat map และระยะเวลาขับรถ  ใช้แผนที่เพื่อแสดงความสัมพันธ์และรูปแบบที่กระทบต่อการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

ทำงานอย่างไร

ยกระดับการมองภาพแผนที่ของคุณ

ปลดล็อคพลังทางพื้นที่ให้แก่การจัดการข้อมูลทางธุรกิจของคุณ ด้วย ArcGIS Maps for Power BI ที่พร้อมใช้งานแล้วในโปรแกรม Microsoft Power BI ช่วยสร้างภาพแผนที่ที่สวยงาม เผยรูปแบบและแนวโน้มในข้อมูลของคุณ ทั้งยังได้ข้อมูลแวดล้อมด้วย ArcGIS maps และข้อมูลประชากรศาสตร์ ตัดสินใจได้ดีขึ้นด้วย ArcGIS for Power BI ที่พร้อมให้ใช้งานแล้วโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สร้างแผนที่ สร้างการตัดสินใจที่ดี

มองภาพแผนที่ให้จริงจัง

การทำแผนที่ที่ฉลาดช่วยให้คุณเลือกแบบและแสดงผลข้อมูลของคุณได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นคุณสามารถสร้าง Business case ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มองข้อมูลของคุณในแบบ จุด พื้นที่ หรือ กลุ่ม และใช้พื้นหลังที่ดีที่สุดเพื่อเล่าเรื่องได้ด้วยข้อมูลของคุณ

ให้ข้อมูลแวดล้อม

ใช้ประโยชน์ข้อมูลซึ่งพร้อมใช้งานและคัดสรรแล้วจากซอฟต์แวร์ ArcGIS เพื่อให้มุมมองผ่านแผนที่ของคุณ เลือกชั้นข้อมูลได้จากข้อมูลประชากรศาสตร์และข้อมูลอ้างอิงที่มีหลายร้อยชั้นข้อมูล เช่น รายได้ ประชากร หรือ สภาพอากาศ เพิ่มข้อมูลระดับโลกนี้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของคุณในทางพื้นที่ซึ่งสัมพันธ์กันกับตัวแปรสำคัญอื่นๆ

วิเคราะห์พื้นที่อย่างแม่นยำ

สร้างแผนที่ในพื้นที่ใดๆ – เลขที่ เมือง รัฐ รหัสไปรษณีย์ ชื่อสถานที่ ขอบเขต หรือ ละติจูด ลองจิจูด  ทำข้อมูลของคุณให้เข้าใจด้วยการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางพื้นที่อย่างง่ายๆ เช่น แผนที่ Heat map และระยะเวลาขับรถ  ใช้แผนที่เพื่อแสดงความสัมพันธ์และรูปแบบที่กระทบต่อการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

ทำงานอย่างไร