ArcGIS Workforce

ArcGIS Workforce

การประสานงานทีมภาคสนามอย่างชาญฉลาดเพียงปลายนิ้ว

ArcGIS Workforce โมบายแอปพบิเคชันที่ใช้ความสามารถทางตำแหน่งที่ตั้งเพื่อประสานงานกับทีมงานภาคสนามของคุณ โปรแกรมผสานการจัดการการทำงานเพื่อลดการใช้กระดาษและให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลเมื่อต้องการ  ArcGIS Workforce ถูกออกแบบเพื่อช่วยลดความผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพ และประหยัดเงิน

โปรแกรม Workforce สามารถทำอะไรให้คุณได้บ้าง

ภาพรวมของการเพิ่มผลผลิต

มุมมองทั่วไปจากภาคสนามและสำนักงานทำให้เกิดความถูกต้อง คนทำงานที่เหมาะสมไปยังสถานที่ที่ถูกต้องด้วยเครื่องมือที่ดีทำให้เกิดงานที่ถูกต้อง และเนื่องจากทุกคนทำงานจากข้อมูลที่ถูกต้องชุดเดียวกันจึงสามารถเลี่ยงความผิดพลาดและความไร้ประสิทธิภาพได้

การรับรู้แบบเรียลไทม์

ใช้ข้อมูลเชิงลึกจากสำนักงานในกิจกรรมภาคสนามเพื่อให้คุณรับรู้สถานะของงานสนามอยู่เสมอ เมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนไปเนื่องจากเหตุที่ไม่คาดคิด คุณก็พร้อมที่จะตอบสนอง คุณได้รับมุมมองชัดเจนในลำดับความสำคัญของงานและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่สนามเพื่อให้สิ่งต่างๆ กลับสู่สถานการณ์ปกติ

ประสิทธิภาพดีขึ้น

เมื่อคุณปรับปรุงกระบวนการจัดการและการมอบหมายงานภาคสนามซึ่งช่วยให้ทุกคนประหยัดเวลาได้ โครงการภาคสนามถูกสร้างและกระจายไปยังการมอบหมายต่างๆ ที่แยกจากกัน จากนั้นเจ้าหน้าที่ภาคสนามได้รับทราบและรายงานตามงานที่ได้รับมอบหมายผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

อุปกรณ์ฉลาด คนทำงานฉลาด

เจ้าหน้าที่ภาคสนามถือแผนที่ของพวกเขาและการมอบหมายจากสมาร์ทโฟนหรือแท็ปเล็ต ทำให้ง่ายและสะดวกสำหรับพวกเขาในการจัดการ รายงานความก้าวหน้า โทรขอความช่วยเหลือ และทำงานได้มีประสิทธิภาพ กล่าว “ลา” แก่กระบวนการที่อาศัยกระดาษซึ่งเป็นสาเหตุความผิดพลาดและความไร้ประสิทธิภาพ

ปรับปรุงความน่าเชือถือ

ข้ามความคาดหวังและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้าของคุณผ่านการปรับปรุงความน่าเชื่อถือและความสอดคล้องในการทำงานภาคสนามให้สมบูรณ์ การจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์สู่กิจกรรมภาคสนาม ช่วยให้คุณสามารถให้บริการได้ตามคำสัญญา

โปรแกรม Workforce ทำงานอย่างไร

ผู้มอบหมายใช้เว็บแอปเพื่อสร้างการมอบหมายและส่งไปยังพนักงานที่ไม่ได้อยู่กับที่ของพวกเขา พร้อมทั้งติดตามตำแหน่งคนงานในแบบเรียลไทม์

พนักงานที่ไม่ได้อยู่กับที่ใช้แอปเพื่อทำงานได้ครบถ้วนและรับมอบหมายผ่ายอุปกรณ์เคลื่อนที่ของพวกเขา ผู้มอบหมายได้รับรายงานอัพเดทความก้าวหน้า

ผู้มอบหมายและพนักงานที่ไม่ได้อยู่กับที่ใช้โครงการ Workforce เดียวกันซึ่งสร้างโดยเจ้าของโครงการ โปรแกรมกำหนดประเภทของงานและหน้าที่ของพนักงาน

การประสานงานทีมภาคสนามอย่างชาญฉลาดเพียงปลายนิ้ว

ArcGIS Workforce โมบายแอปพบิเคชันที่ใช้ความสามารถทางตำแหน่งที่ตั้งเพื่อประสานงานกับทีมงานภาคสนามของคุณ โปรแกรมผสานการจัดการการทำงานเพื่อลดการใช้กระดาษและให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลเมื่อต้องการ  ArcGIS Workforce ถูกออกแบบเพื่อช่วยลดความผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพ และประหยัดเงิน

โปรแกรม Workforce สามารถทำอะไรให้คุณได้บ้าง

ภาพรวมของการเพิ่มผลผลิต

มุมมองทั่วไปจากภาคสนามและสำนักงานทำให้เกิดความถูกต้อง คนทำงานที่เหมาะสมไปยังสถานที่ที่ถูกต้องด้วยเครื่องมือที่ดีทำให้เกิดงานที่ถูกต้อง และเนื่องจากทุกคนทำงานจากข้อมูลที่ถูกต้องชุดเดียวกันจึงสามารถเลี่ยงความผิดพลาดและความไร้ประสิทธิภาพได้

การรับรู้แบบเรียลไทม์

ใช้ข้อมูลเชิงลึกจากสำนักงานในกิจกรรมภาคสนามเพื่อให้คุณรับรู้สถานะของงานสนามอยู่เสมอ เมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนไปเนื่องจากเหตุที่ไม่คาดคิด คุณก็พร้อมที่จะตอบสนอง คุณได้รับมุมมองชัดเจนในลำดับความสำคัญของงานและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่สนามเพื่อให้สิ่งต่างๆ กลับสู่สถานการณ์ปกติ

ประสิทธิภาพดีขึ้น

เมื่อคุณปรับปรุงกระบวนการจัดการและการมอบหมายงานภาคสนามซึ่งช่วยให้ทุกคนประหยัดเวลาได้ โครงการภาคสนามถูกสร้างและกระจายไปยังการมอบหมายต่างๆ ที่แยกจากกัน จากนั้นเจ้าหน้าที่ภาคสนามได้รับทราบและรายงานตามงานที่ได้รับมอบหมายผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่

อุปกรณ์ฉลาด คนทำงานฉลาด

เจ้าหน้าที่ภาคสนามถือแผนที่ของพวกเขาและการมอบหมายจากสมาร์ทโฟนหรือแท็ปเล็ต ทำให้ง่ายและสะดวกสำหรับพวกเขาในการจัดการ รายงานความก้าวหน้า โทรขอความช่วยเหลือ และทำงานได้มีประสิทธิภาพ กล่าว “ลา” แก่กระบวนการที่อาศัยกระดาษซึ่งเป็นสาเหตุความผิดพลาดและความไร้ประสิทธิภาพ

ปรับปรุงความน่าเชือถือ

ข้ามความคาดหวังและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ลูกค้าของคุณผ่านการปรับปรุงความน่าเชื่อถือและความสอดคล้องในการทำงานภาคสนามให้สมบูรณ์ การจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์สู่กิจกรรมภาคสนาม ช่วยให้คุณสามารถให้บริการได้ตามคำสัญญา

โปรแกรม Workforce ทำงานอย่างไร

ผู้มอบหมายใช้เว็บแอปเพื่อสร้างการมอบหมายและส่งไปยังพนักงานที่ไม่ได้อยู่กับที่ของพวกเขา พร้อมทั้งติดตามตำแหน่งคนงานในแบบเรียลไทม์

พนักงานที่ไม่ได้อยู่กับที่ใช้แอปเพื่อทำงานได้ครบถ้วนและรับมอบหมายผ่ายอุปกรณ์เคลื่อนที่ของพวกเขา ผู้มอบหมายได้รับรายงานอัพเดทความก้าวหน้า

ผู้มอบหมายและพนักงานที่ไม่ได้อยู่กับที่ใช้โครงการ Workforce เดียวกันซึ่งสร้างโดยเจ้าของโครงการ โปรแกรมกำหนดประเภทของงานและหน้าที่ของพนักงาน