ArcGIS Workforce

ArcGIS Workforce

ການປະສານງານທີມພາກສະໜາມຢ່າງຊານສະຫຼາດພຽງປາຍນິ້ວ

ArcGIS Workforce ໂມບາຍແອບພິເຄຊັ່ນທີີ່ໃຊ້ຄວາມສາມາດທາງຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງເພື່ອປະສານງານກັບທີມງານພາກສະໜາມຂອງທ່ານ ໂປແກມປປະສານການຈັດການການເຮັດວຽກເພື່ອຫຼຸດການໃຊ້ເຈັ້ຍແລະໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນເມື່ອຕ້ອງການ ArcGIS Workforce ຖືກອອກແບບເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມຜິດພາດ ເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະປະຫຍັດເງີນ

ArcGIS Workforce ສາມາດເຮັດຫຍັງໃຫ້ທ່ານໄດ້ແດ່

ພາບລວມຂອງການເພີ່ມຜົນຜະລິດ

ມູມມອງທົ່ວໄປຈາກພາກສະໜາມແລະສຳນັກງານເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຖືກຕ້ອງ ຄົນເຮັດວຽກທີ່ເໝາະສົມໄປຍັງສະຖານທີ່ທີ່ຖືກຕ້ອງດ້ວຍເຄື່ອງມືທີ່ດີເຮັດໃຫ້ເກີດວຽກທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະເນື່ອງຈາກທຸກຄົນເຮັດວຽກຈາກຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງຊຸດດຽວກັນຈື່ງສາມາດຫຼີກຫຼ່ຽງຄວາມຜິດພາດແລະຄວາມບໍ່ມີປະສິດທິພາບໄດ້

ການຮັບຮູ້ແບບ Real-time

ໃຊ້ຂໍ້ມູນເຊີງເລີກຈາກສຳນັກງານໃນກິດຈະກຳພາກສະໜາມເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ສະຖານະຂອງວຽກພາກສະໜາມຢູ່ສະເໝີ ເມື່ອລຳດັບຄວາມສຳຄັນປ່ຽນໄປເນື່ອງຈາກເຫດທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ທ່ານກໍ່ພ້ອມທີ່ຈະຕອບສະໜອງ ທ່ານໄດ້ຮັບມູມມອງຊັດເຈນໃນລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກແລະຕຳແໜ່ງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສະໜາມເພື່ອໃຫ້ສິ່ງຕ່າງໆກັບສູ່ສະຖານະການປົກກະຕິ

ປະສິດທິພາບດີຂື້ນ

ເມື່ອທ່ານປັບປຸງຂະບວນການຈັດການແລະການມອບໝາຍວຽກພາກສະໜ!ມເຊີ່ງຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນປະຫຍັດເວລາໄດ້ໂຄງການພາກສະໜາມຖືກສ້າງແລະກະຈາຍໄປຍັງການມອບໝາຍຕ່າງໆ ທີ່ແຍກຈາກກັນ ຈາກນັ້ນເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກສະໜາມໄດ້ຮັບຮູ້ແລະລາຍງານທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຜ່ານອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່

ອຸປະກອນສະຫຼາດ ຄົນເຮັດວຽກສະຫຼາດ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກສະໜາມຖືແຜນທີ່ຂອງພວກເຂົາແລະການມອບໝາຍຈາກສະມາດໂຟນຫຼືແທບເລັດເຮັດໃຫ້ງ່າຍແລະສະດວກສຳລັບພວກເຂົາໃນການຈັດ ລາຍງານຄວາມກ້າວໜ້າ ໂທຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະເຮັດວຽກໄດ້ມີປະສິດທິພາບ ກ່າວ”ລາ”ແກ່ຂະບວນການທີ່ອາໄສເຈັ້ຍເຊີ່ງເປັນສາເຫດຄວາມຜິດພາດແລະຄວາມປາດສະຈາກປະສິດທິພາບ

ປັບປຸງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

ຂ້າມຄວາມຄາດຫວັງແລະສ້າງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງທ່ານຜ່ານການປັບປຸງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືແລະຄວາມສອດຄ່ອງໃນການເຮັດວຽກພາກສະໜາມໃຫ້ສົມບູນ ການຈັດການໂຄງການທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ວຍຂໍ້ມູນເຊີງເລີກແບບລຽວທາມສູ່ກິດຈະກຳພາກສະໜາມ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດໃຫ້ບໍລິການໄດ້ຕາມຄຳສັນຍາ

ArcGIS Workforce ເຮັດວຽກແນວໃດ

ຜູ້ມອບໝາຍໃຊ້ເວັບແອບເພື່ອສ້າງການມອບໝາຍແລະສົ່ງໄປຍັງພະນັກງານທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ກັບທີ່ຂອງພວກເຂົາ ພ້ອມທັງຕິດຕາມຕຳແໜ່ງຄົນງານໃນແບບລຽວທາມ

ພະນັກງານທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ກັບທີ່ໃຊ້ແອບເພື່ອເຮັດວຽກໄດ້ຄົບຖ້ວນແລະຮັບມອບໝາຍຜ່ານອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່ຂອງພວກເຂົາ ຜູ້ມອບໝາຍໄດ້ຮັບລາຍງານອັບເດດຄວາມກ້າວໜ້າ

ຜູ້ມອບໝາຍແລະພະນັກງານທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ກັບທີ່ໃຊ້ໂຄງການ Workforce ດຽວກັນເຊີ່ງສ້າງໂດຍເຈົ້າຂອງໂຄງການ ໂປແກມກຳໜົດປະເພດຂອງວຽກແລະໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານ

ການປະສານງານທີມພາກສະໜາມຢ່າງຊານສະຫຼາດພຽງປາຍນິ້ວ

ArcGIS Workforce ໂມບາຍແອບພິເຄຊັ່ນທີີ່ໃຊ້ຄວາມສາມາດທາງຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງເພື່ອປະສານງານກັບທີມງານພາກສະໜາມຂອງທ່ານ ໂປແກມປປະສານການຈັດການການເຮັດວຽກເພື່ອຫຼຸດການໃຊ້ເຈັ້ຍແລະໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນເມື່ອຕ້ອງການ ArcGIS Workforce ຖືກອອກແບບເພື່ອຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມຜິດພາດ ເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະປະຫຍັດເງີນ

ArcGIS Workforce ສາມາດເຮັດຫຍັງໃຫ້ທ່ານໄດ້ແດ່

ພາບລວມຂອງການເພີ່ມຜົນຜະລິດ

ມູມມອງທົ່ວໄປຈາກພາກສະໜາມແລະສຳນັກງານເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຖືກຕ້ອງ ຄົນເຮັດວຽກທີ່ເໝາະສົມໄປຍັງສະຖານທີ່ທີ່ຖືກຕ້ອງດ້ວຍເຄື່ອງມືທີ່ດີເຮັດໃຫ້ເກີດວຽກທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະເນື່ອງຈາກທຸກຄົນເຮັດວຽກຈາກຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງຊຸດດຽວກັນຈື່ງສາມາດຫຼີກຫຼ່ຽງຄວາມຜິດພາດແລະຄວາມບໍ່ມີປະສິດທິພາບໄດ້

ການຮັບຮູ້ແບບ Real-time

ໃຊ້ຂໍ້ມູນເຊີງເລີກຈາກສຳນັກງານໃນກິດຈະກຳພາກສະໜາມເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ສະຖານະຂອງວຽກພາກສະໜາມຢູ່ສະເໝີ ເມື່ອລຳດັບຄວາມສຳຄັນປ່ຽນໄປເນື່ອງຈາກເຫດທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ທ່ານກໍ່ພ້ອມທີ່ຈະຕອບສະໜອງ ທ່ານໄດ້ຮັບມູມມອງຊັດເຈນໃນລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກແລະຕຳແໜ່ງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສະໜາມເພື່ອໃຫ້ສິ່ງຕ່າງໆກັບສູ່ສະຖານະການປົກກະຕິ

ປະສິດທິພາບດີຂື້ນ

ເມື່ອທ່ານປັບປຸງຂະບວນການຈັດການແລະການມອບໝາຍວຽກພາກສະໜ!ມເຊີ່ງຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນປະຫຍັດເວລາໄດ້ໂຄງການພາກສະໜາມຖືກສ້າງແລະກະຈາຍໄປຍັງການມອບໝາຍຕ່າງໆ ທີ່ແຍກຈາກກັນ ຈາກນັ້ນເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກສະໜາມໄດ້ຮັບຮູ້ແລະລາຍງານທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຜ່ານອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່

ອຸປະກອນສະຫຼາດ ຄົນເຮັດວຽກສະຫຼາດ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາກສະໜາມຖືແຜນທີ່ຂອງພວກເຂົາແລະການມອບໝາຍຈາກສະມາດໂຟນຫຼືແທບເລັດເຮັດໃຫ້ງ່າຍແລະສະດວກສຳລັບພວກເຂົາໃນການຈັດ ລາຍງານຄວາມກ້າວໜ້າ ໂທຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະເຮັດວຽກໄດ້ມີປະສິດທິພາບ ກ່າວ”ລາ”ແກ່ຂະບວນການທີ່ອາໄສເຈັ້ຍເຊີ່ງເປັນສາເຫດຄວາມຜິດພາດແລະຄວາມປາດສະຈາກປະສິດທິພາບ

ປັບປຸງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື

ຂ້າມຄວາມຄາດຫວັງແລະສ້າງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງທ່ານຜ່ານການປັບປຸງຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືແລະຄວາມສອດຄ່ອງໃນການເຮັດວຽກພາກສະໜາມໃຫ້ສົມບູນ ການຈັດການໂຄງການທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ວຍຂໍ້ມູນເຊີງເລີກແບບລຽວທາມສູ່ກິດຈະກຳພາກສະໜາມ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດໃຫ້ບໍລິການໄດ້ຕາມຄຳສັນຍາ

ArcGIS Workforce ເຮັດວຽກແນວໃດ

ຜູ້ມອບໝາຍໃຊ້ເວັບແອບເພື່ອສ້າງການມອບໝາຍແລະສົ່ງໄປຍັງພະນັກງານທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ກັບທີ່ຂອງພວກເຂົາ ພ້ອມທັງຕິດຕາມຕຳແໜ່ງຄົນງານໃນແບບລຽວທາມ

ພະນັກງານທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ກັບທີ່ໃຊ້ແອບເພື່ອເຮັດວຽກໄດ້ຄົບຖ້ວນແລະຮັບມອບໝາຍຜ່ານອຸປະກອນເຄື່ອນທີ່ຂອງພວກເຂົາ ຜູ້ມອບໝາຍໄດ້ຮັບລາຍງານອັບເດດຄວາມກ້າວໜ້າ

ຜູ້ມອບໝາຍແລະພະນັກງານທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ກັບທີ່ໃຊ້ໂຄງການ Workforce ດຽວກັນເຊີ່ງສ້າງໂດຍເຈົ້າຂອງໂຄງການ ໂປແກມກຳໜົດປະເພດຂອງວຽກແລະໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານ