Esri Thailand จับมือ Depa ร่วมสร้างความอัจฉริยะด้านการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ด้วย GIS

 

Esri Thailand จับมือ Depa ร่วมส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ด้วย GIS (Geographic Information System) เพื่อส่งเสริมการสร้างความอัจฉริยะด้านการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ บนพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน

 

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Depa กล่าวว่า ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งหวังเมืองต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ การบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมือง โดยการร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างและสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานระดับท้องถิ่น ให้มีความรู้และความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาและสร้าง “เมืองอัจฉริยะ”

 

ด้านดร.ธนพร ฐิติสวัสดิ์ ประธานบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า การจับมือกับ Depa จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อให้เมืองต่างๆ สามารถบริหารจัดการเมืองได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยกระดับความเป็นอัจฉริยะให้กับเมืองด้วยเทคโนโลยี GIS (Geographic Information System) หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยการนำข้อมูลเชิงพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น ตำแหน่งที่ตั้ง, เส้นถนน, อาคาร, ความหนาแน่นของประชากร หรือข้อมูลใดๆ ก็ตามที่สามารถอยู่บนแผนที่ได้ มาวิเคราะห์เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกให้เกิดประโยชน์ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบแผนที่หรือแดชบอร์ดที่เข้าใจง่าย ทำให้การบริหารจัดการเมือง รวมทั้งการสื่อสารระหว่างเมืองกับประชาชนทำได้ดียิ่งขึ้นบนพื้นฐานความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูล

 

ซึ่งการร่วมมือครั้งนี้ จะทำให้เกิดการสร้างความอัจฉริยะด้านการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนและสังคมได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ช่วยสร้างสังคมที่ดีขึ้นและส่งผลด้านดีให้กับคนรุ่นต่อๆ ไปในอนาคต ซึ่ง Esri Thailand เองก็จะไม่หยุดที่จะพัฒนาเทคโนโลยีของเราให้ตอบโจทย์สังคมในอนาคตต่อไป ดร.ธนพร กล่าวทิ้งท้าย