Esri Thailand จับมือ นิด้า ถ่ายทอดความองค์รู้เทคโนโลยี GIS ผลิตบัณฑิตตอบโจทย์ตลาดงานตรงจุด

Esri Thailand ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ArcGIS ซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก ล่าสุดได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือโครงการด้านการพัฒนาการศึกษา กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา พร้อมส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

โดยความร่วมมือระหว่างนิด้าและ Esri Thailand ถือเป็นจุดเริ่มต้น ต่อยอดสู่การพัฒนาระยะยาวร่วมกันประเดิมกิจกรรมแรกโดย Esri Thailand จะเข้าไปสนับสนุนในด้านความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน GIS ผ่าน“ศูนย์ปฏิบัติการและฝึกอบรมนักพัฒนาเมืองอัจฉริยะระดับชุมชนและท้องถิ่น (Smart City and Smart Local Training Center)” ของนิด้า ซึ่งเป็นต้นแบบสำคัญที่รวบรวมเทคโนโลยีในการพัฒนาเมือง

เป้าหมายระยะยาวของความร่วมมือนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมศักยภาพและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี GIS ให้กับนักศึกษาและบุคลากรแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการสร้างโอกาสและการพัฒนาองค์ความรู้ สามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ ต่อยอดหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานระดับองค์กร ชุมชน และประเทศ สู่เป้าหมายสำคัญสูงสุดในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมตอบความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป