Water

Water

Water

White House District Utility

 

ປະຫຍັດເງີນຫຼາຍຮ້ອຍໂດລາດ້ວຍ GIS

ເພື່ອບຳລຸງຮັກສາໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ການຮົ່ວຊືມ ເຊີ່ງ White House District Utility ສະໜັບສະໜຸນການເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນ GIS ແລະແອັບພິເຄຊັ່ນການຫຼຸດນ້ຳສູນເສຍໃນລະບົບຈ່າຍນ້ຳປະປາ ໂດຍພະນັກງານສາມາດຄາດການປະລິມານນ້ຳ ບໍລິຫານຈັດການ ແລະຕອບສະໜອງຕໍ່ການແກ້ປັນຫາໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນ

ລະບົບບໍລິຫານຈັດການນ້ຳອັດສະລິຍະດ້ວຍ GIS


ຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງມີອິດທິພົນຕໍ່ທຸກແງ່ມູມຂອງການບໍລິຫານຈັດການນ້ຳ-ຕັ້ງແຕ່ການຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ຢັ້ງຢືນໄປຈົນເຖີງການສົ່ງມອບນ້ຳດື່ມທີ່ປອດໄພ ການເຮັດແຜນທີ່ຂັ້ນສູງແລະການວິເຄາະເຊີງພື້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳພັນແລະຮູບແບບ ຕອບຄຳຖາມທີີ່ຊັບຊ້ອນ ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານຕັດສິນໃຈແກ້ປັນຫາໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນ

ການວິເຄາະ

ຄົ້ນພົບຄວາມເຊື່ອມໂຍງຂອງຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ ພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງເນື່ອງຈາກມົນລະພິດ ຫຼືໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍເພື່ອກວດພົບປັນຫາກ່ອນທີ່ຈະເກີດຂື້ນ

ເວີກໂຟ

ສ້າງມາດຕະຖານແລະປັບປຸງຂະບວນການເຮັດວຽກລາຍວັນລະຫວ່າງສຳນັກງານແລະພາກສະໜາມ ວາງແຜນຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກທີ່ງ່າຍຂື້ນ ແລະຍັງສາມາດແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກັບທີມງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ ແລະທຸກອຸປະກອນ

ຄວາມຮ່ວມມືແລະການມີສ່ວນຮ່ວມ

ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນແລະລາຍງານໃຫ້ກັບຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນແລະພາຍນອກອົງກອນ ໄດ້ທຸກທີ່ໃນຮູບແບບ Interactive Dashboard

ການປະຍຸກໃຊ້ GIS ໃນອຸດສາຫະກຳບໍລິຫານຈັດການຊັບພະຍາກອນນ້ຳ

ວາງແຜນແລະກຽມການ

ເຊັນເຊີ້ຄຸນນະພາບນ້ຳແບບບ Real-time ຈະກວດຈັບສິ່ງປອມປົນທີ່ອາດເກີດຂື້ນໃນແມ່ນ້ຳ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສຳນັກງານຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ ແລະເບິ່ງໄດ້ວ່າການແຈ້ງເຕືອນນັ້ນຕົ້ນທາງມາຈາກໂຮງງນາອຸດສາຫະກຳ

ການປະຍຸກໃຊ້ GIS ໃນອຸດສາຫະກຳບໍລິຫານຈັດການຊັບພະຍາກອນນ້ຳ

ກວດສອບຫາສາເຫດ

ພະນັກງານພາກສະໜາມສາມາດກວດສອບການແຈ້ງເຕືອນແລະສາເຫດການປົນເປື້ອນຂອງນ້ຳ ເຊີ່ງພົບວ່າມາຈາກເຮືອບັນທຸກນ້ຳມັນຮົ່ວ ເຮັດໃຫ້ສາມາດລາຍງານຜົນຕໍ່ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອດຳເນີນການແກ້ໄຂ

ການປະຍຸກໃຊ້ GIS ໃນອຸດສາຫະກຳບໍລິຫານຈັດການຊັບພະຍາກອນນ້ຳ

ບັນເທົາຜົນກະທົບດ້ວຍການວິເຄາະທີ່ມີປະສິດທິພາບ

ສາມາດພະຍາກອນພາບພູມອາກາດແລະຜົນກະທົບໂດຍການສ້າງໂມເດວເພື່ອຈຳລອງສະຖານະການຈິງ ໃຊ້ຂໍ້ມູນປະຊາກອນເພື່ອເບິ່ງຈຳນວນປະຊາກອນທີ່ເພີ່ມຂື້ນ ການວິເຄາະຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ເຖີງຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ນ້ຳຂອງແຕ່ລະພື້ນທີ່ ເຮັດໃຫ້ສາມາດບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນນ້ຳໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖີງແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຍິ່ງຂື້ນ

ການປະຍຸກໃຊ້ GIS ໃນອຸດສາຫະກຳບໍລິຫານຈັດການຊັບພະຍາກອນນ້ຳ

ຕອບສະໜອງຕໍ່ເຫດການໄດ້ຢ່າງທັນທ່ວງທີ

ຕິດຕາມສະຖານະການທີ່ເກີດຂື້ນແບບ Real time ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ເຫດການໄດ້ຢ່າງທັນທ່ວງທີ

White House District Utility

 

ປະຫຍັດເງີນຫຼາຍຮ້ອຍໂດລາດ້ວຍ GIS

ເພື່ອບຳລຸງຮັກສາໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ການຮົ່ວຊືມ ເຊີ່ງ White House District Utility ສະໜັບສະໜຸນການເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນ GIS ແລະແອັບພິເຄຊັ່ນການຫຼຸດນ້ຳສູນເສຍໃນລະບົບຈ່າຍນ້ຳປະປາ ໂດຍພະນັກງານສາມາດຄາດການປະລິມານນ້ຳ ບໍລິຫານຈັດການ ແລະຕອບສະໜອງຕໍ່ການແກ້ປັນຫາໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນ

ລະບົບບໍລິຫານຈັດການນ້ຳອັດສະລິຍະດ້ວຍ GIS


ຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງມີອິດທິພົນຕໍ່ທຸກແງ່ມູມຂອງການບໍລິຫານຈັດການນ້ຳ-ຕັ້ງແຕ່ການຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ຢັ້ງຢືນໄປຈົນເຖີງການສົ່ງມອບນ້ຳດື່ມທີ່ປອດໄພ ການເຮັດແຜນທີ່ຂັ້ນສູງແລະການວິເຄາະເຊີງພື້ນທີ່ເຮັດໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳພັນແລະຮູບແບບ ຕອບຄຳຖາມທີີ່ຊັບຊ້ອນ ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານຕັດສິນໃຈແກ້ປັນຫາໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນ

ການວິເຄາະ

ຄົ້ນພົບຄວາມເຊື່ອມໂຍງຂອງຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ ພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງເນື່ອງຈາກມົນລະພິດ ຫຼືໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍເພື່ອກວດພົບປັນຫາກ່ອນທີ່ຈະເກີດຂື້ນ

ເວີກໂຟ

ສ້າງມາດຕະຖານແລະປັບປຸງຂະບວນການເຮັດວຽກລາຍວັນລະຫວ່າງສຳນັກງານແລະພາກສະໜາມ ວາງແຜນຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກທີ່ງ່າຍຂື້ນ ແລະຍັງສາມາດແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກັບທີມງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ທຸກທີ່ ທຸກເວລາ ແລະທຸກອຸປະກອນ

ຄວາມຮ່ວມມືແລະການມີສ່ວນຮ່ວມ

ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນແລະລາຍງານໃຫ້ກັບຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນແລະພາຍນອກອົງກອນ ໄດ້ທຸກທີ່ໃນຮູບແບບ Interactive Dashboard

ການປະຍຸກໃຊ້ GIS ໃນອຸດສາຫະກຳບໍລິຫານຈັດການຊັບພະຍາກອນນ້ຳ

ວາງແຜນແລະກຽມການ

ເຊັນເຊີ້ຄຸນນະພາບນ້ຳແບບບ Real-time ຈະກວດຈັບສິ່ງປອມປົນທີ່ອາດເກີດຂື້ນໃນແມ່ນ້ຳ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສຳນັກງານຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນ ແລະເບິ່ງໄດ້ວ່າການແຈ້ງເຕືອນນັ້ນຕົ້ນທາງມາຈາກໂຮງງນາອຸດສາຫະກຳ

ການປະຍຸກໃຊ້ GIS ໃນອຸດສາຫະກຳບໍລິຫານຈັດການຊັບພະຍາກອນນ້ຳ

ກວດສອບຫາສາເຫດ

ພະນັກງານພາກສະໜາມສາມາດກວດສອບການແຈ້ງເຕືອນແລະສາເຫດການປົນເປື້ອນຂອງນ້ຳ ເຊີ່ງພົບວ່າມາຈາກເຮືອບັນທຸກນ້ຳມັນຮົ່ວ ເຮັດໃຫ້ສາມາດລາຍງານຜົນຕໍ່ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອດຳເນີນການແກ້ໄຂ

ການປະຍຸກໃຊ້ GIS ໃນອຸດສາຫະກຳບໍລິຫານຈັດການຊັບພະຍາກອນນ້ຳ

ບັນເທົາຜົນກະທົບດ້ວຍການວິເຄາະທີ່ມີປະສິດທິພາບ

ສາມາດພະຍາກອນພາບພູມອາກາດແລະຜົນກະທົບໂດຍການສ້າງໂມເດວເພື່ອຈຳລອງສະຖານະການຈິງ ໃຊ້ຂໍ້ມູນປະຊາກອນເພື່ອເບິ່ງຈຳນວນປະຊາກອນທີ່ເພີ່ມຂື້ນ ການວິເຄາະຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ເຖີງຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ນ້ຳຂອງແຕ່ລະພື້ນທີ່ ເຮັດໃຫ້ສາມາດບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນນ້ຳໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖີງແລະມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຍິ່ງຂື້ນ

ການປະຍຸກໃຊ້ GIS ໃນອຸດສາຫະກຳບໍລິຫານຈັດການຊັບພະຍາກອນນ້ຳ

ຕອບສະໜອງຕໍ່ເຫດການໄດ້ຢ່າງທັນທ່ວງທີ

ຕິດຕາມສະຖານະການທີ່ເກີດຂື້ນແບບ Real time ເພື່ອຕອບສະໜອງຕໍ່ເຫດການໄດ້ຢ່າງທັນທ່ວງທີ