Smart City

Smart City
Solution
for Local
Government

โซลูชันการบริหารจัดการ
เมืองอัจฉริยะ

ยกระดับการบริหารจัดการเมืองระดับท้องถิ่น ให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้วยการนำเทคโนโลยี GIS มาช่วย บูรณาการฐานข้อมูลเมืองในด้านต่าง ๆ มาไว้ที่เดียว และแสดงผลในรูปแบบแผนที่ดิจิทัล เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถวิเคราะห์ และติดตามการเปลี่ยนแปลงของเมืองได้แบบทันที ตอบโจทย์อัตลักษณ์ เมืองในแต่ละด้าน เช่น ด้านความปลอดภัย ด้านการ ท่องเที่ยว ด้านสาธารณสุข หรือเพื่อเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ยกระดับการบริหารจัดการเมืองระดับท้องถิ่น ให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ด้วยการนำเทคโนโลยี GIS มาช่วย บูรณาการฐานข้อมูลเมืองในด้านต่าง ๆ มาไว้ที่เดียว และแสดงผลในรูปแบบแผนที่ดิจิทัล เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถวิเคราะห์ และติดตามการเปลี่ยนแปลงของเมืองได้แบบทันที ตอบโจทย์อัตลักษณ์ เมืองในแต่ละด้าน เช่น ด้านความปลอดภัย ด้านการ ท่องเที่ยว ด้านสาธารณสุข หรือเพื่อเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้

แผนที่ติดตามสถานการณ์และจำลองเหตุอุทกภัย

โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลขอบเขตอาคาร ระดับน้ำ สภาพอากาศ เป็นต้น เพื่อใช้ในการคาดการณ์ ผลกระทบ นำไปสู่การ วางแผนเตรียมความพร้อมการให้บริการ สาธารณูปการในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาล สถานีดับเพลิง รวมถึงการวิเคราะห์เส้นทางการอพยพ

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้

แผนที่ติดตามสถานการณ์และจำลองเหตุอุทกภัย

โดยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลขอบเขตอาคาร ระดับน้ำ สภาพอากาศ เป็นต้น เพื่อใช้ในการคาดการณ์ ผลกระทบ นำไปสู่การ วางแผนเตรียมความพร้อมการให้บริการ สาธารณูปการในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาล สถานีดับเพลิง รวมถึงการวิเคราะห์เส้นทางการอพยพ

แอปพลิเคชันสำหรับงานเฉพาะด้านของหน่วยงานในท้องถิ่น

Smart Operational Workflow

ตอบโจทย์กระบวนการทำงานที่หลากหลายของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็วด้ว แอปพลิเคชันแบบพร้อมใช้งานโดย ไม่ต้องเขียนโปรแกรม (No-code Application) ช่วยลดความ ซับซ้อนในการทำงานสนับสนุนการทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพของ เจ้าหน้าที่ไปจนถึงผู้บริหาร สามารถเห็นข้อมูลภายใน หน่วยงานได้ทันที รองรับการใช้งาน ทั้งในรูปแบบเว็บและ โมบายแอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชันสำหรับงานเฉพาะด้านของหน่วยงานในท้องถิ่น

Smart Operational Workflow

ตอบโจทย์กระบวนการทำงานที่หลากหลายของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็วด้ว แอปพลิเคชันแบบพร้อมใช้งานโดย ไม่ต้องเขียนโปรแกรม (No-code Application) ช่วยลดความ ซับซ้อนในการทำงานสนับสนุนการทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพของ เจ้าหน้าที่ไปจนถึงผู้บริหาร สามารถเห็นข้อมูลภายใน หน่วยงานได้ทันที รองรับการใช้งาน ทั้งในรูปแบบเว็บและ โมบายแอปพลิเคชัน

งานจัดการสำรวจแผนที่ภาษี สำหรับกองคลัง

งานจัดการสำรวจแผนที่ภาษี สำหรับกองคลัง

งานจัดการสำรวจแผนที่ภาษี สำหรับกองคลัง

– แอปพลิเคชันในการสำรวจข้อมูลภาษี ช่วยจัดเก็บ ข้อมูลเชิงพื้นที่ พร้อมรายละเอียด รูปถ่าย เอกสาร และคำนวณภาษีอัตโนมัติ

– แดชบอร์ดแผนที่ภาษี เพื่อการติดตามสถานะการ ชำระภาษี

งานติดตามสถานะสาธารณูปโภค สำหรับกองช่าง

– แอปพลิเคชันสำหรับเก็บข้อมูลสินทรัพย์เทศบาล สำรวจตามรอบการบำรุงรักษา และอัปเดตสถานะ งานซ่อมบำรุง

– แอปพลิเคชันแผนที่เพื่อการบริหารจัดการข้อมูล สินทรัพย์ สามารถค้นหาสินทรัพย์ ติดตามสถานะ แบบเรียลไทม์ และมอบหมายงานไปยังเจ้าหน้าที่

งานจัดการสำรวจแผนที่ภาษี สำหรับกองคลัง

– แอปพลิเคชันในการสำรวจข้อมูลภาษี ช่วยจัดเก็บ ข้อมูลเชิงพื้นที่ พร้อมรายละเอียด รูปถ่าย เอกสาร และคำนวณภาษีอัตโนมัติ

– แดชบอร์ดแผนที่ภาษี เพื่อการติดตามสถานะการ ชำระภาษี

งานติดตามสถานะสาธารณูปโภค สำหรับกองช่าง

– แอปพลิเคชันสำหรับเก็บข้อมูลสินทรัพย์เทศบาล สำรวจตามรอบการบำรุงรักษา และอัปเดตสถานะ งานซ่อมบำรุง

– แอปพลิเคชันแผนที่เพื่อการบริหารจัดการข้อมูล สินทรัพย์ สามารถค้นหาสินทรัพย์ ติดตามสถานะ แบบเรียลไทม์ และมอบหมายงานไปยังเจ้าหน้าที่