Smart City

Smart City

Smart City

ระบบบริหารการปกครองท้องถิ่นอัจฉริยะ (Smart City Solutions)


โซลูชันเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบของแผนที่ สำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นระบบภูมิสารสนเทศที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งการจัดการภายในของหน่วยงาน และการใช้บริการภาคประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วยงานบริการด้านต่างๆ 10 เรื่องหลัก ได้แก่

งานที่ดิน
ArcGIS for Land Records


• ระบบจัดการข้อมูลภาษีในรูปแบบของแผนที่
• ระบบงานสำรวจข้อมูลที่ดินภาคสนาม
• ระบบแผนที่เพื่อการจัดเก็บภาษีอัจฉริยะ
• ระบบสรุปรายงานแผนที่สำหรับจัดเก็บภาษีเพื่อผู้บริหาร

งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ArcGIS for Health


• งานส่งเสริมสุขภาพ
• งานสัตวแพทย์
• งานควบคุมร้านค้าและกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาต
• งานรักษาความสะอาด
• งานสุขาภิบาล

งานแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ArcGIS for Public Reports


• ระบบบริการรับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง
• ระบบรับแจ้งเหตุส่วนกลาง
• ระบบรับแจ้งเหตุภายในส่วนงาน

งานป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ
ArcGIS for Emergency Management


• ระบบวางแผนการจัดการรับมือเหตุน้ำท่วม
• ระบบช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมสำหรับเจ้าหน้าที่
• ระบบให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนด้านภัยพิบัติ
• ระบบติดตามและสรุปรายงานความเสียหายจากภัยพิบัติ
• ระบบตรวจสอบเพื่อรับเงินชดเชยความเสียหายจากภัยพิบัติ

งานดับเพลิง
ArcGIS for Fire Services


• ระบบวิเคราะห์พื้นที่ให้บริการของสถานีดับเพลิง
• ระบบรับแจ้งเหตุไฟไหม้สำหรับประชาชนและบุคคลทั่วไป
• ระบบวิเคราะห์และประสานงานเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
• ระบบจัดการเงินชดเชยจากเหตุเพลิงไหม้
• ระบบจัดเก็บและสรุปรายงานข้อมูลเพลิงไหม้ย้อนหลัง

งานสวัสดิการและสังคม
ArcGIS for Social Welfare


• ระบบสำรวจข้อมูล ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ
• ระบบแผนที่ติดตามตำแหน่งและสถานะ ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ
• ระบบยื่นคำร้องเพื่อขอเงินสนับสนุน
• ระบบสำรวจข้อมูลภาคสนาม
• ระบบแผนที่สรุปรายงานเงินสวัสดิการสังคม

งานบริการสาธารณะ
ArcGIS for Public Works


• ระบบติดตามสถานะทรัพย์สิน และรับแจ้งเหตุ
• ระบบจ่ายงานเจ้าหน้าที่ภาคสนาม (สำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม)
• ระบบจัดเก็บ และอัพเดตข้อมูลทรัพย์สิน

งานดูแลด้านการศึกษา
ArcGIS for Education


• ระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านการศึกษา
• ระบบเก็บข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
• ระบบวิเคราะห์ด้านการศึกษาและประเมินคุณภาพของนักเรียน
• ระบบนำเข้าและแก้ไขข้อมูลผลการศึกษาเชิงพื้นที่
• ระบบสรุปรายงานข้อมูลผลการศึกษา

งานประชาสัมพันธ์
ArcGIS for Public Relations


• ระบบติดตามสถานะทรัพย์สิน และรับแจ้งเหตุ
• ระบบจ่ายงานเจ้าหน้าที่ภาคสนาม (สำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม)
• ระบบจัดเก็บ และอัพเดตข้อมูลทรัพย์สิน

งานวิชาการและแผนงาน
ArcGIS for Technical Services


• ระบบรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน
• ระบบติดตามและสรุปรายงานความคิดเห็นของประชาชน
• ระบบอัพเดตรายละเอียดความคืบหน้าโครงการ
• ระบบติดตามและสรุปผลความคืบหน้าโครงการ

ระบบบริหารการปกครองท้องถิ่นอัจฉริยะ (Smart City Solutions)


โซลูชันเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบของแผนที่ สำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นระบบภูมิสารสนเทศที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งการจัดการภายในของหน่วยงาน และการใช้บริการภาคประชาชน ซึ่งประกอบไปด้วยงานบริการด้านต่างๆ 10 เรื่องหลัก ได้แก่

งานที่ดิน
ArcGIS for Land Records


• ระบบจัดการข้อมูลภาษีในรูปแบบของแผนที่
• ระบบงานสำรวจข้อมูลที่ดินภาคสนาม
• ระบบแผนที่เพื่อการจัดเก็บภาษีอัจฉริยะ
• ระบบสรุปรายงานแผนที่สำหรับจัดเก็บภาษีเพื่อผู้บริหาร

งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ArcGIS for Health


• งานส่งเสริมสุขภาพ
• งานสัตวแพทย์
• งานควบคุมร้านค้าและกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาต
• งานรักษาความสะอาด
• งานสุขาภิบาล

งานแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ArcGIS for Public Reports


• ระบบบริการรับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง
• ระบบรับแจ้งเหตุส่วนกลาง
• ระบบรับแจ้งเหตุภายในส่วนงาน

งานป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ
ArcGIS for Emergency Management


• ระบบวางแผนการจัดการรับมือเหตุน้ำท่วม
• ระบบช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมสำหรับเจ้าหน้าที่
• ระบบให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนด้านภัยพิบัติ
• ระบบติดตามและสรุปรายงานความเสียหายจากภัยพิบัติ
• ระบบตรวจสอบเพื่อรับเงินชดเชยความเสียหายจากภัยพิบัติ

งานดับเพลิง
ArcGIS for Fire Services


• ระบบวิเคราะห์พื้นที่ให้บริการของสถานีดับเพลิง
• ระบบรับแจ้งเหตุไฟไหม้สำหรับประชาชนและบุคคลทั่วไป
• ระบบวิเคราะห์และประสานงานเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
• ระบบจัดการเงินชดเชยจากเหตุเพลิงไหม้
• ระบบจัดเก็บและสรุปรายงานข้อมูลเพลิงไหม้ย้อนหลัง

งานสวัสดิการและสังคม
ArcGIS for Social Welfare


• ระบบสำรวจข้อมูล ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ
• ระบบแผนที่ติดตามตำแหน่งและสถานะ ผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ
• ระบบยื่นคำร้องเพื่อขอเงินสนับสนุน
• ระบบสำรวจข้อมูลภาคสนาม
• ระบบแผนที่สรุปรายงานเงินสวัสดิการสังคม

งานบริการสาธารณะ
ArcGIS for Public Works


• ระบบติดตามสถานะทรัพย์สิน และรับแจ้งเหตุ
• ระบบจ่ายงานเจ้าหน้าที่ภาคสนาม (สำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม)
• ระบบจัดเก็บ และอัพเดตข้อมูลทรัพย์สิน

งานดูแลด้านการศึกษา
ArcGIS for Education


• ระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านการศึกษา
• ระบบเก็บข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน
• ระบบวิเคราะห์ด้านการศึกษาและประเมินคุณภาพของนักเรียน
• ระบบนำเข้าและแก้ไขข้อมูลผลการศึกษาเชิงพื้นที่
• ระบบสรุปรายงานข้อมูลผลการศึกษา

งานประชาสัมพันธ์
ArcGIS for Public Relations


• ระบบติดตามสถานะทรัพย์สิน และรับแจ้งเหตุ
• ระบบจ่ายงานเจ้าหน้าที่ภาคสนาม (สำหรับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม)
• ระบบจัดเก็บ และอัพเดตข้อมูลทรัพย์สิน

งานวิชาการและแผนงาน
ArcGIS for Technical Services


• ระบบรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน
• ระบบติดตามและสรุปรายงานความคิดเห็นของประชาชน
• ระบบอัพเดตรายละเอียดความคืบหน้าโครงการ
• ระบบติดตามและสรุปผลความคืบหน้าโครงการ