Smart City

Smart City

Smart City

ກ້າວໄປສູ່ຍຸກ Digital Transformation ດ້ວຍເທັກໂນໂລຍີ GIS


ໃນປະຈຸບັນລັດຖະບານໄດ້ຕະໜັກເຖີງຄວາມສຳຄັນຂອງການປ່ຽນແປງອົງກອນຜ່ານການປະສົມປະສານລະຫວ່າງເທັກໂນໂລຍີດິຈິທັດແລະກົນລະຫຍຸດທີ່ອອກແບບມາເພື່ອພັດທະນາການດຳເນີນການຂອງອົງກອນພາກລັດ ໂດຍການນຳເອົາເທັກໂນໂລຍີ GIS ມາໃຊ້ເພື່ອວິເຄາະປັນຫາວ່າມີຜົນກະທົບຕໍ່ພື້ນທີ່ນັ້ນແນວໃດ ເພື່ອການກະຈາຍໃຫ້ໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບໄດ້ລົງມືແກ້ປັນຫາຢ່າງວ່ອງໄວທັນໃຈແລະແນ່ອນ

ສ້າງຊຸມຊົນອັດສະລິຍະ

ໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີ GIS ເປັນເຄື່ອງມືໃນການວາງແຜນ ບໍລິຫານຈັດການຊຸມຊົນ ເພື່ອສົ່ງເສີມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີໃຫ້ເກີດຂື້ນໃນຊຸມຊົນ

ໃຊ້ຂໍ້ມູນເຊີງພື້ນທີ່ເປັນສູນກາງການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຂົ້າດ້ວຍກັນ

ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການເຊື່ອມໂຍງຂອງອຸປະກອນ Internet of Things (IoT) ເປັນເຄື່ອງມືໃນການຂັບເຄື່ອນການດຳເນີນງານຂອງຊຸມຊົນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນດ້ວຍເທັກໂນໂລຍີGIS ແລະຂໍ້ມູນເຊີງພື້ນທີ່ສ້າງຊຸມຊົນທີ່ປອດໄພ ເພີ່ມສັກຂະຍະພາບການເຮັດວຽກໄດ້ກະຊັບ ວ່ອງໄວ ຍິ່ງຂື້ນ ນັ້ນໝາຍເຖີງການຍົກລະບົບຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທັງປະເທດຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນດ້ວຍ

ສະໜັບສະໜຸນກິດຈະກຳຂອງຊຸມຊົນ

ການໃຫ້ບໍລິການຂອງລັດກັບປະຊາຊົນໂດຍທົ່ວໆໄປ ເຊີ່ງປະຊາຊົນໃນແຕ່ລະພື້ນທີ່ ຈະມີຄວາມຕ້ອງການບໍລິການຈາກພາກລັດແຕກຕ່າງກັນໄປ ການໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີ GIS ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພາກລັດຮູ້ເຖີງຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວປະຊາຊົນຍັງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເບິ່ງແຍງຊຸມຊົນ ໂດຍລະບົບຍັງຮອງຮັບຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນທີ່ສາມາດຮ້ອງຮຽນແຈ້ງເຫດດ່ວນເຫດຮ້າຍເຂົ້າມາໄດ້ ເພື່ອປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊົນເປັນຫຼັກເຮັດໃຫ້ການບໍລິຫານງານຂອງການປົກຄອງສ່ວນທ້ອງຖິ່ນງ່າຍແລະວ່ອງໄວຂື້ນກວ່າເກົ່າ ແລະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີຊີວິດຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີຂື້ນ

ກ້າວໄປສູ່ຍຸກ Digital Transformation ດ້ວຍເທັກໂນໂລຍີ GIS


ໃນປະຈຸບັນລັດຖະບານໄດ້ຕະໜັກເຖີງຄວາມສຳຄັນຂອງການປ່ຽນແປງອົງກອນຜ່ານການປະສົມປະສານລະຫວ່າງເທັກໂນໂລຍີດິຈິທັດແລະກົນລະຫຍຸດທີ່ອອກແບບມາເພື່ອພັດທະນາການດຳເນີນການຂອງອົງກອນພາກລັດ ໂດຍການນຳເອົາເທັກໂນໂລຍີ GIS ມາໃຊ້ເພື່ອວິເຄາະປັນຫາວ່າມີຜົນກະທົບຕໍ່ພື້ນທີ່ນັ້ນແນວໃດ ເພື່ອການກະຈາຍໃຫ້ໜ່ວຍງານທີ່ຮັບຜິດຊອບໄດ້ລົງມືແກ້ປັນຫາຢ່າງວ່ອງໄວທັນໃຈແລະແນ່ອນ

ສ້າງຊຸມຊົນອັດສະລິຍະ

ໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີ GIS ເປັນເຄື່ອງມືໃນການວາງແຜນ ບໍລິຫານຈັດການຊຸມຊົນ ເພື່ອສົ່ງເສີມມາດຕະຖານຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີໃຫ້ເກີດຂື້ນໃນຊຸມຊົນ

ໃຊ້ຂໍ້ມູນເຊີງພື້ນທີ່ເປັນສູນກາງການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຂົ້າດ້ວຍກັນ

ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການເຊື່ອມໂຍງຂອງອຸປະກອນ Internet of Things (IoT) ເປັນເຄື່ອງມືໃນການຂັບເຄື່ອນການດຳເນີນງານຂອງຊຸມຊົນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນດ້ວຍເທັກໂນໂລຍີGIS ແລະຂໍ້ມູນເຊີງພື້ນທີ່ສ້າງຊຸມຊົນທີ່ປອດໄພ ເພີ່ມສັກຂະຍະພາບການເຮັດວຽກໄດ້ກະຊັບ ວ່ອງໄວ ຍິ່ງຂື້ນ ນັ້ນໝາຍເຖີງການຍົກລະບົບຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນທັງປະເທດຢ່າງມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນດ້ວຍ

ສະໜັບສະໜຸນກິດຈະກຳຂອງຊຸມຊົນ

ການໃຫ້ບໍລິການຂອງລັດກັບປະຊາຊົນໂດຍທົ່ວໆໄປ ເຊີ່ງປະຊາຊົນໃນແຕ່ລະພື້ນທີ່ ຈະມີຄວາມຕ້ອງການບໍລິການຈາກພາກລັດແຕກຕ່າງກັນໄປ ການໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີ GIS ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພາກລັດຮູ້ເຖີງຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວປະຊາຊົນຍັງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເບິ່ງແຍງຊຸມຊົນ ໂດຍລະບົບຍັງຮອງຮັບຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນທີ່ສາມາດຮ້ອງຮຽນແຈ້ງເຫດດ່ວນເຫດຮ້າຍເຂົ້າມາໄດ້ ເພື່ອປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊົນເປັນຫຼັກເຮັດໃຫ້ການບໍລິຫານງານຂອງການປົກຄອງສ່ວນທ້ອງຖິ່ນງ່າຍແລະວ່ອງໄວຂື້ນກວ່າເກົ່າ ແລະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີຊີວິດຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີຂື້ນ