ArcGIS AEC Collections

ArcGIS AEC Collections

Smart Assets
Management
Solution

3D Modelling

Real-time Integration

Visualize a Collaboration

3D Modelling

Real-time Integration

Visualize & Collaboration

กรอบการทำงานในการสร้างและผสาน Digital twins

โลกของเราเปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ซึ่ง Digital twin มีบทบาทในการจำลอง โมเดลวัตถุของทุกสิ่ง ทั้งยังช่วยในการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ ลดความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ และช่วยในการตัดสินใจด้วยระบบอัตโนมัติสำหรับการ คาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคต นอกจากนั้น Digital twin ยังทำให้คุณได้เห็นบริบทที่ กว้างกว่าเพื่อแก้ปัญหาผ่านการสร้างความสัมพันธ์ และเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน

ทั้งนี้ พื้นฐานของ Digital twin คือเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเชิงพื้น (GIS) ที่ทำหน้าที่เชื่อมข้อมูล ระบบ โมเดล และพฤติกรรมเข้ากับบริบทเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างแบบจำลองทางดิจิทัลในแบบองค์รวมสะท้อนสภาพแวดล้อม สินทรัพย์ เครือข่าย และเมืองต่าง ๆ

Digital twin คืออะไร?

Digital twin คือการจำลองโลกเสมือนจริงครอบคลุม
วัตถุทาง กายกาพ กระบวนการ ความสัมพันธ์ และ
พฤติกรรม โดยเทคโนโลยี GIS สามารถสร้างโลก
เสมือนของธรรมชาติและสิ่งที่สร้างโดยมนุษย์ พร้อม
ผสานเข้ากับโมเดลดิจิทัลอื่น ๆ ได้อย่างไม่เหมือนใคร

เทคโนโลยี Geospatial ทำหน้าที่เชื่อมข้อมูลและระบบ
ต่าง ๆ โดย เทคโนโลยี GIS ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บและรวมข้อมูล ทั้งยังทำให้การสร้างภาพ
แบบเรียลไทม์ดียิ่งขึ้น สามารถใช้ในการ วิเคราะห์และมี
ระบบอัตโนมัติขั้นสูงสำหรับการคาดการณ์ในอนาคต
และเหมาะสำหรับการทำงานและแชร์ข้อมูลร่วมกัน

Digital twin ของท่าเรือรอตเตอร์ดัม

ท่าเรือที่มีการขนส่งหนาแน่นที่สุดของยุโรปใช้
Digital twin ในการติดตามเรือมากกว่า 80 ลำ
ต่อวัน และสินค้ากว่า 460 ล้านตันต่อปี สร้าง GDP
ของประเทศได้ถึง 3%

กรอบการทำงานในการสร้างและผสาน Digital twins

โลกของเราเปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ซึ่ง Digital twin มีบทบาทในการจำลอง โมเดลวัตถุของทุกสิ่ง ทั้งยังช่วยในการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ ลดความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ และช่วยในการตัดสินใจด้วยระบบอัตโนมัติสำหรับการ คาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคต นอกจากนั้น Digital twin ยังทำให้คุณได้เห็นบริบทที่ กว้างกว่าเพื่อแก้ปัญหาผ่านการสร้างความสัมพันธ์ และเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน

ทั้งนี้ พื้นฐานของ Digital twin คือเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเชิงพื้น (GIS) ที่ทำหน้าที่เชื่อมข้อมูล ระบบ โมเดล และพฤติกรรมเข้ากับบริบทเชิงพื้นที่ เพื่อสร้างแบบจำลองทางดิจิทัลในแบบองค์รวมสะท้อนสภาพแวดล้อม สินทรัพย์ เครือข่าย และเมืองต่าง ๆ

3D Modelling

การสร้าง Digital Twins เป็นการทำแบบจำลอง 3 มิติ ขึ้นมา โดยการรวมข้อมูลทั้ง โครงสร้างของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง หรือระบบสาธารณูปโภค เข้ากับข้อมูล GIS เช่น สิ่งแวดล้อม ทิศทางลม หรือชั้นดิน เป็นต้น เพื่อเห็นภาพรวมของโครงการและ สภาพแวดล้อมได้ชัดเจน ยิ่งขึ้น

จำลองทัศนียภาพของบริบทเมือง (Context) พร้อม Texture อาคารเสมือนจริงด้วย เทคนิคการสร้างโมเดลแบบ Procedural Modelling หรือการสร้างโมเดลจากชุดคำสั่ง พร้อมกันครั้งละหลายๆ อาคาร ด้วยโปรแกรม ArcGIS CityEngine

ArcGIS CityEngine เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ได้อย่าง รวดเร็ว การทำงานของ ArcGIS CityEngine จะไม่ได้เน้นเป็นการขึ้นโมเดลทีละอาคาร แต่ละเป็นการทำงานแบบ Rule Base Modelling กล่าวคือ เป็นการดึงข้อกำหนดมาเป็น เงื่อนไขในการจำลองอาคาร 3 มิติ โดยรายละเอียดของอาคารจะขึ้นอยู่กับรายละเอียดใน Rule Base นั้นๆ ซึ่งสามารถสร้างแบบจำลองอาคาร 3 มิติ ขึ้นมาพร้อมกันหลายๆ แบบ ในระดับ Massive Scale ซึ่งนอกจากอาคารแล้ว ArcGIS CityEngine ยังสามารถ จำลองรายละเอียดของสภาพแวดล้อมให้เป็น 3 มิติได้ด้วย เช่น ถนน, น้ำ, ภูมิทัศน์ เป็นต้น

3D Modelling

การสร้าง Digital Twins เป็นการทำแบบจำลอง 3 มิติ ขึ้นมา โดยการรวมข้อมูลทั้ง โครงสร้างของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง หรือระบบสาธารณูปโภค เข้ากับข้อมูล GIS เช่น สิ่งแวดล้อม ทิศทางลม หรือชั้นดิน เป็นต้น เพื่อเห็นภาพรวมของโครงการและ สภาพแวดล้อมได้ชัดเจน ยิ่งขึ้น

จำลองทัศนียภาพของบริบทเมือง (Context) พร้อม Texture อาคารเสมือนจริงด้วย เทคนิคการสร้างโมเดลแบบ Procedural Modelling หรือการสร้างโมเดลจากชุดคำสั่ง พร้อมกันครั้งละหลายๆ อาคาร ด้วยโปรแกรม ArcGIS CityEngine

ArcGIS CityEngine

เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ได้อย่าง รวดเร็ว การทำงานของ ArcGIS CityEngine จะไม่ได้เน้นเป็นการขึ้นโมเดลทีละอาคาร แต่ละเป็นการทำงานแบบ Rule Base Modelling กล่าวคือ เป็นการดึงข้อกำหนดมาเป็น เงื่อนไขในการจำลองอาคาร 3 มิติ โดยรายละเอียดของอาคารจะขึ้นอยู่กับรายละเอียดใน Rule Base นั้นๆ ซึ่งสามารถสร้างแบบจำลองอาคาร 3 มิติ ขึ้นมาพร้อมกันหลายๆ แบบ ในระดับ Massive Scale ซึ่งนอกจากอาคารแล้ว ArcGIS CityEngine ยังสามารถ จำลองรายละเอียดของสภาพแวดล้อมให้เป็น 3 มิติได้ด้วย เช่น ถนน, น้ำ, ภูมิทัศน์ เป็นต้น

Drone collection

การนำเทคโนโลยีโดรน มาบินเก็บข้อมูล เพื่อใช้ประกอบในการใช้สร้าง Digital Twins ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยข้อมูลที่ได้จากโดรนสามารถนำมาใช้จำลองสภาพจริงของพื้นที่ ที่เรามองเห็น รวมถึงวัตถุต่างๆ ที่อยู่บนผิวดิน เช่นพวก อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ หรือสภาพภูมิประเทศของโครงการ รวมทั้งใช้สร้างแผนที่ หรือจำลองชั้นข้อมูล 3 มิติ ของพื้นที่ โดยจะใช้แอปพลิเคชันทั้งหมด 2 ตัว คือ
ArcGIS Drone2Map และ Site Scan for ArcGIS

Drone collection

การนำเทคโนโลยีโดรน มาบินเก็บข้อมูล เพื่อใช้ประกอบในการใช้สร้าง Digital Twins ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยข้อมูลที่ได้จากโดรนสามารถนำมาใช้จำลองสภาพจริงของพื้นที่ ที่เรามองเห็น รวมถึงวัตถุต่างๆ ที่อยู่บนผิวดิน เช่นพวก อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ หรือสภาพภูมิประเทศของโครงการ รวมทั้งใช้สร้างแผนที่ หรือจำลองชั้นข้อมูล 3 มิติ ของพื้นที่ โดยจะใช้แอปพลิเคชันทั้งหมด 2 ตัว คือ
ArcGIS Drone2Map และ Site Scan for ArcGIS

การนำเทคโนโลยี Geo-Enabled หรือการนำ GIS มาทำงานร่วมกับ BIM (Building Information Modeling) โดยการใช้แบบจำลอง 3 มิติ มาประมวลผลร่วมกับข้อมูล ด้าน GIS เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของโครงการกับบริบทของพื้นที่ และเพื่อวิเคราะห์ ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสร้างโครงการหรือผลกระทบภายนอกต่อโครงการ เป็นประโยชน์ในบริหารจัดการสินทรัพย์ของโครงการในภาพรวม

การนำเทคโนโลยี Geo-Enabled หรือการนำ GIS มาทำงานร่วมกับ BIM (Building Information Modeling) โดยการใช้แบบจำลอง 3 มิติ มาประมวลผลร่วมกับข้อมูล ด้าน GIS เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของโครงการกับบริบทของพื้นที่ และเพื่อวิเคราะห์ ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสร้างโครงการหรือผลกระทบภายนอกต่อโครงการ เป็นประโยชน์ในบริหารจัดการสินทรัพย์ของโครงการในภาพรวม

Real-time Integration

เมื่อเชื่อมต่อเชื่อมต่อแบบจำลอง 3 มิติ เข้ากับข้อมูล Real-Time จาก IoT Sensors ต่างๆ จะทำให้ Digital Twin มีความสมบูรณ์ขึ้นในแง่ของการที่ช่วยให้เห็นสถานการณ์ ภายในโครงการได้แบบ Real-Time ลดปัญหาความผิดพลาด และจัดการสินทรัพย์ ในโครงการได้ดียิ่งขึ้น

ด้วย ArcGIS Velocity ทำให้เกิดการเชื่อมต่อกับ Sensor หรือ IoT สามารถประมวลผล แสดงภาพ และวิเคราะห์ฟีดข้อมูลได้แบบ Real-Time และจัดเก็บ ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึก ด้วยเครื่องมือพร้อมใช้งาน ซึ่งรองรับปริมาณข้อมูล อย่างยืดหยุ่นตามการใช้งาน

Real-time Integration

เมื่อเชื่อมต่อเชื่อมต่อแบบจำลอง 3 มิติ เข้ากับข้อมูล Real-Time จาก IoT Sensors ต่างๆ จะทำให้ Digital Twin มีความสมบูรณ์ขึ้นในแง่ของการที่ช่วยให้เห็นสถานการณ์ ภายในโครงการได้แบบ Real-Time ลดปัญหาความผิดพลาด และจัดการสินทรัพย์ ในโครงการได้ดียิ่งขึ้น

ด้วย ArcGIS Velocity ทำให้เกิดการเชื่อมต่อกับ Sensor หรือ IoT สามารถประมวลผล แสดงภาพ และวิเคราะห์ฟีดข้อมูลได้แบบ Real-Time และจัดเก็บ ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึก ด้วยเครื่องมือพร้อมใช้งาน ซึ่งรองรับปริมาณข้อมูล อย่างยืดหยุ่นตามการใช้งาน

Visualize & Collaboration

แสดงผลแบบจำลอง 3 มิติ Digital Twins ทั้งในแง่ของภาพรวมโครงการ และประสบการณ์ที่เหมือนได้เข้าไปอยู่ ณ สถานที่นั้นจริงๆ รวมถึงการแชร์ข้อมูลให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องเข้าถึง และสามารถจัดการกับข้อมูลได้ง่าย และสะดวก

ด้วยความสามารถของแอปพลิเคชันพร้อมใช้งานต่างๆ ที่สามารถแสดงผลโมเดล 3 มิติของโครงการ ร่วมกับข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ โดยข้อมูลจะมีความ interactive และสามารถอัปเดตได้แบบเรียลไทม์ ในกรณีที่เราเก็บค่าสถิติตัวเลขจากอุปกรณ์ Sensor ต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถแสดงผลร่วมกับโมเดล BIM โดยเราสามารถ ปิดเปิดชั้นของ อาคาร ดูรายละเอียดต่างๆ ภายในได้

Visualize & Collaboration

แสดงผลแบบจำลอง 3 มิติ Digital Twins ทั้งในแง่ของภาพรวมโครงการ และประสบการณ์ที่เหมือนได้เข้าไปอยู่ ณ สถานที่นั้นจริงๆ รวมถึงการแชร์ข้อมูลให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องเข้าถึง และสามารถจัดการกับข้อมูลได้ง่าย และสะดวก

ด้วยความสามารถของแอปพลิเคชันพร้อมใช้งานต่างๆ ที่สามารถแสดงผลโมเดล 3 มิติของโครงการ ร่วมกับข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ โดยข้อมูลจะมีความ interactive และสามารถอัปเดตได้แบบเรียลไทม์ ในกรณีที่เราเก็บค่าสถิติตัวเลขจากอุปกรณ์ Sensor ต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถแสดงผลร่วมกับโมเดล BIM โดยเราสามารถ ปิดเปิดชั้นของ อาคาร ดูรายละเอียดต่างๆ ภายในได้

ArcGIS Indoor

ระบบแผนที่ภายในอาคาร เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการแสดงผล วิเคราะห์ และบริหาร จัดการข้อมูลภายในอาคาร ใช้ข้อมูลของอาคารจาก CAD และ BIM ในการสร้างแผนผัง และเก็บรวบรวมข้อมูลของส่วนประกอบต่างๆ ของอาคาร สามารถค้นหา กรองข้อมูล คำนวณหาเส้นทางหรือนำทาง รวมถึงนำมาวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ต่างๆ ที่อยู่ภายในอาคาร การจัดการพื้นที่ภายในอาคาร เป็นต้น

ArcGIS 360 VR

สำหรับการสร้างโลกดิจิทัล ทั้งสภาพแวดล้อมและวัตถุต่าง ๆ ผู้ใช้งานสามารถสัมผัส ประสบการณ์ ในโลกเสมือนได้ผ่านอุปกรณ์สวมใส่ VR โดยให้ความรู้สึกเหมือนไปยืนที่ ตำแหน่งนั้นๆ แบบพาโนรามา 360 องศา

ArcGIS Indoor

ระบบแผนที่ภายในอาคาร เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการแสดงผล วิเคราะห์ และบริหาร จัดการข้อมูลภายในอาคาร ใช้ข้อมูลของอาคารจาก CAD และ BIM ในการสร้างแผนผัง และเก็บรวบรวมข้อมูลของส่วนประกอบต่างๆ ของอาคาร สามารถค้นหา กรองข้อมูล คำนวณหาเส้นทางหรือนำทาง รวมถึงนำมาวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์ต่างๆ ที่อยู่ภายในอาคาร การจัดการพื้นที่ภายในอาคาร เป็นต้น

ArcGIS 360 VR

สำหรับการสร้างโลกดิจิทัล ทั้งสภาพแวดล้อมและวัตถุต่าง ๆ ผู้ใช้งานสามารถสัมผัส ประสบการณ์ ในโลกเสมือนได้ผ่านอุปกรณ์สวมใส่ VR โดยให้ความรู้สึกเหมือนไปยืนที่ ตำแหน่งนั้นๆ แบบพาโนรามา 360 องศา