Retail

Retail

ในยุคของ Digital Transformation เทคโนโลยี Geographic Information System (GIS) มีบทบาทสำคัญในการนำ Location หรือข้อมูลเชิงตำแหน่ง มาเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์เพื่อสร้างมุมมองเชิงพื้นที่รูปแบบใหม่ และเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้เข้าใจข้อมูลในเชิงลึก ช่วยประกอบการตัดสินใจ และสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

 
 สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ คือ ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลประชากร ข้อมูลทางธุรกิจ ยอดขาย ผลกำไร ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค หรือแม้กระทั่งข้อมูลสภาพแวดล้อมโดยรอบ ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจ ประกอบกับการใช้ ArcGIS Platform มาเป็นเครื่องมือด้านภูมิสารสนเทศอัจฉริยะ มีความโดดเด่นในเรื่องของ Location Intelligence หรือ การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ๆ สามารถสร้างผลลัพธ์การวิเคราะห์ที่ทำให้เราเข้าใจในความสัมพันธ์ การเชื่อมโยงของข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้น เริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ แบ่งปันไปจนถึงการเข้าถึงข้อมูลหรือการบูรณาการข้อมูลแบบ Real-Time ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถตอบโจทย์การวิเคราะห์ทางธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น ธุรกิจด้านการให้บริการสาธารณูปโภค ธุรกิจร้านขายปลีก อสังหาริมทรัพย์ การขนส่งสินค้าและอื่นๆ อีกมากมาย

Location Intelligence for Business
มาพร้อมกับ 4 โซลูชัน ที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ


MARKET PLANNING AND SITE ANALYSIS

การวิเคราะห์เพื่อช่วยวางแผนการตลาดจากการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Target Market) โดยการรวบรวมข้อมูลปัจจัยต่างๆ ที่ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สนใจ เช่น ช่วงอายุของประชากร กำลังการซื้อสินค้าแต่ละประเภท และรายได้ ในพื้นที่นั้นๆ นำมาวิเคราะห์และแสดงผลบนแผนที่ ทำให้เห็นว่าพื้นที่ใดที่มีปัจจัยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์เพื่อหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจในการเปิดปิดสาขา ในรูปแบบ Weighted Scoring หรือการคำนวณค่าแบบถ่วงน้ำหนักตามปัจจัยในแต่ละพื้นที่ เช่น ตำแหน่งลูกค้า ที่อยู่อาศัย การเข้าถึงสถานที่ ตำแหน่งของคู่แข่ง และอื่นๆ

FIELD MARKET DATA COLLECTION

เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการตลาด การมีฐานข้อมูลทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญ ArcGIS มีเครื่องมือที่ใช้สำหรับการลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลทางการตลาด เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า ความต้องการของสินค้าในพื้นที่ ให้เห็นถึงประเด็นที่ส่งผลต่อการขายและช่วยในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด รวมทั้งยังสามารถเก็บตำแหน่งกลุ่มตัวอย่างการสำรวจเพื่อใช้เป็นตัวอย่างข้อมูลประชากรในการวิเคราะห์ส่วนอื่น ๆ เพิ่มเติม ใช้งานได้บนทุกๆ อุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น Smart Phone, Tablet และ iPad

ZONE PLANNING

เพิ่มศักยภาพการให้บริการด้วยการวิเคราะห์ Trade Area หรือพื้นที่การให้บริการ โดยการกำหนดเงื่อนไขพื้นที่การให้บริการให้ครอบคลุมตามระยะทางหรือระยะเวลา สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่โดยรอบของตำแหน่งร้านค้าหรือพื้นที่ให้บริการ แสดงจำนวนคู่แข่งที่อยู่ภายในพื้นที่ รวมทั้งการวิเคราะห์ Gap Analysis หรือการหาพื้นที่การขายและการให้บริการที่ยังไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งขอบเขตพื้นที่การขาย Territory Design สำหรับทีม Sale สามารถกำหนดจำนวนลูกค้าที่เท่าๆ กันในแต่ละเขต หรือกำหนดระยะทางจากตำแหน่งสาขา เพื่อบริหารการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

DATA EXPLORATORY ANALYSIS

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ และช่วยวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการสร้างตลาดใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ด้วยการนำ Location มาประกอบกับข้อมูลทางธุรกิจ เพื่อให้เห็นข้อมูลในมุมมองใหม่ๆ เช่น การกระจายตัวหรือการกระจุกตัวของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา ความสัมพันธ์ระหว่างยอดขายกับทำเลที่ตั้ง เป็นต้น  อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อหาความสัมพันธ์เชิงสถิติ เช่น การนำข้อมูลประเภทของสินค้าและยอดขายตั้งแต่อดีตจนถึงช่วงเวลาปัจจุบัน มาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อคาดการณ์ยอดขายของตำแหน่งที่สนใจ หรือดูพื้นที่ที่มีแนวโน้มที่ดี

ในยุคของ Digital Transformation เทคโนโลยี Geographic Information System (GIS) มีบทบาทสำคัญในการนำ Location หรือข้อมูลเชิงตำแหน่ง มาเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์เพื่อสร้างมุมมองเชิงพื้นที่รูปแบบใหม่ และเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้เข้าใจข้อมูลในเชิงลึก ช่วยประกอบการตัดสินใจ และสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ คือ ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลประชากร ข้อมูลทางธุรกิจ ยอดขาย ผลกำไร ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค หรือแม้กระทั่งข้อมูลสภาพแวดล้อมโดยรอบ ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจ ประกอบกับการใช้ ArcGIS Platform มาเป็นเครื่องมือด้านภูมิสารสนเทศอัจฉริยะ มีความโดดเด่นในเรื่องของ Location Intelligence หรือ การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ๆ สามารถสร้างผลลัพธ์การวิเคราะห์ที่ทำให้เราเข้าใจในความสัมพันธ์ การเชื่อมโยงของข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้น เริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ แบ่งปันไปจนถึงการเข้าถึงข้อมูลหรือการบูรณาการข้อมูลแบบ Real-Time ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถตอบโจทย์การวิเคราะห์ทางธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น ธุรกิจด้านการให้บริการสาธารณูปโภค ธุรกิจร้านขายปลีก อสังหาริมทรัพย์ การขนส่งสินค้าและอื่นๆอีกมากมาย

Location Intelligence for Business
มาพร้อมกับ 4 โซลูชัน ที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ


MARKET PLANNING AND SITE ANALYSIS

การวิเคราะห์เพื่อช่วยวางแผนการตลาดจากการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Target Market) โดยการรวบรวมข้อมูลปัจจัยต่างๆ ที่ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สนใจ เช่น ช่วงอายุของประชากร กำลังการซื้อสินค้าแต่ละประเภท และรายได้ ในพื้นที่นั้นๆ นำมาวิเคราะห์และแสดงผลบนแผนที่ ทำให้เห็นว่าพื้นที่ใดที่มีปัจจัยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์เพื่อหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจในการเปิดปิดสาขา ในรูปแบบ Weighted Scoring หรือการคำนวณค่าแบบถ่วงน้ำหนักตามปัจจัยในแต่ละพื้นที่ เช่น ตำแหน่งลูกค้า ที่อยู่อาศัย การเข้าถึงสถานที่ ตำแหน่งของคู่แข่ง และอื่นๆ

FIELD MARKET DATA COLLECTION

เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการตลาด การมีฐานข้อมูลทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและตรงเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญ ArcGIS มีเครื่องมือที่ใช้สำหรับการลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลทางการตลาด เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า ความต้องการของสินค้าในพื้นที่ ให้เห็นถึงประเด็นที่ส่งผลต่อการขายและช่วยในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด รวมทั้งยังสามารถเก็บตำแหน่งกลุ่มตัวอย่างการสำรวจเพื่อใช้เป็นตัวอย่างข้อมูลประชากรในการวิเคราะห์ส่วนอื่น ๆ เพิ่มเติม ใช้งานได้บนทุกๆ อุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น Smart Phone, Tablet และ iPad

ZONE PLANNING

เพิ่มศักยภาพการให้บริการด้วยการวิเคราะห์ Trade Area หรือพื้นที่การให้บริการ โดยการกำหนดเงื่อนไขพื้นที่การให้บริการให้ครอบคลุมตามระยะทางหรือระยะเวลา สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่โดยรอบของตำแหน่งร้านค้าหรือพื้นที่ให้บริการ แสดงจำนวนคู่แข่งที่อยู่ภายในพื้นที่ รวมทั้งการวิเคราะห์ Gap Analysis หรือการหาพื้นที่การขายและการให้บริการที่ยังไม่สามารถครอบคลุมถึงได้ นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งขอบเขตพื้นที่การขาย Territory Design สำหรับทีม Sale สามารถกำหนดจำนวนลูกค้าที่เท่าๆ กันในแต่ละเขต หรือกำหนดระยะทางจากตำแหน่งสาขา เพื่อบริหารการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

DATA EXPLORATORY ANALYSIS

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ และช่วยวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการสร้างตลาดใหม่ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ด้วยการนำ Location มาประกอบกับข้อมูลทางธุรกิจ เพื่อให้เห็นข้อมูลในมุมมองใหม่ๆ เช่น การกระจายตัวหรือการกระจุกตัวของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา ความสัมพันธ์ระหว่างยอดขายกับทำเลที่ตั้ง เป็นต้น  อีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อหาความสัมพันธ์เชิงสถิติ เช่น การนำข้อมูลประเภทของสินค้าและยอดขายตั้งแต่อดีตจนถึงช่วงเวลาปัจจุบัน มาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อคาดการณ์ยอดขายของตำแหน่งที่สนใจ หรือดูพื้นที่ที่มีแนวโน้มที่ดี