Public Safety

Public Safety

Solution


Emergency Communication

เทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศกับการพัฒนาไปอีกขั้นของระบบรับแจ้งเหตุ

ArcGIS Platform มีส่วนช่วยสนับสนุนระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน สนับสนุนการส่งข้อมูลพิกัดตำแหน่งบนแผนที่เบื้องต้น เพื่อสั่งการรถพยาบาล ศูนย์ควบคุมตำรวจสายตรวจ หรือศูนย์ดับเพลิงที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว พร้อมแนะนำเส้นทาง เพื่อย่นระยะเวลาในการกู้ชีพและกู้ภัยได้มากขึ้น

Emergency Management
โซลูชันสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย ประเมินพื้นที่เสี่ยง และตอบสนองต่อสถานกาณ์ได้ทันทีก่อนการเกิดเหตุ

ความปลอดภัย และการลดความเสี่ยงของชุมชน ในสถานการณ์ “NEW NORMAL” นั้นต้องอาศัยวิธีการที่ทันสมัยในการทำความเข้าใจ หน่วยงานทั่วโลกพึ่งพาเทคโนโลยีของ Esri ในการวางแผนและบรรเทาสาธารณภัยที่ซับซ้อน รวมทั้งประสานงานการเผชิญเหตุและการฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ ด้วยโซลูชันด้านแผนที่สนับสนุนการจัดการสาธารณภัย คุณจะพัฒนาและเข้าใจกับความเสี่ยงในสาธารณภัยรูปแบบใหม่และเกาะติดเหตุกาณ์แบบ Real-Time เพื่อช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

Fire Rescue and EMS

โซลูชันสนันสนุนงานดับเพลิง กู้ชีพและกู้ภัย เพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของหน่วยงานในการรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆได้

เหตุการณ์ฉุกเฉินได้คร่าชีวิต และ สามารถทำลายอาคารบ้านเรือนต่างๆ อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรที่ และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ได้เพิ่มผลกระทบของเหตุการณ์เหล่านี้ นับวันงานด้านดับเพลิง กู้ชีพ และ กู้ภัย มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ทำให้สูญเสีย งบประมาณในพื้นที่จำนวนมาก

Crime Analysis

โซลูชันสนับสนุนการวิเคราะห์อาชญากรรม

การวิเคราะห์รูปแบบอาชญากรรมที่เกิดขึ้น การจัดการปฏิบัติการพิเศษ หรือ สายตรวจที่ลงพื้นที่ไปตรวจในพื้นที่ต่างๆ เทคโนโลยีแผนที่จะสนับสนุนให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้มากขึ้น โดยผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (GIS) จะทำให้การวางแผนมีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติได้จริง ช่วยให้บุคลากรมีความเข้าใจในสถานการณ์แบบ Real-Time รวมทั้งสนับสนุนการตัดสินใจที่ดีขึ้น

Solution


Emergency Communication

เทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศกับการพัฒนาไปอีกขั้นของระบบรับแจ้งเหตุ

ArcGIS Platform มีส่วนช่วยสนับสนุนระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน สนับสนุนการส่งข้อมูลพิกัดตำแหน่งบนแผนที่เบื้องต้น เพื่อสั่งการรถพยาบาล ศูนย์ควบคุมตำรวจสายตรวจ หรือศูนย์ดับเพลิงที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว พร้อมแนะนำเส้นทาง เพื่อย่นระยะเวลาในการกู้ชีพและกู้ภัยได้มากขึ้น

Emergency Management
โซลูชันสนับสนุนการจัดการสาธารณภัย ประเมินพื้นที่เสี่ยง และตอบสนองต่อสถานกาณ์ได้ทันทีก่อนการเกิดเหตุ

ความปลอดภัย และการลดความเสี่ยงของชุมชน ในสถานการณ์ “NEW NORMAL” นั้นต้องอาศัยวิธีการที่ทันสมัยในการทำความเข้าใจ หน่วยงานทั่วโลกพึ่งพาเทคโนโลยีของ Esri ในการวางแผนและบรรเทาสาธารณภัยที่ซับซ้อน รวมทั้งประสานงานการเผชิญเหตุและการฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ ด้วยโซลูชันด้านแผนที่สนับสนุนการจัดการสาธารณภัย คุณจะพัฒนาและเข้าใจกับความเสี่ยงในสาธารณภัยรูปแบบใหม่และเกาะติดเหตุกาณ์แบบ Real-Time เพื่อช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

Fire Rescue and EMS

โซลูชันสนันสนุนงานดับเพลิง กู้ชีพและกู้ภัย เพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของหน่วยงานในการรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆได้

เหตุการณ์ฉุกเฉินได้คร่าชีวิต และ สามารถทำลายอาคารบ้านเรือนต่างๆ อีกทั้งการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรที่ และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ได้เพิ่มผลกระทบของเหตุการณ์เหล่านี้ นับวันงานด้านดับเพลิง กู้ชีพ และ กู้ภัย มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ทำให้สูญเสีย งบประมาณในพื้นที่จำนวนมาก

Crime Analysis

โซลูชันสนับสนุนการวิเคราะห์อาชญากรรม

การวิเคราะห์รูปแบบอาชญากรรมที่เกิดขึ้น การจัดการปฏิบัติการพิเศษ หรือ สายตรวจที่ลงพื้นที่ไปตรวจในพื้นที่ต่างๆ เทคโนโลยีแผนที่จะสนับสนุนให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้มากขึ้น โดยผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (GIS) จะทำให้การวางแผนมีประสิทธิภาพและสามารถปฏิบัติได้จริง ช่วยให้บุคลากรมีความเข้าใจในสถานการณ์แบบ Real-Time รวมทั้งสนับสนุนการตัดสินใจที่ดีขึ้น