Health and Human Services

Health and Human Services

ArcGIS for Health
Solutions ที่ตอบโจทย์การทำงานทางด้านสาธารณสุขระดับองค์กร

ArcGIS for Health Care

ระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยในรูปแบบของแผนที่ ช่วยในการบริหารจัดการการเข้าถึงหน่วยบริการ ทางด้านสาธารณสุข และการใช้ทรัพยากรด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ
• เลือกรูปแบบการแสดงผลข้อมูลตำแหน่งเพื่อเป็นพื้นฐานในการคาดการณ์รูปแบบการแพร่กระจายของโรคต่างๆ
• วิเคราะห์การเข้าถึงหน่วยบริการทางด้านสาธารณสุข โดยคำนวณจากระยะเวลา หรือระยะทางที่ใช้ในการเดินทางจากตำแหน่งที่พำนักของผู้ป่วยเพื่อประเมินความพร้อมในการให้บริการทางด้านสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่
• วิเคราะห์พื้นที่รับผิดชอบ เพื่อวางแผนการจัดสรรอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ หรือจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้ประชาชนในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก

ArcGIS for Disease Planning

เครื่องมือในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
• สามารถกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของโรคเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ความชื้นในอากาศ ปริมาณแสงแดด เป็นต้น
• นำเสนอผลลัพธ์การวิเคราะห์บนแผนที่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการวางแผนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่อไปได้

ArcGIS for Emergency Management

Workflow การจัดการรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ช่วยขั้นตอนที่ซับซ้อน ลดเวลาในการแจ้งข้อมูล เพิ่มความถูกต้อง แม่นยำของตำแหน่งผู้ประสบเหตุ และค้นหาเส้นทางไปยังตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ระบบการแจ้งเหตุไม่ยุ่งยากซับซ้อน และสามารถส่งพิกัดของผู้แจ้งเหตุได้ทันทีผ่าน Smart phone
• เครื่องมือในการจ่ายงานไปยังหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่อยู่ใกล้เคียงกับตำแหน่งที่เกิดเหตุ เพื่อช่วยผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที

ArcGIS for Health
Solutions ที่ตอบโจทย์การทำงานทางด้านสาธารณสุขระดับองค์กร

ArcGIS for Health Care

ระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยในรูปแบบของแผนที่ ช่วยในการบริหารจัดการการเข้าถึงหน่วยบริการ ทางด้านสาธารณสุข และการใช้ทรัพยากรด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ
• เลือกรูปแบบการแสดงผลข้อมูลตำแหน่งเพื่อเป็นพื้นฐานในการคาดการณ์รูปแบบการแพร่กระจายของโรคต่างๆ
• วิเคราะห์การเข้าถึงหน่วยบริการทางด้านสาธารณสุข โดยคำนวณจากระยะเวลา หรือระยะทางที่ใช้ในการเดินทางจากตำแหน่งที่พำนักของผู้ป่วยเพื่อประเมินความพร้อมในการให้บริการทางด้านสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่
• วิเคราะห์พื้นที่รับผิดชอบ เพื่อวางแผนการจัดสรรอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ หรือจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้ประชาชนในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก

ArcGIS for Disease Planning

เครื่องมือในการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
• สามารถกำหนดปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของโรคเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ความชื้นในอากาศ ปริมาณแสงแดด เป็นต้น
• นำเสนอผลลัพธ์การวิเคราะห์บนแผนที่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการวางแผนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่อไปได้

ArcGIS for Emergency Management

Workflow การจัดการรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ช่วยขั้นตอนที่ซับซ้อน ลดเวลาในการแจ้งข้อมูล เพิ่มความถูกต้อง แม่นยำของตำแหน่งผู้ประสบเหตุ และค้นหาเส้นทางไปยังตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ระบบการแจ้งเหตุไม่ยุ่งยากซับซ้อน และสามารถส่งพิกัดของผู้แจ้งเหตุได้ทันทีผ่าน Smart phone
• เครื่องมือในการจ่ายงานไปยังหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่อยู่ใกล้เคียงกับตำแหน่งที่เกิดเหตุ เพื่อช่วยผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที