Electric

Electric

Electric
Geometric Networks

ເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດງານດ້ານສາທາລະນູປະໂພກດ້ວຍ GIS


ຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງເປັນພື້ນຖານຕຳແໜ່ງສຳລັບລະບົບສາທາລະນູປະໂພກໄຟຟ້າ ຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງທີ່ສຳຄັນ ພ້ອມການເຮັດແຜນທີ່ຊັັ້ນສູງແລະການວິເຄາະເຊີງພື້ນທີ່ແບບ Real-time ທີ່ຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບການດຳເນີນງານ ຕັ້ງແຕ່ການເຮັດວຽກພາກສະໜາມໄປຈົນເຖີງການເຮັດວຽກໃນສຳນັກງານ ອີກທັງຍັງຊ່ວຍສະໜັບສະໜຸນການຕັດສິນໃຈໃຫ້ກັບຜູ້ບໍລິຫານໄດ້ດີຍິ່ງຂື້ນ

ເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນຮ່ວມກັນທັງອົງກອນ

ເຊື່ອມຕໍ່ທຸກຄົນໃນອົງກອນດ້ວຍແຜນທີ່ແລະຂໍ້ມູນ ສາມາດເບິ່ງສິນຊັບ ແຜນງານ ປັນຫາການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບແລະພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງເພື່ອຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບການດຳເນີນງານໄດ້ດີຍິ່ງຂື້ນ

ຕິດຕາມສະຖານະການໄດ້ແບບ Real-time

ຕິດຕາມຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດ ການລາຍງານໃນທ້ອງຖະໜົນ ສິນຊັບ ລວມເຖີງເຫດໄພພິບັດໄດ້ແບບ Real-time – ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈໄດ້ດີຍິ່ງຂື້ນ

ການວິເຄາະທີ່ມີປະສິດທິພາບ

ສະແດງຄວາມສຳພັນຂອງຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ: ພື້ນທີ່ທີ່ມີການໃຊ້ງານຫຼາຍເປັນພື້ນທີ່ທີມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພພິບັດລວມທັງຍັງຊ່ວຍກວດສອບປັນຫາກ່ອນທີ່ຈະເກີດຂື້ນ

ການປະຍຸກໃຊ້ງານ GIS ໃນທຸລະກິດດ້ານສາທາລະນູປະໂພກໄຟຟ້າ

ສາມາດປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງລະບົບເຄືອຂ່າຍໄດ້

ພະນັກງານສາມາດລະບຸພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດການຂັດຂ້ອງຂອງກະແສໄຟຟ້າ ເຊັ່ນ ລະບຸພື້ນທີ່ທີ່ມີການຕັດແຕ່ງຕົ້ນໄມ້ໃນແຜນທີ່ ເຊີ່ງພະນັກງານພາກສະໜາມຈະເປັນພື້ນທີ່ທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເກີດການຂັດຂ້ອງໄດ້ ແລະພື້ນທີ່ຕົ້ນໄມ້ຮົກອາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ກັບສາຍໄຟຟ້າ

ການປະຍຸກໃຊ້ງານ GIS ໃນທຸລະກິດດ້ານສາທາລະນູປະໂພກໄຟຟ້າ

ແຜນທີ່ແບບ Real-time ຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານວາງແຜນລ່ວງໜ້າໃນການບຳລຸງຮັກສາ

ວິເຄາະແລະຄາດການລ່ວງໜ້າເຖີງຄວາມເສຍຫາຍຂອງສິນຊັບແລະວາງແຜນລ່ວງໜ້າໃນການແກ້ໄຟຟ້າຂັດຂ້ອງໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ

ການປະຍຸກໃຊ້ງານ GIS ໃນທຸລະກິດດ້ານສາທາລະນູປະໂພກໄຟຟ້າ

ວິເຄາະຂໍ້ມູນເພື່ອກຳນົດພື້ນທີ່ທີ່ມຄວາມສ່ຽງສູງໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ

ແຜນທີ Heat Map ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພື້ນທີ່ໃດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຂັດຂ້ອງຂອງກະແສໄຟຟ້າຫຼາຍທີ່ສຸດ ດ້ວຍການໃຊ້ຂໍ້ມູນເຊີງເລິກທີ່ໄດ້ຈາກການວິເຄາະເຊີງພື້ນທີ່ ເຊີງເຈົ້າໜ້າທີ່ສາມາດກຽມແຜນທີ່ ກຽມພ້ອມໃນການເຂົ້າແກ້ປັນຫາ

ການປະຍຸກໃຊ້ງານ GIS ໃນທຸລະກິດດ້ານສາທາລະນູປະໂພກໄຟຟ້າ

ເຂົ້າເຖີງພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ

ຂໍ້ມູນແບບ Real-time ແລະຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດ ເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກແລະຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກໄດ້ດີຂື້ນ ຜູ້ຈັດການສາມາດສົ່ງທີມງານໄປລົງພື້ນທີ່ກ່ອນເກີດປັນຫາໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວว

ການປະຍຸກໃຊ້ງານ GIS ໃນທຸລະກິດດ້ານສາທາລະນູປະໂພກໄຟຟ້າ

ເພີ່່ມສັກຂະຍະພາບໃນການສ້ອມບຸລຸງຮັກສາໄດ້ດີຍິ່ງຂື້ນ

ດຳເນີນການສ້ອມບຳລຸງແລະຮັກສາໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ຊ່ວຍຫຼຸດຊົ່ວໂມງການເຮັດວຽກແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການເຮັດວຽກລ່ວງເວລາຂອງພະນັກງານ ລວມເຖີງຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນອົງກອນ

ເພີ່ມຂີດຄວາມສາມາດງານດ້ານສາທາລະນູປະໂພກດ້ວຍ GIS


ຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງເປັນພື້ນຖານຕຳແໜ່ງສຳລັບລະບົບສາທາລະນູປະໂພກໄຟຟ້າ ຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຂໍ້ມູນຕຳແໜ່ງທີ່ຕັ້ງທີ່ສຳຄັນ ພ້ອມການເຮັດແຜນທີ່ຊັັ້ນສູງແລະການວິເຄາະເຊີງພື້ນທີ່ແບບ Real-time ທີ່ຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບການດຳເນີນງານ ຕັ້ງແຕ່ການເຮັດວຽກພາກສະໜາມໄປຈົນເຖີງການເຮັດວຽກໃນສຳນັກງານ ອີກທັງຍັງຊ່ວຍສະໜັບສະໜຸນການຕັດສິນໃຈໃຫ້ກັບຜູ້ບໍລິຫານໄດ້ດີຍິ່ງຂື້ນ

ເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນຮ່ວມກັນທັງອົງກອນ

ເຊື່ອມຕໍ່ທຸກຄົນໃນອົງກອນດ້ວຍແຜນທີ່ແລະຂໍ້ມູນ ສາມາດເບິ່ງສິນຊັບ ແຜນງານ ປັນຫາການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບແລະພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງເພື່ອຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບການດຳເນີນງານໄດ້ດີຍິ່ງຂື້ນ

ຕິດຕາມສະຖານະການໄດ້ແບບ Real-time

ຕິດຕາມຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດ ການລາຍງານໃນທ້ອງຖະໜົນ ສິນຊັບ ລວມເຖີງເຫດໄພພິບັດໄດ້ແບບ Real-time – ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈໄດ້ດີຍິ່ງຂື້ນ

ການວິເຄາະທີ່ມີປະສິດທິພາບ

ສະແດງຄວາມສຳພັນຂອງຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ: ພື້ນທີ່ທີ່ມີການໃຊ້ງານຫຼາຍເປັນພື້ນທີ່ທີມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄພພິບັດລວມທັງຍັງຊ່ວຍກວດສອບປັນຫາກ່ອນທີ່ຈະເກີດຂື້ນ

ການປະຍຸກໃຊ້ງານ GIS ໃນທຸລະກິດດ້ານສາທາລະນູປະໂພກໄຟຟ້າ

ສາມາດປະເມີນຄວາມສ່ຽງຂອງລະບົບເຄືອຂ່າຍໄດ້

ພະນັກງານສາມາດລະບຸພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດການຂັດຂ້ອງຂອງກະແສໄຟຟ້າ ເຊັ່ນ ລະບຸພື້ນທີ່ທີ່ມີການຕັດແຕ່ງຕົ້ນໄມ້ໃນແຜນທີ່ ເຊີ່ງພະນັກງານພາກສະໜາມຈະເປັນພື້ນທີ່ທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເກີດການຂັດຂ້ອງໄດ້ ແລະພື້ນທີ່ຕົ້ນໄມ້ຮົກອາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ກັບສາຍໄຟຟ້າ

ການປະຍຸກໃຊ້ງານ GIS ໃນທຸລະກິດດ້ານສາທາລະນູປະໂພກໄຟຟ້າ

ແຜນທີ່ແບບ Real-time ຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານວາງແຜນລ່ວງໜ້າໃນການບຳລຸງຮັກສາ

ວິເຄາະແລະຄາດການລ່ວງໜ້າເຖີງຄວາມເສຍຫາຍຂອງສິນຊັບແລະວາງແຜນລ່ວງໜ້າໃນການແກ້ໄຟຟ້າຂັດຂ້ອງໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ

ການປະຍຸກໃຊ້ງານ GIS ໃນທຸລະກິດດ້ານສາທາລະນູປະໂພກໄຟຟ້າ

ວິເຄາະຂໍ້ມູນເພື່ອກຳນົດພື້ນທີ່ທີ່ມຄວາມສ່ຽງສູງໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ

ແຜນທີ Heat Map ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພື້ນທີ່ໃດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຂັດຂ້ອງຂອງກະແສໄຟຟ້າຫຼາຍທີ່ສຸດ ດ້ວຍການໃຊ້ຂໍ້ມູນເຊີງເລິກທີ່ໄດ້ຈາກການວິເຄາະເຊີງພື້ນທີ່ ເຊີງເຈົ້າໜ້າທີ່ສາມາດກຽມແຜນທີ່ ກຽມພ້ອມໃນການເຂົ້າແກ້ປັນຫາ

ການປະຍຸກໃຊ້ງານ GIS ໃນທຸລະກິດດ້ານສາທາລະນູປະໂພກໄຟຟ້າ

ເຂົ້າເຖີງພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ

ຂໍ້ມູນແບບ Real-time ແລະຂໍ້ມູນສະພາບອາກາດ ເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກແລະຈັດລຳດັບຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກໄດ້ດີຂື້ນ ຜູ້ຈັດການສາມາດສົ່ງທີມງານໄປລົງພື້ນທີ່ກ່ອນເກີດປັນຫາໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວว

ການປະຍຸກໃຊ້ງານ GIS ໃນທຸລະກິດດ້ານສາທາລະນູປະໂພກໄຟຟ້າ

ເພີ່່ມສັກຂະຍະພາບໃນການສ້ອມບຸລຸງຮັກສາໄດ້ດີຍິ່ງຂື້ນ

ດຳເນີນການສ້ອມບຳລຸງແລະຮັກສາໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ຊ່ວຍຫຼຸດຊົ່ວໂມງການເຮັດວຽກແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການເຮັດວຽກລ່ວງເວລາຂອງພະນັກງານ ລວມເຖີງຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນອົງກອນ