ArcGIS AEC Collections

ArcGIS AEC Collections

ArcGIS for
Civil Engineering
Solution

Data Collection

Analyze & Evaluation

Visualize & Collaboration

Data Collection

Analyze & Evaluation

Visualize & Collaboration

Data Collection

การเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการลงสำรวจพื้นที่ (Surveying) หรือการใช้อุปกรณ์บิน ถ่ายภาพ (Data Capturing) เพื่อสำรวจภาพสภาพพื้นที่โครงการ และวางแผนเพื่อ เตรียมการก่อสร้างให้ตรงตามแบบ ที่ได้รับมาจากสถาปนิก หรือลูกค้า

Esri มีแอปพลิเคชันในกลุ่มของ ArcGIS Field Apps สำหรับใช้เก็บข้อมูลพื้นที่ ภาคสนาม และอัปเดตข้อมูลแบบ Real-Time จาก Database เดียวกันอยู่ 3 ตัวด้วยกัน

Data Collection

การเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยการลงสำรวจพื้นที่ (Surveying) หรือการใช้อุปกรณ์บิน ถ่ายภาพ (Data Capturing) เพื่อสำรวจภาพสภาพพื้นที่โครงการ และวางแผนเพื่อ เตรียมการก่อสร้างให้ตรงตามแบบ ที่ได้รับมาจากสถาปนิก หรือลูกค้า

Esri มีแอปพลิเคชันในกลุ่มของ ArcGIS Field Apps สำหรับใช้เก็บข้อมูลพื้นที่ ภาคสนาม และอัปเดตข้อมูลแบบ Real-Time จาก Database เดียวกันอยู่ 3 ตัวด้วยกัน

ArcGIS Field Maps

สามารถเก็บบันทึก แก้ไขข้อมูล แสดงผลบนแผนที่ ได้แบบ Real-Time ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน และสามารถค้นหาตำแหน่งของสิ่งที่สนใจ รวมทั้ง รองรับการติดตามตำแหน่งและเส้นทางของผู้ปฏิบัติการภาคสนามช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้การทำงานระหว่างผู้ปฏิบัติการภาคสนามและผู้ปฏิบัติงานในออฟฟิศเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านการทำงานโดยใช้ชุดข้อมูลที่เหมือนกัน

ArcGIS Field Maps

สามารถเก็บบันทึก แก้ไขข้อมูล แสดงผลบนแผนที่ ได้แบบ Real-Time ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน และสามารถค้นหาตำแหน่งของสิ่งที่สนใจ รวมทั้ง รองรับการติดตามตำแหน่งและเส้นทางของผู้ปฏิบัติการภาคสนามช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้การทำงานระหว่างผู้ปฏิบัติการภาคสนามและผู้ปฏิบัติงานในออฟฟิศเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านการทำงานโดยใช้ชุดข้อมูลที่เหมือนกัน

ArcGIS QuickCapture

แอปพลิเคชันที่เน้นการเก็บข้อมูลภาคสนามแบบคร่าวๆ จำนวนมาก หรือต้องการความ รวดเร็วในการเก็บ เช่น ยานพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่แล้วส่งข้อมูลกลับไปยังสำนักงาน เพื่อการวิเคราะห์ได้แบบ Real-Time ใช้งานง่าย เพียงแค่กดปุ่ม Records ก็สามารถ บันทึกข้อมูล แล้วนำไปเก็บไว้ที่ Database และสามารถบันทึกค่าจากอุปกรณ์ได้ เช่น ระดับความสูงจากน้ำทะเล ความเร็วของยานพาหนะที่ใช้เก็บ

ArcGIS QuickCapture

แอปพลิเคชันที่เน้นการเก็บข้อมูลภาคสนามแบบคร่าวๆ จำนวนมาก หรือต้องการความ รวดเร็วในการเก็บ เช่น ยานพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่แล้วส่งข้อมูลกลับไปยังสำนักงาน เพื่อการวิเคราะห์ได้แบบ Real-Time ใช้งานง่าย เพียงแค่กดปุ่ม Records ก็สามารถ บันทึกข้อมูล แล้วนำไปเก็บไว้ที่ Database และสามารถบันทึกค่าจากอุปกรณ์ได้ เช่น ระดับความสูงจากน้ำทะเล ความเร็วของยานพาหนะที่ใช้เก็บ

ArcGIS Survey123

แบบฟอร์มที่สมบูรณ์สำหรับการสร้าง แบ่งปัน และวิเคราะห์การสำรวจ โดยจะช่วยเก็บข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute) เช่น ตัวเลข หรือตัวหนังสือ ผ่านการสร้างแบบสอบถาม Smart Survey Form ซึ่งสามารถแปลงเป็นข้อมูล GIS ที่มีค่าระบบพิกัดได้ สามารถรวบรวมข้อมูล ผ่านเว็บหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่แม้ไม่ได้ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และยังวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมอัปโหลดข้อมูล ได้อย่างปลอดภัย

ArcGIS Survey123

แบบฟอร์มที่สมบูรณ์สำหรับการสร้าง แบ่งปัน และวิเคราะห์การสำรวจ โดยจะช่วยเก็บข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute) เช่น ตัวเลข หรือตัวหนังสือ ผ่านการสร้างแบบสอบถาม Smart Survey Form ซึ่งสามารถแปลงเป็นข้อมูล GIS ที่มีค่าระบบพิกัดได้ สามารถรวบรวมข้อมูล ผ่านเว็บหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่แม้ไม่ได้ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และยังวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมอัปโหลดข้อมูล ได้อย่างปลอดภัย

Drone collection

การเก็บข้อมูลด้วยแอปพลิเคชันที่ใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศ เช่น โดรนในการบินเก็บ ข้อมูล เพื่อนำมาใช้จำลองสภาพจริงของพื้นที่ที่เรามองเห็น รวมถึงวัตถุต่างๆ ที่อยู่บน ผิวดิน เช่น อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ หรือสภาพภูมิประเทศของโครงการ รวมทั้งใช้ สร้างแผนที่ หรือจำลองชั้นข้อมูล 3 มิติของพื้นที่ โดยจะมีแอปพลิเคชันทั้งหมด 2 ตัว

Data Collection

การเก็บข้อมูลด้วยแอปพลิเคชันที่ใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศ เช่น โดรนในการบินเก็บ ข้อมูล เพื่อนำมาใช้จำลองสภาพจริงของพื้นที่ที่เรามองเห็น รวมถึงวัตถุต่างๆ ที่อยู่บน ผิวดิน เช่น อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ หรือสภาพภูมิประเทศของโครงการ รวมทั้งใช้ สร้างแผนที่ หรือจำลองชั้นข้อมูล 3 มิติของพื้นที่ โดยจะมีแอปพลิเคชันทั้งหมด 2 ตัว

ArcGIS Drone2Map

สามารถแปลงภาพถ่ายที่ได้จากการถ่ายจากโดรนให้กลายเป็นรูปภาพระดับมืออาชีพด้วยการใช้ชุด Photogrammetry Suite ระดับมืออาชีพ เพื่อให้คุณนำไปสร้างผลิตภัณฑ์ ภาพพร้อมใช้งานทั้งภาพ 2 มิติ และโมเดล 3 มิติ หรือนำไปวิเคราะห์ต่อได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ที่ Database

Site Scan for ArcGIS

แอปพลิเคชันที่ทำงานบนระบบคลาวด์ในรูปแบบ end-to-end ตั้งแต่การวางแผนการ บินเก็บข้อมูลของโดรน นำข้อมูลมาประมวลผล และวิเคราะห์ จนถึงการแชร์ผลลัพธ์ ต่อภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ทุกคนได้เห็นภาพรวมของกระบวนการ และช่วย ประหยัดเวลาด้วยเครื่องมือวัดระยะ และวิเคราะห์พร้อมใช้งานสำหรับการหาคำตอบจาก ข้อมูลที่ได้มา

ArcGIS Drone2Map

สามารถแปลงภาพถ่ายที่ได้จากการถ่ายจากโดรนให้กลายเป็นรูปภาพระดับมืออาชีพด้วยการใช้ชุด Photogrammetry Suite ระดับมืออาชีพ เพื่อให้คุณนำไปสร้างผลิตภัณฑ์ ภาพพร้อมใช้งานทั้งภาพ 2 มิติ และโมเดล 3 มิติ หรือนำไปวิเคราะห์ต่อได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งข้อมูลจะถูกจัดเก็บไว้ที่ Database

.

Site Scan for ArcGIS

แอปพลิเคชันที่ทำงานบนระบบคลาวด์ในรูปแบบ end-to-end ตั้งแต่การวางแผนการ บินเก็บข้อมูลของโดรน นำข้อมูลมาประมวลผล และวิเคราะห์ จนถึงการแชร์ผลลัพธ์ ต่อภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ทุกคนได้เห็นภาพรวมของกระบวนการ และช่วย ประหยัดเวลาด้วยเครื่องมือวัดระยะ และวิเคราะห์พร้อมใช้งานสำหรับการหาคำตอบจาก ข้อมูลที่ได้มา

Analvze & Evaluation

การเก็บข้อมูลด้วยแอปพลิเคชันที่ใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศ เช่น โดรนในการบิน เก็บข้อมูล เพื่อนำมาใช้จำลองสภาพจริงของพื้นที่ที่เรามองเห็น รวมถึงวัตถุต่างๆ ที่อยู่บนผิวดิน เช่น อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ หรือสภาพภูมิประเทศของโครงการ รวมทั้งใช้สร้างแผนที่ หรือจำลองชั้นข้อมูล 3 มิติของพื้นที่ โดยจะมีแอปพลิเคชัน ทั้งหมด 2 ตัว

ArcGIS Pro

เป็นโปรแกรม Desktop GIS ที่รองรับการแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่และตาราง รวมไปถึง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับใช้ในการตัดสินใจ เพื่อประหยัดงบประมาณ เวลา และ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้ทั้งรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ

Analvze & Evaluation

การเก็บข้อมูลด้วยแอปพลิเคชันที่ใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศ เช่น โดรนในการบิน เก็บข้อมูล เพื่อนำมาใช้จำลองสภาพจริงของพื้นที่ที่เรามองเห็น รวมถึงวัตถุต่างๆ ที่อยู่บนผิวดิน เช่น อาคาร สิ่งปลูกสร้างต่างๆ หรือสภาพภูมิประเทศของโครงการ รวมทั้งใช้สร้างแผนที่ หรือจำลองชั้นข้อมูล 3 มิติของพื้นที่ โดยจะมีแอปพลิเคชัน ทั้งหมด 2 ตัว

ArcGIS Pro

เป็นโปรแกรม Desktop GIS ที่รองรับการแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่และตาราง รวมไปถึง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับใช้ในการตัดสินใจ เพื่อประหยัดงบประมาณ เวลา และ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้ทั้งรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ

ตัวอย่างการทำงานที่ได้นำ ArcGIS Pro เข้ามามีส่วนช่วย ด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างพื้นผิวที่มีค่า ความสูง เส้นชั้นความสูง เราสามารถนำข้อมูล Elevation Spot ที่เราเก็บได้จากการทำ Site Survey มาสร้างเป็น Contour Line และสามารถจำลองสภาพพื้นที่ ที่มีความต่างระดับ ในรูปแบบ 3 มิติได้

เครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ปริมาตรและพื้นผิวของพื้นที่ที่เราต้องการ เวลาที่เราต้องการปรับระดับพื้นที่โครงการเพื่อลงมือก่อสร้าง เครื่องมือตัวนี้จะช่วยทำดินตัด ดินถม Cut-fill การ Grading พื้นที่โครงการและสามารถคำนวณปริมาตรของดินที่เราทำการตัดถมไป

เครื่องมือในการวิเคราะห์มุมมอง เวลาเราจะสร้างอาคารขึ้นมา เราสามารถประเมินได้คร่าวๆ ก่อนว่า จะมีการบดบังทัศนียภาพไหม มุมมองเป็นอย่างไร เราสามารถใช้เครื่องมือนี้วิเคราะห์ง่ายๆ ในเบื้องต้นได้

ตัวอย่างการทำงานที่ได้นำ ArcGIS Pro เข้ามามีส่วนช่วย ด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์ต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างพื้นผิวที่มีค่า ความสูง เส้นชั้นความสูง เราสามารถนำข้อมูล Elevation Spot ที่เราเก็บได้จากการทำ Site Survey มาสร้างเป็น Contour Line และสามารถจำลองสภาพพื้นที่ ที่มีความต่างระดับ ในรูปแบบ 3 มิติได้

เครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ปริมาตรและพื้นผิวของพื้นที่ที่เราต้องการ เวลาที่เราต้องการปรับระดับพื้นที่โครงการเพื่อลงมือก่อสร้าง เครื่องมือตัวนี้จะช่วยทำดินตัด ดินถม Cut-fill การ Grading พื้นที่โครงการและสามารถคำนวณปริมาตรของดินที่เราทำการตัดถมไป

เครื่องมือในการวิเคราะห์มุมมอง เวลาเราจะสร้างอาคารขึ้นมา เราสามารถประเมินได้คร่าวๆ ก่อนว่า จะมีการบดบังทัศนียภาพไหม มุมมองเป็นอย่างไร เราสามารถใช้เครื่องมือนี้วิเคราะห์ง่ายๆ ในเบื้องต้นได้

การเตรียมการก่อสร้างจากแบบที่เราได้รับจากสถาปนิกหรือลูกค้าในหลายขั้นตอนของกระบวนการงานออกแบบและก่อสร้าง GIS ได้เข้ามามีส่วนช่วยในกระบวนการทำงาน ในแง่ ของการให้บริการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ ข้อมูลเชิงพื้นที่ และบริบทโดยรอบต่างๆ
ด้วยการร่วมมือกันของ Autodesk และ Esri ทำให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูล โดยอาศัย ตัวเชื่อมโยงที่เป็นปลั๊กอินฟรี ได้แก่


การเตรียมการก่อสร้างจากแบบที่เราได้รับจากสถาปนิกหรือลูกค้าในหลายขั้นตอนของกระบวนการงานออกแบบและก่อสร้าง GIS ได้เข้ามามีส่วนช่วยในกระบวนการทำงาน ในแง่ ของการให้บริการข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ ข้อมูลเชิงพื้นที่ และบริบทโดยรอบต่างๆ
ด้วยการร่วมมือกันของ Autodesk และ Esri ทำให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูล โดยอาศัย ตัวเชื่อมโยงที่เป็นปลั๊กอินฟรี ได้แก่


เพิ่มความสามารถด้าน Location บนโปรแกรม AutoCAD

หากคุณเป็นผู้ใช้งานโปรแกรม AutoCAD สำหรับทำงานเขียนแบบหรือวางผัง ArcGIS มีปลั๊กอินที่จะช่วย ผนวกความสามารถด้าน Location เช่น ระบุระบบพิกัด สร้างโครงสร้าง GIS Schema ให้กับไฟล์ CAD

รองรับการนำเข้า Revit Model ผ่าน ArcGIS Pro

ปัจจุบัน ArcGIS Pro รองรับการนำเข้าโมเดลจาก Autodesk Revit เพื่อไปทำการวิเคราะห์และแสดงผลแบบ 3 มิติบนพื้นที่จริง

เพิ่มความสามารถด้าน Location บนโปรแกรม AutoCAD

หากคุณเป็นผู้ใช้งานโปรแกรม AutoCAD สำหรับทำงานเขียนแบบหรือวางผัง ArcGIS มีปลั๊กอินที่จะช่วย ผนวกความสามารถด้าน Location เช่น ระบุระบบพิกัด สร้างโครงสร้าง GIS Schema ให้กับไฟล์ CAD

รองรับการนำเข้า Revit Model ผ่าน ArcGIS Pro

ปัจจุบัน ArcGIS Pro รองรับการนำเข้าโมเดลจาก Autodesk Revit เพื่อไปทำการวิเคราะห์และแสดงผลแบบ 3 มิติบนพื้นที่จริง

Visualize & Collaboration

สามารถอัปเดตความคืบหน้าของโครงการ รวมไปถึงนำเสนอโครงการเมื่อการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ได้ผ่านทางหน้าเว็บหรือแอปพลิเคชันต่างๆ โดยสามารถแสดงผลข้อมูลได้ใน รูปแบบต่างๆ เช่น Dashboard หรือแสดงผลในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ซึ่งสามารถ แชร์ข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างทั่วถึงกัน

– รองรับการทำงานร่วมกันหลายๆ ส่วนงามแบบ Real-time

ด้วยความเป็น Cloud-Based การทำงานด้วย ArcGIS จะอัปเดตข้อมูลไปที่ ส่วนกลางเพื่อให้ทุกส่วนงานได้ข้อมูลที่อัปเดตเท่ากันโดยไม่ต้องเสียเวลาโอนถ่าย ข้อมูลแต่ละส่วนงานกัน ซึ่งการทำงานร่วมกันในรูปแบบนี้ ทำให้สามารถติดตาม สถานะของการทำงานและ แจ้งแก้ไขหากมีส่วนผิดพลาดได้ทันที

– แชร์ข้อมูลออกแบบให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ArcGIS Web Application รองรับการแสดงผลข้อมูลทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ในกรณีที่ ผู้ออกแบบมีการอัปเดตงานโครงการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเรียกดู การออกแบบนั้นๆ ผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือแท็บเล็ตได้ทันที

Visualize & Collaboration

สามารถอัปเดตความคืบหน้าของโครงการ รวมไปถึงนำเสนอโครงการเมื่อการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ ได้ผ่านทางหน้าเว็บหรือแอปพลิเคชันต่างๆ โดยสามารถแสดงผลข้อมูลได้ใน รูปแบบต่างๆ เช่น Dashboard หรือแสดงผลในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ซึ่งสามารถ แชร์ข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างทั่วถึงกัน

– รองรับการทำงานร่วมกันหลายๆ ส่วนงามแบบ Real-time

ด้วยความเป็น Cloud-Based การทำงานด้วย ArcGIS จะอัปเดตข้อมูลไปที่ ส่วนกลางเพื่อให้ทุกส่วนงานได้ข้อมูลที่อัปเดตเท่ากันโดยไม่ต้องเสียเวลาโอนถ่าย ข้อมูลแต่ละส่วนงานกัน ซึ่งการทำงานร่วมกันในรูปแบบนี้ ทำให้สามารถติดตาม สถานะของการทำงานและ แจ้งแก้ไขหากมีส่วนผิดพลาดได้ทันที

– แชร์ข้อมูลออกแบบให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ArcGIS Web Application รองรับการแสดงผลข้อมูลทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ในกรณีที่ ผู้ออกแบบมีการอัปเดตงานโครงการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเรียกดู การออกแบบนั้นๆ ผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือแท็บเล็ตได้ทันที

ArcGIS GeoBIM

แอปพลิเคชันที่มีการเชื่อมข้อมูลระหว่าง Cloud ของทาง Autodesk กับ Esri สามารถ นำไปสร้างเป็นแอปพลิเคชันเฉพาะทางที่ไปใช้ในด้าน AEC โดยมีรูปแบบ Template ที่หลากหลาย ทั้งการแสดงผลเอกสาร และการ Interactive ข้อมูลในรูปแบบ Dashboard ซึ่งตัวแอปพลิเคชันถูกพัฒนามาเพื่อใช้สำหรับดูตำแหน่งสินทรัพย์ต่างๆ บริหารจัดการค่าใช้จ่าย ดูปัญหาและความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และช่วยในการติดตาม ขั้นตอนต่างๆ ตลอดทั้งโครงการ

ArcGIS GeoBIM

แอปพลิเคชันที่มีการเชื่อมข้อมูลระหว่าง Cloud ของทาง Autodesk กับ Esri สามารถ นำไปสร้างเป็นแอปพลิเคชันเฉพาะทางที่ไปใช้ในด้าน AEC โดยมีรูปแบบ Template ที่หลากหลาย ทั้งการแสดงผลเอกสาร และการ Interactive ข้อมูลในรูปแบบ Dashboard ซึ่งตัวแอปพลิเคชันถูกพัฒนามาเพื่อใช้สำหรับดูตำแหน่งสินทรัพย์ต่างๆ บริหารจัดการค่าใช้จ่าย ดูปัญหาและความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และช่วยในการติดตาม ขั้นตอนต่างๆ ตลอดทั้งโครงการ